Förordning (1997:1153) med instruktion för Konstnärsnämnden

SFS nr
1997:1153
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1997-12-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1199
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:731

Uppgifter

1 § Konstnärsnämnden har till uppgift att besluta om statliga
bidrag och ersättningar till konstnärer, i den utsträckning
detta inte är någon annans uppgift, samt att främja
internationellt konstnärsutbyte och i övrigt fullgöra de
uppgifter som följer av särskilda föreskrifter.

Konstnärsnämnden skall hålla sig underrättad om konstnärernas
ekonomiska och sociala förhållanden.

Konstnärsnämndens styrelse

2 § Konstnärsnämndens styrelse består av högst elva ledamöter.
En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Organisation och fördelning av vissa uppgifter

3 § Hos Konstnärsnämnden finns en kanslichef.

4 § Inom Konstnärsnämnden finns styrelsen för Sveriges
bildkonstnärsfond med uppgift att handlägga och avgöra ärenden
om bidrag och ersättningar till bild- och formkonstnärer.

Konstnärsnämndens styrelse skall bestämma vilka övriga
bidragsfördelande organ som skall finnas inom nämnden och hur
dessa organ skall vara sammansatta.

5 § Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond består av högst
tretton ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är
vice ordförande.

Verksförordningens tillämpning

6 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på Konstnärsnämnden:

16 § om medverkan i EU-arbetet,

18 § om myndighetens organisation,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut, och

35 § om överklagande.

7 § Konstnärsnämndens styrelse har det ansvar för verksamheten
och de uppgifter som anges i 6-9, 13 och 15 §§
verksförordningen (1995:1322).

Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen skall styrelsen
besluta i sådana ärenden som inte skall avgöras av styrelsen
för Sveriges bildkonstnärsfond eller annat av styrelsen utsett
bidragsfördelande organ.

8 § Kanslichefen har under styrelsen det ansvar för
verksamheten och de uppgifter som anges i 7 § andra stycket, 8
och 10 §§ verksförordningen (1995:1322).

Ärendenas handläggning

9 § Ärenden som är av principiell betydelse eller annars är av
större vikt skall avgöras av Konstnärsnämndens styrelse.

10 § Konstnärsnämndens styrelse är beslutför när ordföranden
och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

11 § Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond är beslutför när
ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är
närvarande.

12 § Konstnärsnämndens styrelse får i arbetsordning eller i
särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon
tjänsteman hos Konstnärsnämnden att avgöra ärenden som är av
det slaget att styrelsen anser att de inte behöver prövas vid
styrelsesammanträde.

13 § Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond får i särskilda
beslut lämna över till ordföranden eller annan ledamot i
styrelsen eller till någon tjänsteman hos Konstnärsnämnden att
avgöra ärenden som är av det slaget att styrelsen anser att de
inte behöver prövas vid styrelsesammanträde.

14 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordning eller
i särskilda beslut får dock medges att ärenden som avgörs
enligt 12 eller 13 § inte behöver föredras.

Förordnanden och anställningar

15 § Regeringen utser ordföranden, vice ordföranden samt de
andra ledamöterna i Konstnärsnämndens styrelse för en bestämd
tid, dock högst tre år. Fem av styrelseledamöterna utses efter
förslag som får lämnas av konstnärsorganisationer.
Förordning (2000:731).

16 § Regeringen utser ordföranden, vice ordföranden samt de
andra ledamöterna i styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond
för en bestämd tid, dock högst tre år. Sju av
styrelseledamöterna utses efter förslag som får lämnas av
konstnärsorganisationer. Förordning (2000:731).

17 § Kanslichefen anställs av Konstnärsnämndens styrelse. Även
andra anställningar beslutas av styrelsen.