Förordning (1997:1171) med instruktion för Riksantikvarieämbetet

SFS nr
1997:1171
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1997-12-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1184
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:1100

Uppgifter

1 § Riksantikvarieämbetet är central förvaltningsmyndighet för
frågor om kulturmiljön och kulturarvet.

Myndigheten förvaltar Kungl. Vitterhets Historie och
Antikvitets Akademiens arkiv från tiden före den 1 juli 1975
och dess bibliotek.

1 a § Riksantikvarieämbetet har ett samlat ansvar,
sektorsansvar, för handikappfrågor med anknytning till ämbetets
verksamhetsområde. Riksantikvarieämbetet skall inom ramen för
detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i
förhållande till övriga berörda parter.
Förordning (2001:792).

1 b § I arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålen har
Riksantikvarieämbetet ansvar för övergripande miljömålsfrågor
som avser kulturmiljön. Förordning (2001:1100).

2 § Riksantikvarieämbetet skall särskilt

1. värna om kulturvärdena i bebyggelsen och i landskapet samt
bevaka kulturmiljöintresset vid samhällsplanering och byggande,

2. verka för att hoten mot kulturmiljön möts samt att
kontinuitet bibehålls i utvecklingen av miljön,

3. leda och delta i arbetet med att bygga upp kunskapen om
kulturmiljöer, kulturminnen och kulturföremål,

4. bedriva informations- och rådgivningsverksamhet samt främja
utbildning om kulturmiljön, kulturminnen, kulturföremål och om
vård av dessa,

5. verka för att resultat från forsknings-, utvecklings- och
undersökningsverksamhet utnyttjas inom kulturvården,

6. ha överinseende över och handlägga frågor om vård och
bevarande av kulturmiljön, kulturminnen och kulturföremål,

7. medverka i det internationella arbetet med kulturmiljön,
kulturminnen och kulturföremål,

8. följa det regionala kulturmiljöarbetet samt biträda
länsstyrelserna och de regionala museerna i frågor som rör
detta,

9. vårda och visa de kulturmiljöer och kulturminnen som står
under myndighetens förvaltning, och

10. utföra arkeologiska undersökningar och svara för
konservering samt vård av kulturminnen och kulturföremål.

3 § Riksantikvarieämbetet skall ha ett specialbibliotek för
forskning och utveckling inom områdena kulturmiljö, arkeologi,
medeltidens konsthistoria och numismatik.

4 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§
får myndigheten inom sitt ansvarsområde åta sig att mot avgift
utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt
myndigheter och enskilda.

För uppdragen får myndigheten ta ut ersättning motsvarande
kostnaden för verksamheten.

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
myndigheten med undantag av 4 § andra stycket, 14, 17 och 32 §§.

Myndighetens ledning

6 § Riksantikvarien är chef för myndigheten.

Personalföreträdare

7 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på myndigheten.

Styrelsen

8 § Myndighetens styrelse består av högst nio ledamöter,
riksantikvarien medräknad.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna, bland dem riksantikvarien, är närvarande.

Organisation

9 § Vid myndigheten finns en överantikvarie, som är
riksantikvariens ställföreträdare.

Myndighetens organisation i övrigt bestäms av riksantikvarien.

Anställningar

10 § Riksantikvarien anställs genom beslut av regeringen för en
bestämd tid.

Överantikvarien anställs genom beslut av regeringen för en
bestämd tid efter anmälan av riksantikvarien.

Andra anställningar beslutas av myndigheten.