Lag (1997:1266) om arbetslivsutveckling

SFS nr
1997:1266
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1997-12-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1781
Upphävd
1999-01-01

1 § Den som av länsarbetsnämnden anvisats till verksamhet för
arbetslivsutveckling skall inte anses som arbetstagare när han
deltar i verksamheten. När sådan verksamhet bedrivs på en
arbetsplats, skall han dock likställas med arbetstagare vid
tillämpning av 2 kap. 1-9 §§, 3 kap. 1-4 och 7-14 §§, 4 kap. 1-
4 och 8-10 §§ samt 7-9 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160).
Därvid skall vad i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare gälla
den som upplåtit en arbetsplats för verksamhet för
arbetslivsutveckling.

2 § Den tid under vilken en arbetslös deltagit i verksamhet för
arbetslivsutveckling i enlighet med länsarbetsnämndens
anvisning utgör sådan med utfört arbete jämställd tid som avses
i 19 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Vid
bestämmande av ramtid enligt den lagen räknas inte tid då den
arbetslöse varit hindrad att arbeta på grund av deltagandet, i
den mån tiden inte jämställs enligt vad som nyss sagts.

3 § När det gäller avstängning från rätt till ersättning skall
vad som föreskrivs om arbetsmarknadspolitiska åtgärder i 46 §
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring gälla också i fråga
om verksamhet som avses i 1 §.

Övergångsbestämmelser

1998:1781

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om de personer
som har anvisats till verksamhet enligt förordningen (1995:711) om
arbetsplatsintroduktion och förordningen (1997:1277) om
arbetslivsutveckling.