Förordning (1997:1159) om IT-utbildning

SFS nr
1997:1159
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-12-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:634
Upphävd
2000-08-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:733

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om
arbetsmarknadsutbildning under tiden den 1 december 1997-den 31
mars 2000 i form av informationsteknikutbildning (IT-
utbildning). Förordning (1999:733).

2 § Med IT-utbildning enligt denna förordning avses utbildning
som genomförs inom det nationella programmet för IT-
utbildningen och som har till syfte att tillhandahålla en
arbetsmarknadsutbildning som ger yrkeskompetens för bristyrken
inom IT-näringen.

3 § IT-utbildning bedrivs vid utbildningar som upphandlas av
Föreningen Yrkesutbildning SwIT till följd av en
överenskommelse mellan föreningen och staten. Av
överenskommelsen framgår att utbildningarna samt
urvalsförfarandena före ansökan och certifiering eller
diplomering av elever som genomgått utbildningen med godkänt
resultat skall upphandlas enligt lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling.

Vem som får delta i IT-utbildningen

4 § IT-utbildning får beviljas

1. den som är eller riskerar att bli arbetslös och som söker
arbete genom den offentliga arbetsförmedlingen,

2. den som har anställning men behöver förnya eller byta
arbetsuppgifter, om arbetsgivaren skriftligen godkänner att
arbetstagaren genomgår IT-utbildningen med bibehållna
anställningsförmåner.

För både 1 och 2 gäller att personen i fråga måste ha genomgått
ett urvalstest enligt 7 § med godkänt resultat.
Förordning (1998:1202).

5 § IT-utbildning får beviljas från och med den dag sökanden
fyller 20 år.

Följande personer får beviljas IT-utbildning trots att de inte
har fyllt 20 år:

– unga handikappade,

– de som får dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning
enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, och

– ungdomar enligt förordningen (1995:712) om kommuners ansvar
för ungdomar i de kommuner där avtal inte träffats.
Förordning (1998:1792).

Utbildningsbidrag

6 § Den som har beviljats IT-utbildning enligt 4 § 1 har rätt
till utbildningsbidrag enligt förordningen (1996:1100) om
aktivitetsstöd.

Ansökan och beslut om IT-utbildning

7 § Den som vill genomgå en IT-utbildning skall före ansökan
genomgå ett urvalstest. Urvalstestet utförs av föreningen som
sägs i 3 §.

8 § Ansökan om IT-utbildning skall göras hos länsarbetsnämnden.
Resultatet av urvalstestet skall fogas till ansökan. Nämnden
beslutar om utbildningen.

9 § Av det totala antalet personer som deltar i IT-utbildningen
skall minst 75 procent vara arbetslösa och vid
beslutstillfället söka arbete genom den offentliga
arbetsförmedlingen.

10 § Vid beslut om utbildning skall särskild hänsyn tas till
kvinnor, invandrare och arbetshandikappade.

11 § Länsarbetsnämndens beslut om IT-utbildning skall
återkallas om

1. personen inte inställer sig till utbildningen senast den dag
som personen skulle ha börjat utbildningen och inte heller
anmäler giltigt förhinder,

2. deltagaren inte kan tillgodogöra sig utbildningen på ett
tillfredsställande sätt eller gör sig skyldig till allvarlig
misskötsamhet, eller

3. deltagaren avvisar ett erbjudande om lämpligt arbete på den
reguljära arbetsmarknaden.

Anvisningen får också återkallas om det i övrigt finns
särskilda skäl för det.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.
Förordning (1998:1792).

12 § Om en deltagare på grund av misskötsamhet eller av andra
skäl inte kan tillgodogöra sig utbildningen, får
länsarbetsnämnden besluta att deltagaren inte får fortsätta
utbildningen. Detsamma gäller om en deltagare allvarligt stör
eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom
ramen för utbildningen.

I ett ärende om att en deltagare inte får fortsätta
utbildningen får länsarbetsnämnden, om det finns särskilda
skäl, med omedelbar verkan avstänga deltagaren från
utbildningen. Förordning (1999:733).

Överklagande

13 § Länsarbetsnämndens beslut om att återkalla en anvisning
om IT-utbildning får överklagas till Arbetsmarknadsstyrelsen av
den som har anvisats utbildningen. Arbetsmarknadsstyrelsens
beslut får inte överklagas.

Andra beslut av länsarbetsnämnden enligt denna förordning får
inte överklagas.

Länsarbetsnämndens beslut att inte bevilja en sökande IT-
utbildning skall dock omprövas av länsarbetsnämnden, om den som
beslutet angår begär det. Förordning (1999:733).

Övergångsbestämmelser

2000:634

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
personer som anvisats verksamhet enligt dem.