Förordning (1997:1226) med instruktion för Svenska institutet

SFS nr
1997:1226
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1997-12-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1224
Upphävd
2008-01-01

Uppgifter

1 § Svenska institutet har till uppgift att sprida kunskap om
Sverige i utlandet och att svara för utbyte med andra länder
inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv i övrigt.
Genom sin internationellt inriktade verksamhet skall Svenska
institutet främja svenska intressen och bidra till tillväxt,
sysselsättning och kulturell utveckling i Sverige.

2 § Svenska institutet skall därvid bedriva sin verksamhet i
nära samarbete med de svenska utlandsmyndigheterna och främja
samarbete med och medverkan av personer, myndigheter,
organisationer och företag i Sverige och utomlands.

3 § Svenska institutet får inom sitt verksamhetsområde utföra
uppdrag samt tillhandahålla varor och tjänster. Institutet får
ta ut avgifter för varor och tjänster samt för uppdrag åt andra
än regeringen. Institutet bestämmer avgifternas storlek.

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Svenska
institutet med undantag för 4 § andra stycket.

Myndighetens ledning

5 § Generaldirektören är chef för institutet.

6 § Styrelsen består av myndighetens chef och högst 11 andra
ledamöter.

Organisation

7 § Utöver vad som anges i 11-13 §§ verksförordningen
(1995:1322) skall styrelsen särskilt ägna sig åt den
långsiktiga utvecklingen av institutets verksamhet.

Svenska kulturhuset i Paris

8 § Till Svenska institutet hör det Svenska kulturhuset i Paris
(Centre Culturel Suédois). Genom kulturhuset skall institutet
sprida kunskap om svensk kultur samt främja utbyte mellan
Sverige och Frankrike inom institutets verksamhetsområde.
Statens konstmuseers ansvar för de i kulturhuset befintliga
Tessinsamlingarna skall beaktas.

Personalföreträdare

9 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Svenska institutet.

Överklagande

10 § Institutets beslut i ärenden om fördelning av bidrag eller
annat ekonomiskt stöd får inte överklagas. I övrigt gäller om
överklagande 35 § verksförordningen (1995:1322).