Förordning (1997:121) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen m.m.

SFS nr
1997:121
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1997-04-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:1036

1 § Denna förordning ansluter till lagen (1994:118) om
inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud
mot kemiska vapen.

Nationell myndighet

2 § Inspektionen för strategiska produkter är nationell
myndighet enligt Sveriges åtaganden i Förenta nationernas
konvention om förbud mot utveckling, produktion, innehav och
användning av kemiska vapen samt om deras förstöring som har
publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ
1993:28).

Inspektionen skall svara för förbindelserna med Organisationen
för förbud mot kemiska vapen och andra konventionsstater.
Inspektionen skall lämna deklarationer samt i övrigt förmedla
information som Sverige är skyldigt att tillhandahålla inom
ramen för åtagandena i konventionen.

Inspektionen skall ha beredskap för att ta emot anmälningar om
inspektion från organisationen. Inspektionen skall bekräfta
mottagandet av en sådan anmälan och utan dröjsmål underrätta
regeringen om den. Avser anmälan en inspektion av en anläggning
som används av Försvarsmakten eller Totalförsvarets
forskninginstitut, skall inspektionen utan dröjsmål även
underrätta den myndigheten. Förordning (2000:921).

3 § Om en inspektion skall genomföras av en internationell
inspektions-grupp i Sverige enligt konventionens bestämmelser,
skall Inspektionen för strategiska produkter ansvara för att
inspektionsgruppen under sin vistelse i landet får tillgång
till kommunikationer, tolktjänst, transporter, arbetsutrymmen,
inkvartering, måltider, sjukvård och vad som i övrigt behövs
för att inspektionen skall kunna genomföras.

Inspektioner

4 § Inspektionen för strategiska produkter skall, med de
undantag som sägs i 5 § första stycket, vid rutininspektioner
av anläggningar i Sverige närvara vid inspektionen och fatta de
beslut som anges i 2 § lagen (1994:118) om inspektioner enligt
Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen.
Förordning (2005:1036).

5 § Försvarsmakten eller Totalförsvarets forskningsinstitut
skall vid rutininspektioner av anläggningar som används av
respektive myndighet närvara vid inspektionen och fatta de
beslut som anges i 2 § lagen (1994:118) om inspektioner enligt
Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen.

När Försvarsmakten eller Totalförsvarets forskningsinstitut har
uppgiften att närvara vid en inspektion av en anläggning skall
Inspektionen för strategiska produkter bistå den myndigheten.

Vid en inspektion av en anläggning som används av
Försvarsmakten eller Totalförsvarets forskningsinstitut skall
dessa myndigheter bistå varandra. Förordning (2005:1036).

6 § I de fall beslut inför en inspektion fattas av regeringen
skall den myndighet som är närmast ansvarig enligt
bestämmelserna i 4 § eller 5 § första stycket lämna underlag
till regeringen för de beslut som regeringen skall fatta.
Underlaget skall lämnas inom sex timmar efter att en anmälan om
inspektion har mottagits. Förordning (2005:1036).

7 § I de fall beslut inför en inspektion fattas av regeringen
skall den myndighet som regeringen utsett att närvara vid
inspektionen lämna regeringen en rapport över denna. Efter det
att inspektionen avslutats skall myndigheten lämna en
preliminär rapport inom 24 timmar och en slutlig rapport inom
sju dagar. Förordning (2005:1036).

Förberedelser

8 § Inspektionen för strategiska produkter, Försvarsmakten och
Totalförsvarets forskningsinstitut skall inom sina respektive
verksamhetsområden göra de förberedelser som är nödvändiga för
att kunna fullfölja sina uppgifter enligt 4 § och 5 § första
stycket.

Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut skall ha
beredskap att ta emot meddelanden som rör konventionen.
Förordning (2000:921).

9 § Inspektionen för strategiska produkter skall utbilda sin
personal om konventionen samt sprida kunskap om den till dem
som bedriver sådan verksamhet som inspektionen har tillsyn
över.

Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut skall inom
respektive myndighet sprida kunskap om konventionen och de
svenska åtagandenas innebörd. Förordning (2000:921).

Analys och redovisning

10 § Inspektionen för strategiska produkter, Försvarsmakten och
Totalförsvarets forskningsinstitut skall inom sina respektive
verksamhetsområden svara för analys av sådan information som
lämnas med anledning av eller som kan beröra konventionen.
Myndigheterna skall årligen redovisa slutsatserna av analysen
till regeringen. Innan en myndighet ger in sin redovisning
skall de andra myndigheterna ges tillfälle att ta del av den.
Förordning (2000:921).