Förordning (1997:1172) med instruktion för Statens historiska museer

SFS nr
1997:1172
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1997-12-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1180
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:1027

Uppgifter

1 § Statens historiska museer har till uppgift att bevara och
förmedla kulturarvet samt ge perspektiv på samhällsutvecklingen
och samtiden.

Myndigheten skall verka för ett ökat intresse för och en ökad
kunskap om äldre tiders historia och kultur i Sverige, den
svenska penning- och finanshistorien samt medaljkonsten.

I myndigheten ingår Statens historiska museum och Kungl.
myntkabinettet – Sveriges ekonomiska museum. Förordning (1998:1715).

2 § Myndigheten skall särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv
berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten,

2. förvalta och vårda de fornfynd som Riksantikvarieämbetet
beslutar att tillföra myndigheten,

3. hålla samlingarna tillgängliga för allmänheten samt driva
och stödja utställningsverksamhet och annan förmedlande
verksamhet, och

4. lämna information, råd och annan hjälp till regionala och
lokala museer inom sitt ansvarsområde.

3 § Vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 2 § 3 och 4
får myndigheten i lämplig omfattning avgiftsbelägga
verksamheten.

4 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§
får myndigheten åta sig att utföra undersökningar, utredningar
och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För
uppdragsverksamheten får myndigheten ta ut ersättning
motsvarande kostnaderna för verksamheten.

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
myndigheten med undantag av 2 §, 4 § andra stycket, 14, 17, 19
och 30 §§. Förordning (2004:1027).

Myndighetens ledning

6 § Myndigheten leds av en överintendent. Överintendenten är
även museidirektör vid Statens historiska museum.

Personalföreträdare

7 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på myndigheten.

Styrelsen

8 § Myndighetens styrelse består av högst nio ledamöter,
överintendenten medräknad.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna, bland dem överintendenten, är närvarande.

Organisation

9 § Vid myndigheten utgör vart och ett av museerna en enhet
under ledning av en museidirektör.

Myndigheten bestämmer i övrigt sin organisation.

10 § Statens historiska museums verksamhetsområde inom
myndigheten är Sveriges historia, byggd på det arkeologiska
materialet, samt svensk kyrklig konsthistoria.

Samlingsområdet för Statens historiska museum omfattar föremål
som har ett samband med museets verksamhetsområde.

11 § Kungl. myntkabinettets – Sveriges ekonomiska museums
verksamhetsområde inom myndigheten är svensk penning- och
finanshistoria samt medaljkonst.

Samlingsområdet för Kungl. myntkabinettet – Sveriges ekonomiska
museum omfattar mynt och andra betalningsmedel samt medaljer
och andra föremål med numismatisk eller finanshistorisk
anknytning.

12 § har upphört att gälla genom förordning (1998:1715).

13 § Statens historiska museum är inom sitt verksamhetsområde
ansvarsmuseum för arkeologi och kyrklig konsthistoria.

14 § Statens historiska museum skall som ansvarsmuseum särskilt

1. verka för lämplig samordning av museiväsendet, framför allt
mellan museer på central och regional nivå,

2. bistå annan museiverksamhet, särskilt på regional nivå, och

3. verka för en utveckling av kontakterna mellan museiväsendet
och omvärlden.

Styrelsens uppgifter

15 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322)
skall styrelsen besluta i frågor av principiellt intresse och
som hänskjuts till styrelsen av överintendenten samt i sådana
personalfrågor som anges i 19 § andra stycket
verksförordningen.

Ärendenas handläggning

16 § När chefen för en enhet inte är i tjänst eller i övrigt
har förhinder sköts chefens uppgifter av den tjänsteman som
överintendenten bestämmer.

17 § Har upphävts genom förordning (2004:1027).