Förordning (1997:1178) med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket

SFS nr
1997:1178
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-12-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:1178
Upphävd
2001-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:1431

Uppgifter

1 § Närings- och teknikutvecklingsverket är central
förvaltningsmyndighet för frågor om näringslivets tillväxt och
förnyelse. Verket skall svara för statliga insatser för att
främja teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete,
etablering och utveckling av små och medelstora företag och en
balanserad regional utveckling.

Inom sitt verksamhetsområde skall verket

1. utreda och utvärdera sina insatser där ibland fördelningen
av statligt stöd,

2. följa den internationella utvecklingen,

3. främja svenskt deltagande i internationellt samarbete,

4. arbeta för att de miljömål som regeringen har beslutat
tillgodoses,

5. arbeta för jämställdhet mellan män och kvinnor, samt

6. samordna statliga insatser och samverka med närings- och
regionalpolitiskt inriktade organ på central och regional nivå
samt med organ inom forskningsområdet

Verket skall samordna och rapportera allt stöd som faller inom
ramen för Europeiska Gemenskapens och
Världshandelsorganisationens bestämmelser om statligt stöd.
Förordning (1999:1431).

Teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete

2 § Närings- och teknikutvecklingsverket skall

1. ta initiativ till och främja teknisk forskning och
industriellt utvecklingsarbete samt dess utnyttjande, med
beaktande av att en miljöanpassad utveckling bör stimuleras,

2. planera och fördela statligt stöd till teknisk forskning,
industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet,

3. främja internationellt forsknings- och utvecklingssamarbete
och därvid samverka med utländska institutioner och
internationella organisationer, samt delta i planeringen och
genomförandet av Europeiska unionens ramprogram för forskning
och teknisk utveckling,

4. ta initiativ till och stödja samarbete inom teknisk
forskning, industriellt utvecklingsarbete och miljöanpassad
teknikutveckling samt främja kontakter mellan myndigheter,
näringsliv, universitet och högskolor samt forskningsinstitut,

5. förmedla resultat av forsknings- och utvecklingsarbete till
kommersiellt utnyttjande, och

6. följa verksamheten vid industriforskningsinstitut, vid vilka
forskningsverksamheten bedrivs med stöd från verket.

Etablering och utveckling av små och medelstora företag

3 § Närings- och teknikutvecklingsverket skall

1. samla in, bearbeta och sprida kunskaper i tekniska,
administrativa, kommersiella och ekonomiska frågor av betydelse
för utvecklingen inom näringslivet,

2. stimulera etablering och utveckling av små och medelstora
företag och underlätta strukturomvandling och
internationalisering,

3. ta initiativ till och verka för samordning av statliga
näringspolitiska stöd- och utvecklingsinsatser,

4. fördela statligt stöd till teknikutveckling i små och nya
företag samt ge råd åt innovatörer och småföretagare, och

5. vara svensk kontaktpunkt för småföretagsinriktade EU-program
och samordnare i det svenska nätverket för Euro Info Centre.
Förordning (1999:1431).

Balanserad regional utveckling

4 § Närings- och teknikutvecklingsverket skall inom sitt
verksamhetsområde

1. handlägga ärenden om regionalpolitiskt stöd,

2. svara för information och rådgivning till företag
beträffande de regionalpolitiska stöden, inklusive
lokaliseringssamråd med tjänsteföretag, samt i övrigt lämna råd
och upplysningar om förutsättningarna för näringslivet i olika
delar av landet,

3. främja sysselsättningen och näringslivets utveckling i de
regionalpolitiska stödområdena genom särskilda insatser,

4. följa den regionalpolitiska stödgivningen och rapportera
iakttagelser av betydelse till regeringen samt genom råd,
utbildning och andra åtgärder stödja länsstyrelserna,
regionförbundet i Kalmar län, Gotlands kommun, Skånes läns
landsting och Västra Götalands läns landsting i deras strategi-
och programarbete, regional projektverksamhet samt
regionalpolitisk stödgivning till företag samt utvärdera denna
verksamhet och samla in och sprida erfarenheter från denna, och

5. inom ramen för EG:s strukturfonder svara för samverkan
mellan myndigheter och genomförandeorganisationer, svara för
övergripande information om genomförandet, svara för
utbildningsinsatser för myndigheter och organisationer, svara
för utveckling av metoder vad gäller utvärdering, svara för
ekonomiska analyser av genomförandet i andra medlemsstater samt
svara för sekretariatsuppgifter åt övervakningskommittéerna i
mål 1 och 2 och program inom vissa gemenskapsinitiativ.
Förordning (1999:1431).

5 § Särskilda bestämmelser om stöd från EG:s strukturfonder
finns i förordningen (1998:579) om vissa stöd från EG:s
strukturfonder. Förordning (1998:581).

Övriga uppgifter

6 § Närings- och teknikutvecklingsverket skall lämna Nämnden
för hemslöjdsfrågor den hjälp som behövs för dess verksamhet
och särskilt svara för dess medelsförvaltning och
personaladministration.

Verket skall svara för Sprängämnesinspektionens
löneadministration.

7 § Närings- och teknikutvecklingsverket får utföra uppdrag åt
andra.

För uppdrag åt andra än regeringen skall ersättning enligt
avgiftsförordningen (1992:191) tas ut.

Verksförordningens tillämpning

8 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Närings-
och

teknikutvecklingsverket.

Verkets ledning

9 § Närings- och teknikutvecklingsverkets generaldirektör är
chef för verket.

Personalföreträdare

10 § Personalföreträdareförordningen (1987:1101) skall
tillämpas på

Närings- och teknikutvecklingsverket.

Regionalpolitiska nämnden

11 § För behandling av regionalpolitiska frågor inom Närings-
och teknikutvecklingsverkets ansvarsområde skall det finnas en
regionalpolitisk nämnd med det antal ledamöter som regeringen
bestämmer.

Innan verket beslutar i frågor om regionalpolitiskt
företagsstöd som är av principiell eller större betydelse skall
samråd ske med nämnden.

Samråd skall även ske i ärenden om näringspolitiskt stöd, när
ärendet har väsentlig regionalpolitisk betydelse.

Ledamöterna i den regionalpolitiska nämnden utses av regeringen
för en bestämd tid.