Förordning (1997:1170) med instruktion för Riksutställningar

SFS nr
1997:1170
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1997-12-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1187
Upphävd
2008-01-01

Uppgifter

1 § Riksutställningar har till uppgift att producera,
distribuera och förmedla utställningar i syfte att ge
perspektiv på samtiden och samhällsutvecklingen.

Riksutställningar skall också förmedla kunskaper och
erfarenheter samt erbjuda tekniska tjänster till andra som vill
arbeta med utställningar.

2 § Vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 1 § får
myndigheten i lämplig omfattning avgiftsbelägga verksamheten.

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
myndigheten med undantag av 2 §, 4 § andra stycket, 14, 19, 20,
30 och 32 §§.

Myndighetens ledning

4 § Generaldirektören är chef för myndigheten.

Personalföreträdare

5 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på myndigheten.

Styrelsen

6 § Myndighetens styrelse består av högst nio ledamöter,
generaldirektören medräknad.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna, bland dem generaldirektören, är närvarande.

Styrelsens uppgifter

7 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322)
skall styrelsen besluta i sådana personalfrågor som anges i
19 § andra stycket verksförordningen.

Anställningar

8 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för
en bestämd tid.

Andra anställningar beslutas av myndigheten.