Förordning (1997:1205) om tillfälligt driftsstöd

SFS nr
1997:1205
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1997-12-11

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillfälligt
driftsstöd som kan lämnas under åren 1997 och 1998 till företag
som ger ut dagstidningar.

Om inte annat sägs i denna förordning skall bestämmelserna i
presstödsförordningen (1990:524) tillämpas.

2 § För en högfrekvent storstadstidning som berättigar till
allmänt driftsstöd enligt presstödsförordningen får tillfälligt
driftsstöd lämnas.

För en högfrekvent storstadstidning som får allmänt driftsstöd
under maximibeloppet lämnas tillfälligt driftsstöd med 1 000 000 kr
för år 1997 och 900 000 kr för år 1998.

För en högfrekvent storstadstidning som får allmänt driftsstöd
med maximibeloppet lämnas tillfälligt driftsstöd med 4 000 000
kr för år 1997 och 3 000 000 kr för år 1998.

3 § För en högfrekvent dagstidning som berättigar till allmänt
driftsstöd enligt presstödsförordningen får tillfälligt
driftsstöd lämnas.

För en högfrekvent tidning som får allmänt driftsstöd under
maximibeloppet lämnas tillfälligt driftsstöd med 400 000 kr för
år 1997 och 350 000 kr för år 1998.

För en högfrekvent tidning som får allmänt driftsstöd med
maximibeloppet lämnas tillfälligt driftsstöd med 800 000 kr för
år 1997 och 700 000 kr för år 1998.

4 § För en medelfrekvent dagstidning som berättigar till
allmänt driftsstöd enligt presstödsförordningen får tillfälligt
driftsstöd lämnas.

För en medelfrekvent tidning som får allmänt driftsstöd under
maximibeloppet lämnas tillfälligt driftsstöd med 300 000 kr för
år 1997 och 250 000 kr för år 1998.

För en medelfrekvent tidning som får allmänt driftsstöd med
maximibeloppet lämnas tillfälligt driftsstöd med 600 000 kr för
år 1997 och 500 000 kr för år 1998.

5 § För en lågfrekvent dagstidning som berättigar till allmänt
driftsstöd enligt presstödsförordningen, kommer ut en eller två
gånger per vecka och har en abonnerad upplaga om minst 7 000
exemplar lämnas tillfälligt driftsstöd med 300 000 kr för år
1997 och 250 000 kr för år 1998.

6 § För en lågfrekvent dagstidning som berättigar till allmänt
driftsstöd enligt presstödsförordningen och har en abonnerad
upplaga som är lägre än 7 000 exemplar lämnas tillfälligt
driftsstöd med 250 000 kr för år 1997 och 200 000 kr för år
1998.

7 § För en dagstidning som berättigar till begränsat driftsstöd
och för en tidning som berättigar till driftsstöd i särskilt
fall enligt presstödsförordningen kan tillfälligt driftsstöd
lämnas. Storleken på stödet bestäms av Pressstödsnämnden efter
vad som i det enskilda fallet är skäligt. Stödet får dock inte
överstiga 250 000 kr för år 1997 och 200 000 kr för år 1998.

Detsamma gäller för elektroniskt distribuerade dagstidningar
som får driftsstöd enligt presstödsförordningen.

8 § En dagstidning som får reducerat driftsstöd enligt 2 kap.
15 § pressstödsförordningen berättigar inte till tillfälligt
driftsstöd.

9 § Tillfälligt driftsstöd för år 1997 får betalas ut vid ett
tillfälle.

10 § Har någon ansökt om allmänt driftsstöd enligt
presstödsförordningen skall Presstödsnämnden även prövas om
tillfälligt driftsstöd enligt 2-6 §§ denna förordning skall
lämnas.

Ett tidningsföretag som vill ha tillfälligt driftsstöd enligt 7 §
denna förordning skall särskilt ansöka om det. Ansökan skall
vara skriftlig. Den skall ges in till Presstödsnämnden som
prövar ansökan.