Förordning (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon

SFS nr
1997:1140
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1997-12-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:37

Inledande bestämmelser

1 § Beteckningar som används i denna förordning har samma
betydelse som i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga
fordon, lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och
förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.
Förordning (2002:941).

2 § Skatteverket fastställer efter samråd med Transportstyrelsen
blanketter för fastställande, uppbörd och kontroll av
vägavgift. Förordning (2008:1186).

3 § Skatteverket får efter samråd med Transportstyrelsen
meddela föreskrifter om att Transportstyrelsen i
vägtrafikregistret ska föra in de särskilda uppgifter som
behövs för påföring eller uppbörd av vägavgift.
Förordning (2008:1186).

Påföring och uppbörd

4 § För Skatteverkets räkning beslutar Transportstyrelsen om
vägavgift och dröjsmålsavgift samt verkställer uppbörd av
sådana avgifter i fråga om fordon som är upptaget i det
svenska vägtrafikregistret.

Saknas i vägtrafikregistret någon uppgift som behövs för
bestämmande av vägavgift, får Skatteverket föreskriva att
vägavgiften ska påföras enligt grunder som verket bestämmer.
Förordning (2008:1186).

5 § Ett inbetalningskort avseende vägavgiften för svenskt
fordon ska sändas till den avgiftsskyldige snarast möjligt, i
fråga om uppbörd enligt 13 § första stycket lagen (1997:1137)
om vägavgift för vissa tunga fordon dock senast den 12 i den
månad då avgiften ska betalas.

Om en fordonsägare inte har fått inbetalningskortet, ska han
eller hon anmäla detta till Transportstyrelsen senast en vecka
innan vägavgiften ska vara inbetald. Förordning (2008:1186).

6 § På begäran av den avgiftsskyldige kan vägavgift
förskottsdebiteras.

7 § Vid färd med ett fordon vars registreringsskyltar har
tagits om hand enligt 28 § första stycket lagen (1997:1137)
om vägavgift för vissa tunga fordon ska det i fordonet finnas
ett bevis om en polismans eller bilinspektörs medgivande
enligt andra stycket den paragrafen.

Omhändertagna registreringsskyltar ska förvaras hos
Polismyndigheten under en vecka efter omhändertagandet.
Skyltarna får under denna tid återlämnas till fordonets ägare
om det visas att brukandeförbud inte längre råder för
fordonet enligt 25 § lagen om vägavgift för vissa tunga
fordon. Om skyltarna inte återlämnas, ska Polismyndigheten
förstöra dem. Förordning (2015:37).

8 § Transportstyrelsen begär indrivning för Skatteverkets
räkning. Bestämmelser om begäran om indrivning finns i 4-9 §§
indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige
ska uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning
görs framgår av 3 § nämnda förordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger
100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.
Förordning (2008:1186).

9 § Skatteverket meddelar efter samråd med Transportstyrelsen
föreskrifter för påföring och uppbörd av vägavgift.
Förordning (2008:1186).

10 § Återbetalning av vägavgift enligt 17 § lagen (1997:1137)
om vägavgift för vissa tunga fordon beslutas och verkställs av
Transportstyrelsen för Skatteverkets räkning.
Förordning (2008:1186).

Betalning och återbetalning av vägavgift för utländska fordon

11 § Vägavgift för ett utländskt fordon ska betalas till
Skatteverket. Skatteverket får bestämma att avgiften i stället
ska betalas till en viss juridisk person. Skatteverket ska
därvid beakta för Sverige bindande internationella åtaganden om
vägavgifter.

Om en betalning av vägavgift görs till en sådan juridisk person
som avses i första stycket eller dennes ombud, ska en anmälan
till Skatteverket anses ha gjorts och ett beslut om avgift ska
anses ha fattats av Skatteverket i enlighet med anmälan.
Förordning (2008:760).

12 § Om Skatteverket bestämt att betalning ska göras till en
viss juridisk person, får den juridiska personen, för att kunna
genomföra sitt uppdrag, behandla personuppgifter hänförliga
till sådan betalning i den omfattning som överenskommits med
Skatteverket. Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den
behandling av personuppgifter som en sådan juridisk person
genomför inom ramen för överenskommelsen. Den juridiska
personen utgör då personuppgiftsbiträde. Förordning (2008:760).

13 § Ett beslut om återbetalning enligt 22 § lagen (1997:1137)
om vägavgift för vissa tunga fordon får verkställas av en sådan
juridisk person som avses i 11 §. Förordning (2008:760).

14 § Skatteverket får meddela sådana ytterligare föreskrifter
som behövs för att ta ut vägavgift för ett utländskt fordon
eller betala tillbaka en sådan avgift. Förordning (2008:760).

Ytterligare bestämmelser om fullgörande av ett internationellt
åtagande

15 § Transportstyrelsen och Skatteverket ska lämna ut uppgift
om huruvida vägavgift har betalats i Sverige för svenska eller
utländska fordon när det är nödvändigt för att fullgöra ett
sådant internationellt åtagande om vägavgifter som är bindande
för Sverige. Förordning (2008:1186).

16 § En juridisk person som avses i 12 § får även behandla
personuppgifter hänförliga till betalning av vägavgift för
svenska fordon om det är nödvändigt för att fullgöra ett sådant
internationellt åtagande om vägavgifter som är bindande för
Sverige. Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den
behandling av personuppgifter som en sådan juridisk person
genomför inom ramen för överenskommelsen. Den juridiska
personen utgör då personuppgiftsbiträde. Förordning (2008:760).

17 § Har upphävts genom förordning (2008:760).

18 § Har upphävts genom förordning (2008:760).

19 § Har upphävts genom förordning (2008:760).

20 § Har upphävts genom förordning (2008:760).

Övergångsbestämmelser

2003:992

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
Skatteverkets rätt enligt 19 § att återkalla medgivande enligt
12 § första stycket gäller även om försäljare brutit mot
föreskrifter som har utfärdats av Skattemyndigheten i Örebro.

2008:760

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som
hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3. En juridisk person som avses i 12 § får även behandla
personuppgifter avseende betalning av vägavgift som gjorts före
ikraftträdandet, om betalningen till någon del avser tid efter
ikraftträdandet.