Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

SFS nr
1997:1137
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1997-12-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1414

Inledande bestämmelser

1 § Vägavgift skall betalas till staten enligt denna lag.

2 § Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse
som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, om inte annat
sägs. Lag (2001:570).

2 a § Med fordonsår avses den uppgift i vägtrafikregistret som
anger ett fordons årsmodell eller, om sådan uppgift saknas,
tillverkningsår. Om båda uppgifterna saknas i registret avses
med fordonsår det år under vilket fordonet första gången togs i
bruk. Lag (2006:474).

Beskattningsmyndighet m.m.

3 § Beskattningsmyndighet i fråga om vägavgift är
Skatteverket. Lag (2003:721).

4 § Skatteverket är central förvaltningsmyndighet i fråga
om vägavgift. Lag (2003:721).

Avgiftspliktiga fordon

5 § För fordon som är eller bör vara registrerat i det svenska
vägtrafikregistret (svenskt fordon), och som inte är avställt
eller tillfälligt registrerat, betalas vägavgift för rätten att
använda det svenska vägnätet. För utländskt fordon betalas
vägavgift för rätten att använda motorvägar och de vägar som
anges i bilaga 1.

Avgiftsplikt gäller för motorfordon eller ledad
motorfordonskombination med en totalvikt på minst 12 000
kilogram om fordonet är avsett uteslutande för godstransport på
väg.

För svenskt fordon med draganordning grundas avgiftsplikten på
den högsta tillåtna totalvikt som fordonskombinationen kan ha.
Lag (2001:570).

6 § Avgiftsplikt gäller inte för fordon som tillhör

1. Försvarsmakten,

2. Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen,

3. staten, en kommun eller någon annan och fordonet är avsett
att användas för räddningstjänst, och

4. väghållningen.

En förutsättning för undantag enligt första stycket är att
fordonet bär yttre kännetecken som visar att fordonet tillhör
någon av de angivna kategorierna.

Avgiftsplikt gäller inte heller för fordon vars ålder,
beräknad som skillnaden mellan fordonsåret och innevarande
kalenderår, är trettio år eller äldre och som inte används i
yrkesmässig trafik som avses i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om
gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av
personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av
rådets direktiv 96/26/EG eller yrkestrafiklagen (2012:210).

För fordonskombinationer är det motorfordonet som är
avgörande för om kombinationen är undantagen från
avgiftsplikt. Lag (2014:669).

Avgiftsskyldiga

7 § Avgiftsskyldig för svenskt fordon är ägaren.

Som ägare anses den som är eller bör vara antecknad i
vägtrafikregistret som ägare. Lag (2006:236).

8 § Avgiftsskyldig för ett utländskt fordon är den som vid
tidpunkten för användningen av de i 5 § första stycket andra
meningen nämnda vägarna äger eller för fordonet eller beslutar
om användningen av fordonet eller har nyttjanderätt till det.

Om det finns flera avgiftsskyldiga, är de solidariskt ansvariga
för den vägavgift som skall betalas.

Avgiftspliktens inträde

9 § Avgiftsplikt för svenskt fordon inträder när fordonet
införs i vägtrafikregistret eller, om fordonet samtidigt
avställs, då avställningen upphör. Om fordonet är avställt på
ägarens begäran, inträder avgiftsplikt då avställningen upphör.
För icke avgiftspliktigt fordon som ändras till avgiftspliktigt
fordon inträder avgiftsplikten när fordonet tas upp i
vägtrafikregistret som avgiftspliktigt, eller om det samtidigt
avställs, då avställningen upphör. För fordon som tillhör någon
av de i 6 § angivna kategorierna inträder avgiftsplikt när
fordonet överlåts till annan, eller om fordonet är avställt
eller ställs av vid överlåtelsen, då avställningen upphör.

Avgiftsplikt för utländskt fordon inträder när fordonet används
på motorvägar och de vägar som anges i bilaga 1. Lag (2001:570).

Avgiftsperioder

10 § För svenskt fordon betalas vägavgift för en avgiftsperiod
om ett år.

För utländskt fordon betalas vägavgift för kalenderdag, vecka,
månad eller år. Längsta avgiftsperiod är ett år.

Vägavgiftens storlek

11 § Vägavgift tas ut med olika belopp beroende på antal axlar
och vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons
motor uppfyller enligt följande.

Fordon som inte uppfyller de fastställda kraven i rådets
direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av
gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i
fordon i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv
88/77/EEG.

Antal axlar Avgift Avgift Avgift Avgift
per år per månad per vecka per dag

högst 3 axlar 960 euro 96 euro 26 euro 8 euro

4 eller fler
axlar 1 550 euro 155 euro 41 euro 8 euro

Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt
8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse
enligt direktiv 96/1/EG.

Antal axlar Avgift Avgift Avgift Avgift
per år per månad per vecka per dag

högst 3 axlar 850 euro 85 euro 23 euro 8 euro

4 eller fler
axlar 1 400 euro 140 euro 37 euro 8 euro

Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt
8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse
enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre
ställda krav i senare lydelse.

Antal axlar Avgift Avgift Avgift Avgift
per år per månad per vecka per dag

högst 3 axlar 750 euro 75 euro 20 euro 8 euro

4 eller fler
axlar 1 250 euro 125 euro 33 euro 8 euro

För svenskt fordon med en draganordning bestäms vägavgiften
efter det största möjliga antalet axlar som en
fordonskombination kan ha. Lag (2011:289).

Beslut om vägavgift m.m. för svenskt fordon

12 § I fråga om vägavgift skall bestämmelserna i 4 kap. och 5
kap. 7 § vägtrafikskattelagen (2006:227) gälla i tillämpliga
delar. Därvid förstås med

beskattningsmyndighet: Skatteverket,
skattskyldig: avgiftsskyldig,
skatteperiod: avgiftsperiod,
skattskyldighet: avgiftsskyldighet,
skattebelopp: avgiftsbelopp.

Vid tillämpningen av denna lag görs efterprövning i stället för
efterbeskattning. Lag (2006:236).

Betalning och återbetalning m.m.

Svenskt fordon

13 § Vägavgift skall betalas under kalendermånaden före den
månad då avgiftsperioden börjar om inte annat följer av andra
eller tredje stycket.

När avgiftsplikt inträder skall vägavgift betalas senast tre
veckor efter avgiftspliktens inträde.

Om ett fordons beskaffenhet ändras så att vägavgift skall tas
ut med annat belopp skall ny vägavgift beslutas. Vägavgift
skall betalas senast tre veckor efter utgången av den
kalendermånad under vilken registreringsbesiktningen skedde
eller senast skulle ha skett.

14 § Vägavgift skall betalas av,

1. den som är eller bör vara registrerad som ägare i
vägtrafikregistret vid ingången av kalendermånaden före
avgiftsperioden,

2. när avgiftsplikt inträder, den som är eller bör vara
registrerad som ägare i vägtrafikregistret vid avgiftspliktens
inträde,

3. när ett fordons beskaffenhet ändras så att vägavgift tas ut
med ett annat belopp, den som är registrerad som ägare i
vägtrafikregistret när registreringsbesiktningen skedde eller
senast skulle ha skett. Lag (2001:570).

15 § Vägavgiften skall betalas genom att sättas in på ett
särskilt konto.

Betalningen anses ha skett den dag då den har bokförts på
kontot. Lag (2006:236).

16 § Har upphävts genom lag (2008:478).

17 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Vägavgift ska betalas tillbaka om

1. avgiftsplikt upphör för ett fordon under tid för vilken
vägavgift har betalats, eller

2. ett fordons beskaffenhet ändras så att vägavgift ska tas ut
med annat belopp.

I fall som avses i första stycket 1 återbetalas överskjutande
belopp till den som var avgiftsskyldig när avgiftsplikten
upphörde. Vägavgiften betalas tillbaka med ett belopp som
motsvarar den del av avgiften som belöper på antalet
återstående hela månader för vilka avgift har betalats, räknat
från det att avgiftsplikten upphörde. Från det belopp som ska
återbetalas dras en avgift på 25 euro.

I fall som avses i första stycket 2 återbetalas överskjutande
belopp till den som var avgiftsskyldig när
registreringsbesiktning skedde. Återbetalning ska ske med ett
belopp som motsvarar den del av avgiften som belöper på antalet
återstående hela månader för vilka avgift har betalats, räknat
från den dag registreringsbesiktning skedde. Lag (2008:478).

17 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Vägavgift ska betalas tillbaka om

1. avgiftsplikt upphör för ett fordon under tid för vilken
vägavgift har betalats, eller

2. ett fordons beskaffenhet ändras så att vägavgift ska tas ut
med annat belopp.

I fall som avses i första stycket 1 återbetalas överskjutande
belopp till den som var avgiftsskyldig när avgiftsplikten
upphörde. Vägavgiften betalas tillbaka med ett belopp som
motsvarar avgiften för antalet återstående dagar för vilka
avgift har betalats, räknat från och med den dag då
avgiftsplikten upphörde. Från det belopp som ska återbetalas
dras en avgift på 25 euro.

I fall som avses i första stycket 2 återbetalas överskjutande
belopp till den som var avgiftsskyldig när
registreringsbesiktning skedde. Återbetalning ska ske med ett
belopp som motsvarar avgiften för antalet återstående dagar
för vilka avgift har betalats, räknat från och med den dag
registreringsbesiktning skedde.

Avgiften för varje återstående dag utgör 1/360 av vägavgiften
för ett helt år. Lag (2012:410).

17 a § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Har avgiftsplikten upphört innan avgiften är betald
eller har ett fordons beskaffenhet ändrats så att vägavgift ska
tas ut med annat belopp, får avgiften sättas ned.

Beslut enligt första stycket fattas genom automatiserad
behandling med stöd av uppgifter i vägtrafikregistret, i
enlighet med vad som anges i 17 § andra och tredje styckena.

Om avgiften sätts ned på grund av att avgiftsplikten har
upphört, ska samma avgift tas ut som enligt 17 § andra stycket.
Lag (2008:478).

17 a § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Har avgiftsplikten upphört innan avgiften är betald
eller har ett fordons beskaffenhet ändrats så att vägavgift
ska tas ut med annat belopp, får avgiften sättas ned.

Beslut enligt första stycket fattas genom automatiserad
behandling med stöd av uppgifter i vägtrafikregistret, i
enlighet med vad som anges i 17 § andra–fjärde styckena.

Om avgiften sätts ned på grund av att avgiftsplikten har
upphört, ska samma avgift tas ut som enligt 17 § andra
stycket. Lag (2012:410).

18 § Dröjsmålsavgift skall tas ut, om vägavgiften inte betalas
inom den tid och i den ordning som har bestämts enligt denna
lag.

Dröjsmålsavgiften tas ut enligt bestämmelserna i lagen
(1997:484) om dröjsmålsavgift.

Beskattningsmyndigheten får medge befrielse helt eller delvis
från skyldigheten att betala dröjsmålsavgift, om det finns
särskilda skäl. Bestämmelserna om beslut om vägavgift i denna
lag gäller även beslut om sådan befrielse.

19 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Vid beräkning av vägavgift eller dröjsmålsavgift enligt
18 § andra stycket som ska påföras eller återbetalas ska
beloppet avrundas till närmast lägre hela krontal.
Lag (2008:478).

19 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Vid beräkning av vägavgift eller dröjsmålsavgift enligt
18 § andra stycket som ska påföras eller återbetalas ska
beloppet avrundas till närmast lägre hela krontal.

Belopp under 50 kronor ska inte återbetalas.
Lag (2012:410).

Utländskt fordon

20 § Har upphävts genom lag (2008:478).

21 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Vägavgift ska inte betalas för fordonet för den tid som
motsvarande avgift enligt det i Bryssel den 9 februari 1994
underskrivna avtalet om uttag av en avgift för tunga fordon som
använder vissa vägar och det i Bryssel den 18 september 1997
underskrivna protokollet avseende Sveriges anslutning till
avtalet, betalats i annat land. Avtalet har ändrats genom det i
Bryssel den 22 mars 2000 underskrivna protokollet för att
tillämpa Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av
den 17 juni 1999. Avtalet och protokollen publiceras i Sveriges
internationella överenskommelser (SÖ). Lag (2008:478).

21 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Vägavgift ska inte betalas för fordonet för den tid som
motsvarande avgift enligt det i Bryssel den 9 februari 1994
underskrivna avtalet om uttag av en avgift för tunga fordon
som använder vissa vägar och det i Bryssel den 18 september
1997 underskrivna protokollet avseende Sveriges anslutning
till avtalet, betalats i annat land. Avtalet har ändrats genom
de i Bryssel den 22 mars 2000 och 21 oktober 2010 underskrivna
ändringsprotokollen. Avtalet och protokollen publiceras i
Sveriges internationella överenskommelser (SÖ).
Lag (2012:410).

22 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Beskattningsmyndigheten ska efter ansökan besluta om
återbetalning av vägavgift som betalats i Sverige och avser en
avgiftsperiod på ett år. Vägavgiften betalas tillbaka med ett
belopp som motsvarar den del av avgiften som belöper på antalet
återstående hela månader för vilka avgift har betalats, räknat
från det att ansökan kom in.

Från det belopp som ska återbetalas dras en avgift på 25 euro.
Lag (2008:478).

22 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Beskattningsmyndigheten ska efter ansökan besluta om
återbetalning av vägavgift som betalats i Sverige. Vägavgiften
betalas tillbaka med ett belopp som motsvarar avgiften för
antalet återstående dagar för vilka avgift har betalats,
räknat från och med den dag ansökan kom in.

Avgiften för varje återstående dag utgör 1/360 av vägavgiften
för ett helt år.

Från det belopp som ska återbetalas dras en avgift på 25 euro.
Lag (2012:410).

Reglering av vägavgiften enligt euro-kursen

23 § Vägavgiften ska betalas i svenska kronor. De belopp i euro
som anges i 11, 17 och 22 §§ omräknas till svenska kronor för
varje kalenderår.

Omräkning sker enligt den kurs i svenska kronor av euro som
gällde den första vardagen i oktober året innan och som
offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Om ett
belopp som beräknas för ett visst år före avrundning avviker
från föregående års belopp med mindre än 5 procent, ska
föregående års belopp fortsätta att gälla.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade
belopp som enligt denna lag ska tas ut under påföljande
kalenderår. Beloppen avrundas nedåt till närmaste lägre hela
krontal. Lag (2008:478).

Betalning av vägavgift för utländska fordon

24 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela ytterligare föreskrifter om betalning av vägavgift
för utländska fordon. Lag (2008:478).

Användningsförbud

25 § Ett avgiftspliktigt fordon får inte användas, om
föreskriven vägavgift inte har betalats.

Första stycket skall inte tillämpas om ett betalningsuppdrag
avseende vägavgiften har lämnats till en bank eller liknande
betalningsförmedlare, även om vägavgiften inte har hunnit
bokföras på det sätt som föreskrivs i 15 § andra stycket.
Lag (2006:236).

Indrivning av vägavgift för svenskt fordon

26 § Om vägavgift inte betalas i rätt tid skall avgiften lämnas
för indrivning. Regeringen får föreskriva att indrivning inte
behöver begäras för ringa belopp. Bestämmelser om indrivning
finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar
m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken
ske.

Kontrollbestämmelser

27 § Ägaren av ett fordon är skyldig att se till att fordonet
inte används i strid mot bestämmelserna i denna lag eller
bestämmelser som har meddelats med stöd av denna lag.
Lag (2008:478).

Straffbestämmelser m.m.

28 § Brukas ett fordon i strid mot 25 §, ska en polisman
eller bilinspektör ta hand om fordonets
registreringsskyltar.

Den polisman eller bilinspektör som har tagit hand om
registreringsskyltar får medge att fordonet förs till
närmaste lämpliga avlastningsplats eller
uppställningsplats. Lag (2014:1414).

29 § Ägaren av ett fordon som brukas i strid mot 25 § sedan
fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt 28 §
döms till böter eller fängelse i högst sex månader, om han
uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som
har ankommit på honom för att hindra att fordonet brukades.

Ägaren av ett fordon som på annat sätt brukas i strid mot 25 §,
döms till penningböter, om han uppsåtligen eller av oaktsamhet
underlåtit att göra vad som ankommit på honom för att hindra
att fordonet brukades.

30 § Den som brukar någon annans fordon utan lov har samma
skyldigheter som ägaren enligt 27 § och döms i ägarens ställe
enligt 29 §. Detsamma gäller den som innehar fordonet med
nyttjanderätt och har befogenhet att bestämma vem som får föra
fordonet eller anlitar någon annan förare än den ägaren har
utsett.

31 § I de fall som avses i 29 § döms även föraren till samma
straff, om han kände till att fordonet inte fick brukas. Detta
gäller dock inte när fordonet provkörs vid kontroll, prövning,
tillsyn eller haveriundersökning enligt 3 kap. 4 § fordonslagen
(2002:574). Lag (2002:579).

32 § I fråga om fordon som tillhör eller brukas av dödsbo,
aktiebolag, ekonomisk förening eller annan juridisk person,
skall ansvarsbestämmelserna tillämpas på den eller dem som har
rätt att företräda den juridiska personen. Om Transportstyrelsen
på begäran av en juridisk person godtagit en viss fysisk person
som bärare av ägares ansvar, skall dock bestämmelserna i
stället gälla denne.

Ansvarsbestämmelserna för ägare eller brukare av fordon som är
eller bör vara registrerat i det svenska vägtrafikregistret och
inte är avställt skall i fråga om fordon som tillhör eller brukas
av staten eller kommun tillämpas på förarens närmaste förman. Om
denne har gjort vad som ankommer på honom för att hindra att
ett brott mot lagen begås men detta ändå sker på grund av en
överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas
ansvarsbestämmelserna i stället på den överordnade.
Lag (2008:1368).

33 § Har upphävts genom lag (2008:478).

34 § Bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om
betalningssäkring ska tillämpas på avgift enligt denna lag.
Lag (2011:1389).

Överklagande

35 § I fråga om vägavgift skall bestämmelserna om överklagande
i 7 kap. och 8 kap. 3 § vägtrafikskattelagen (2006:227) gälla i
tillämpliga delar. Därvid förstås med

skatteperiod: avgiftsperiod,
efterbeskattning: efterprövning,
skattskyldig: avgiftsskyldig,
skattebelopp: avgiftsbelopp.

Beslut enligt 22 § får inte överklagas. Lag (2006:236).

Övergångsbestämmelser

1997:1137

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

2. Bestämmelserna i 8, 20-22 och 24-35 §§, samt bestämmelserna
i 5 och 9-10 §§, såvitt avser utländska fordon, tillämpas först
från och med den 1 februari 1998.

3. För svenskt fordon som är avgiftspliktigt vid
ikraftträdandet skall den första avgiftsperioden vara den 1
februari 1998 – den 31 januari 1999 och vägavgiften skall
betalas senast den 20 januari 1998.

4. För svenskt fordon som blir avgiftspliktigt under januari
månad 1998 skall den första avgiftsperioden vara den 1 februari
1998 – den 31 januari 1999 och vägavgiften skall betalas senast
tre veckor efter avgiftspliktens inträde.

5. För svenskt fordon för vilket avgiftsplikt upphör under
januari månad 1998 återbetalas erlagd vägavgift utan avdrag av
den avgift som anges i 17 §.

2000:487

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

2. Vid återbetalning enligt 17 § tillämpas bestämmelsen i dess
äldre lydelse om avgiftsplikten upphört eller fordonets
beskaffenhet ändrats före ikraftträdandet.

3. Bestämmelsen i 17 a § tillämpas inte när avgiftsplikt
upphört eller fordonets beskaffenhet ändrats före
ikraftträdandet.

2000:1431

1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 11, 17, 21, 22 och 23 §§
den dag regeringen bestämmer och i övrigt den 1 januari
2001.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3. Har vägavgift beslutats före ikraftträdandet enligt äldre
föreskrifter skall skillnaden mellan den beslutade och en ny,
högre vägavgift enligt 11 § i dess nya lydelse (tillkommande
avgift) betalas för tiden från och med ikraftträdandet till
utgången av avgiftsperioden. För kalendermånad utgör avgiften
1/12 och för dag 1/360 av vägavgiften för helt år.

4. Den som är avgiftsskyldig vid ikraftträdandet skall betala
tillkommande avgift.

5. Tillkommande avgift skall betalas senast en månad efter
ikraftträdandet.

6. Tillkommande avgift som understiger 300 kronor behöver inte
betalas.

7. Brukandeförbudet i 25 § skall för tillkommande avgift gälla
först efter sista betalningsdag.

2003:550

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2. Äldre bestämmelser tillämpas i de fall 11 §
förmånsrättslagen (1970:979), i sin lydelse enligt lagen
(1975:1248) om ändring i nämnda lag, tillämpas.

2006:236

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.

2008:478

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som
hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2011:1389

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som
hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2012:410

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Bilaga 1 till lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa
tunga fordon.

Kartorna är inte med.

Väg Från Till
nr

E 4 Uppsala (Gnista trafikplats) Finska gränsen
E 10 Töre Norska gränsen
E 12 Holmsund Norska gränsen
E 14 Sundsvall Norska gränsen
E 22 Karlskrona (Vedeby trafikplats) Norrköping (Skälvs
trafikplats)
E 65 Svedala (Svedala trafikplats) Ystad (hamnen)