Förordning (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

SFS nr
1997:1158
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1997-12-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:159

Inledande bestämmelse

1 § Statsbidrag lämnas enligt denna förordning för kostnader
för anordnande av och deltagande i teckenspråksutbildning för
föräldrar till barn som för kommunikation är beroende av
teckenspråk (TUFF).

Vid tillämpningen av denna förordning likställs med förälder

1. särskilt förordnad vårdnadshavare som inte är förälder och
som har vård om barnet,

2. den som är gift med en förälder eller bor tillsammans med
en förälder under äktenskapsliknande förhållanden, och

3. den som har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och
fostran i sitt hem.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.
Förordning (2012:159).

Utbildningen

2 § TUFF skall syfta till att ge föräldrarna sådana färdigheter
att de på ett funktionellt sätt kan använda teckenspråk i
kontakt med sina barn och därmed främja barnens utveckling.

3 § TUFF skall bestå av påbyggbara kurser om sammanlagt 240
timmar och utgå från de förkunskaper som fås genom den
introduktion i teckenspråk som erbjuds inom ramen för
habilitering enligt 3 a § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
eller motsvarande kunskaper.

Statens skolverk skall fastställa en ramkursplan för TUFF. Av
ramkursplanen skall målen med TUFF framgå.

Utbildningsanordnaren skall utifrån ramkursplanen fastställa en
plan för utbildningen.

4 § Utbildningsanordnaren skall ha förutsättningar för lokalt
utvecklingsarbete och erbjuda en teckenspråkig miljö.

För undervisningen skall utbildningsanordnaren använda
kompetenta lärare.

5 § Om någon deltagare behöver det skall utbildningsanordnaren
erbjuda internatboende och barntillsyn.

Utbildningsanordnaren bör sträva efter att planera TUFF så att
syskon kan få teckenspråksutbildning samtidigt med föräldrarna.

6 § TUFF får i första hand ges till dess att barnet har
slutfört skolgången i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan eller sameskolan. Föräldrar till yngre barn ska
prioriteras. Förordning (2012:159).

7 § Den som deltagit i en kurs har rätt att få ett intyg över
genomförd utbildning.

Bidrag till anordnare av TUFF

8 § Statsbidrag till anordnare av TUFF får lämnas till
kostnader för

1. utbildningen,

2. internatboende, och

3. barntillsyn, förskola eller fritidsverksamhet som
utbildningsanordnaren anordnar för deltagarnas barn.

9 § Har upphävts genom förordning (2012:159).

10 § Statsbidrag till en utbildningsanordnare beslutas och
betalas ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten efter ansökan.

I ansökan ska utbildningsanordnaren lämna uppgift om beräknad
omfattning samt lämna en kostnadsberäkning för utbildningen.
Förordning (2008:399).

11 § Har upphävts genom förordning (2001:291).

12 § Innan Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar om
statsbidrag till en utbildningsanordnare ska berörda
handikapporganisationer höras. Förordning (2008:399).

13 § De utbildningsanordnare som får statsbidrag enligt
bestämmelserna i denna förordning ska till Specialpedagogiska
skolmyndigheten lämna de uppgifter som myndigheten begär.
Förordning (2008:399).

14 § En utbildningsanordnare som har tagit emot statsbidrag
enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om någon
bestämmelse eller något villkor som gäller för utbildningen i
väsentlig utsträckning har åsidosatts.

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska besluta att helt eller
delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är
återbetalningsskyldig enligt första stycket.
Förordning (2008:399).

15 § Specialpedagogiska skolmyndigheten får meddela de
ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av
denna förordning i fråga om bidrag till anordnare av TUFF.
Förordning (2008:399).

Ersättning till deltagare i TUFF

16 § Deltagare i utbildning som det lämnas statsbidrag för
enligt denna förordning kan få ersättning för varje timme
under vilken de förlorar arbetsinkomst eller motsvarande på
grund av

1. deltagandet i utbildningen, och

2. resor till eller från den plats där utbildningen äger rum.
Förordning (2012:159).

17 § Resekostnadsersättning lämnas för resa från hemorten till
studieorten vid början av en kurs och för återresa till
hemorten efter kursens slut. Ersättning lämnas dock endast för
resa inom landet.

18 § Ersättning får lämnas endast till deltagare som är bosatta
i Sverige.

19 § Ersättning till deltagare beslutas och betalas ut av
Centrala studiestödsnämnden.

20 § Ansökan om ersättning lämnas till Centrala
studiestödsnämnden och görs på blankett som nämnden
fastställer. Ansökan skall ges in inom den tid och i den
ordning som nämnden bestämmer. Om det finns särskilda skäl får
en ansökan prövas även om den har kommit in för sent.

En ansökan om ersättning skall vara undertecknad av den
sökande. Är sökanden omyndig eller har förvaltare enligt
föräldrabalken förordnats för sökanden, skall förmyndaren,
eller, om det kan anses ingå i uppdraget, förvaltaren ha lämnat
sitt samtycke på ansökningen.

Uppgifterna i ansökningen skall avges på heder och samvete.

21 § Ersättning betalas ut efter rekvisition av deltagaren.
Deltagaren skall lämna uppgift om det antal arbetstimmar med
inkomstbortfall som han eller hon har behövt ta i anspråk för
TUFF och för resor till och från den plats där TUFF ägt rum.

Uppgifterna om genomgången utbildning och om inkomstbortfall
skall styrkas genom intyg. Om deltagare som inte är
arbetstagare saknar möjlighet att styrka inkomstbortfall genom
intyg, får ersättning för inkomstbortfall ändå betalas ut om
det på annat sätt kan göras sannolikt att förlust av
arbetsinkomst eller motsvarande har uppstått.

Rekvisitionen skall undertecknas av deltagaren. Uppgift i
rekvisition avges på heder och samvete.

22 § Om någon har fått ersättning obehörigen eller med för högt
belopp och insett eller bort inse detta, kan vad som har
lämnats för mycket genast återkrävas.

På ersättning som krävs tillbaka skall ränta tas ut från den
dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har
fattats efter en räntesats som vid varje tidpunkt med två
procentenheter överstiger statens utlåningsränta.

Bestämmelserna i 6 kap. 6 § studiestödsförordningen (2000:655)
om expeditionsavgift vid återkrav skall tillämpas. Avgiften
skall betalas inom den tid och på det sätt som Centrala
studiestödsnämnden bestämmer. Förordning (2001:291).

23 § Specialpedagogiska skolmyndigheten får meddela
föreskrifter om storleken på den ersättning som avses i 16 §.
Beloppet ska vara lika för alla ersättningsmottagare och
fastställas per kalenderår.

Centrala studiestödsnämnden får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning
i fråga om ersättning till deltagarna i TUFF.
Förordning (2012:159).

Uppföljning och utvärdering m.m.

24 § Specialpedagogiska skolmyndigheten ska svara för
uppföljning och utvärdering av TUFF. Statens skolinspektion ska
ha tillsyn över utbildningen. Förordning (2008:625).

25 § De utbildningsanordnare som får statsbidrag enligt
bestämmelserna i denna förordning är skyldiga att utvärdera
verksamheten och att medverka i den uppföljning och utvärdering
som initieras av Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Utbildningsanordnarna ska till myndigheten lämna de uppgifter
som den begär. Förordning (2008:1264).

Överklagande

26 § Beslut av Specialpedagogiska skolmyndigheten enligt denna
förordning får inte överklagas.

Beslut av Centrala studiestödsnämnden enligt denna förordning
får inte överklagas. Sådana beslut ska omprövas av nämnden, om
den som beslutet angår skriftligen begär det. Vid omprövningen
får beslutet inte ändras till nackdel för den som begärt
omprövningen.

En begäran om omprövning enligt andra stycket ska ha kommit in
till Centrala studiestödsnämnden inom tre veckor från den dag
då den som beslutet angår fick del av beslutet.
Förordning (2008:399).

Övergångsbestämmelser

1997:1158

1. Denna förordning träder i kraft den 10 januari 1998.

2. För sådan koncentrerad teckenspråksutbildning för föräldrar
till döva m.fl. barn som det lämnats statsbidrag till under
1997 till Sveriges Dövas Riksförbund och Härnösands
folkhögskola, skall statsbidrag lämnas enligt 8 § efter ansökan
till dess deltagarna har slutfört utbildningen. Bestämmelserna
i 16 – 23 och 26 §§ skall tillämpas i fråga om ersättning till
deltagarna i utbildningen.

2008:399

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har beslutats
före ikraftträdandet.

2011:504

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har beslutats
före ikraftträdandet.

2012:159

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012. Äldre
bestämmelser gäller dock fortfarande för statsbidrag som har
beslutats före ikraftträdandet.