Förordning (1997:1231) med instruktion för Svenska EU-programkontoret för utbildning och kompetensutveckling

SFS nr
1997:1231
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1997-12-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1222
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1213

Uppgifter

1 § Svenska EU-programkontoret för utbildning och
kompetensutveckling utgör svenskt programkontor för de EU-
program eller delar av EU-program som regeringen bestämmer.

Programkontoret skall inom sitt verksamhetsområde

– informera och ge råd,

– dokumentera och analysera,

– följa upp, utvärdera, redovisa och sprida resultat,

– kontrollera användningen av EU-bidrag,

– handlägga projektansökningar och i förekommande fall besluta
om projektbidrag,

– fullgöra övriga uppgifter som framgår av ett fastställt
samlat programdokument (SPD) eller av ett operativt program,
och

– ha kontakt med Europeiska gemenskapernas kommission och
institutioner i andra länder.

Programkontoret får åta sig uppdrag som har anknytning till
programkontorets verksamhetsområde.

2 § Programkontoret skall inom ramen för ett fastställt samlat
programdokument för mål 4 besluta om stöd från EG:s
strukturfonder. I uppgiften ingår att årligen fastställa en
fördelning av stödet länsvis och att besluta om stöd för
enskilda projekt.

Programkontoret skall följa de särskilda riktlinjer som har
meddelats av behörig övervakningskommitté.

Programkontoret skall ta till vara lokal och regional kompetens
vid handläggningen av ärenden om stöd.

2 a § Särskilda bestämmelser om stöd från Europeiska
socialfonden finns i förordningen (1998:579) om vissa stöd från
EG:s strukturfonder. Förordning (1998:956).

3 § Programkontoret skall fatta beslut om stipendier enligt
förordningen (1997:581) om interpraktikstipendier.

Förhållande till Europeiska gemenskapernas kommission

4 § Utöver de bidrag som programkontoret får genom avtal mellan
regeringen och Europeiska gemenskapernas kommission om
nationella programkontor kan programkontoret begära bidrag från
kommissionen för särskilda aktiviteter. Programkontoret får
inom ramen för sin verksamhet ta emot uppdrag från kommissionen
under förutsättning att kostnaderna för dessa kan täckas av
befintliga resurser eller genom bidrag från kommissionen.

Åtaganden gentemot kommissionen som påverkar inriktningen av
verksamheten eller innebär nya uppgifter skall underställas
regeringen för godkännande.

Myndighetens ledning

5 § Programkontoret leds av en styrelse som består av en
ordförande, generaldirektören och högst åtta andra ledamöter.
Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.
Förordning (1998:956).

Organisation

6 § Vid programkontoret finns ett kansli som leds av en
generaldirektör. Generaldirektören skall ha en ställföreträdare
som inträder i generaldirektörens ställe i den utsträckning som
generaldirektören bestämmer. Förordning (1998:956).

7 § Vid programkontoret finns två nämnder, en för skola och
ungdomsfrågor och en för kompetensutveckling. Nämnderna skall
biträda programkontoret med råd och utlåtanden vid beredningen
av projektansökningar i enlighet med bestämmelserna för
respektive program. Nämnderna skall också föreslå åtgärder för
att samhället skall kunna dra nytta av programmen.

Regeringen kan vid behov besluta att inrätta ytterligare
nämnder.

8 § För handläggningen på regional nivå av sådana ärenden som
avses i 2 § skall det finnas samordnare som är anställda hos
programkontoret.

Verksförordningens tillämpning

9 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på programkontoret:

16 § om medverkan i EU-arbetet,
18 § om interna föreskrifter,
26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,
29 § om inhämtande av uppgifter,
31 § om myndighetens beslut,
35 § om överklagande.
Förordning (1998:1213).

10 § Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter
som anges i 6-9, 11, 13 och 15 §§ verksförordningen
(1995:1322).

Ärendenas handläggning

11 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften
av de andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

Programkontorets beslut och utlåtanden om projektansökningar
skall beredas av en av de nämnder som avses i 7 §.

12 § Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som
behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är möjligt, får ordföranden ensam
avgöra ärendet.

Beslut som har fattats enligt första och andra styckena skall
anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

13 § Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut
lämna över till generaldirektören att avgöra ärenden som är av
det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen.
Generaldirektören får överlåta åt någon annan anställd att
avgöra sådana ärenden. Förordning (1998:956).

14 § Ärenden avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller
i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs
enligt 13 § inte behöver föredras.

15 § När det gäller ärenden om stöd för enskilda projekt enligt
programdokument för mål 4 gäller inte 11-13 §§. Beslut i sådana
ärenden fattas av de samordnare som avses i 8 §.

Ärenden som avses i första stycket skall beredas i samverkan
med regionala kommittéer (regionala partnerskap), som kan bestå
av företrädare för arbetsmarknadens parter, berörda
myndigheter, institutioner, näringslivsorganisationer, andra
intresseorganisationer och föreningar.

Förordnanden och anställningar m.m.

16 § Ledamöterna i styrelsen utses av regeringen för en bestämd
tid. Regeringen utser ordförande i styrelsen.

Ordförandena i de nämnder som avses i 7 § utses av regeringen.
Övriga ledamöter utses av programkontoret. Förordnandena ges
för en bestämd tid.

17 § Generaldirektören och ställföreträdaren anställs genom
beslut av regeringen. Anställningarna får begränsas till att
gälla längst till en viss tidpunkt. Förordning (1998:956).

18 § har upphävts genom förordning (1998:956).

19 § har upphävts genom förordning (1998:956).

20 § har upphävts genom förordning (1998:956).

Överklagande

21 § har upphävts genom förordning (1998:1213).