Lag (1997:1268) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år

SFS nr
1997:1268
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-12-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:625
Upphävd
2000-08-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:567

Inledande bestämmelser

1 § En kommun får efter överenskommelse med regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer åta sig en skyldighet
att i enlighet med bestämmelserna i denna lag erbjuda ungdomar
en aktiverande och utvecklande insats på heltid.

2 § Den verksamhet som avses i 1 § skall syfta till att
utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig
själv. Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att
komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på
fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till
den enskildes individuella önskemål och förutsättningar.

3 § Kommunens skyldighet omfattar ungdomar som står till
arbetsmarknadens förfogande och gäller från och med den dag de
fyller 20 år och till dess de fyllt 25 år. Lag (1998:567).

4 § Kommunens skyldighet inträder om något arbete, reguljär
utbildning eller någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd
inte kunnat erbjudas inom 90 dagar från det att den unge
anmälde sig som arbetssökande hos den offentliga
arbetsförmedlingen.

Utvecklingsinsatsen skall erbjudas inom tio dagar från det att
kommunens skyldighet enligt första stycket inträdde och får
pågå i högst 12 månader.

5 § De som deltar i verksamhet anordnad av en kommun enligt
denna lag skall inte anses som arbetstagare när de deltar i
verksamheten. När sådan verksamhet bedrivs på en arbetsplats,
skall den unge dock likställas med arbetstagare vid tillämpning
av 2 kap. 1-9 §§, 3 kap. 1-4 och 7-14 §§, 4 kap. 1-4 och 8-10 §§
samt 7-9 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160) och vid
tilllämpning av lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring.
Därvid skall vad i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare gälla
den som upplåtit en arbetsplats för verksamhet enligt denna
lag.

Innan kommunen erbjuder den unge en utvecklingsinsats skall
samråd ske med den sammanslutning av arbetstagare som är part i
lokal förhandling med arbetsgivaren.

Ersättningen

6 § Den som är berättigad till ersättning enligt lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring har vid deltagande i
verksamhet som anordnas av kommunen enligt denna lag rätt till
utbildningsbidrag.

7 § Vid bestämmande av ramtiden enligt 12 § lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring skall inte räknas tid då den unge varit
hindrad att arbeta på grund av deltagandet i verksamhet som
anordnas av kommunen enligt denna lag.

8 § Kommunen skall till den som deltar i verksamhet som
anordnas enligt denna lag och som uppbär försörjningsstöd
enligt 6 och 6 b §§ socialtjänstlagen (1980:620) när han eller
hon börjar delta i verksamheten utge ersättning med ett belopp
som motsvarar försörjningsstödet.

Detsamma skall gälla beträffande den för vilken fattas beslut
om sådant försörjningsstöd som avses i första stycket under tid
som han eller hon deltar i verksamheten.

9 § Kommunen skall till deltagare som inte erhåller ersättning
enligt 6 § eller 8 § utge ersättning med 1 967 kronor per
månad.

10 § Ersättning enligt 8 och 9 §§ skall benämnas
utvecklingsersättning.

Upphörande

11 § Om den unge som deltar i verksamhet anordnad av kommunen
enligt denna lag på grund av misskötsamhet inte kan
tillgodogöra sig det som anordnas i verksamheten, får kommunen
besluta att den unge skall skiljas från denna. Detsamma gäller
om den unge allvarligt stör eller hindrar av kommunen anordnad
verksamhet i vilken han eller hon deltar eller om han eller hon
uteblir från sådan verksamhet fem dagar i följd utan att anmäla
giltigt förfall.

12 § Den som skiljs från verksamhet enligt denna lag i enlighet
med bestämmelserna i 11 § skall avstängas från rätt till
utvecklingsersättning från kommunen.

Överklagande

13 § Ett beslut av en kommun i fråga om ersättning enligt denna
lag eller om skiljande av den unge från deltagande i verksamhet
enligt 11 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Annat beslut av kommunen enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Verkställighetsföreskrifter

14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela ytterligare föreskrifter som behövs för
tillämpningen av denna lag.

Övergångsbestämmelser

2000:625

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för de personer
som anvisats verksamhet enligt förordningen (1995:712) om
kommuners ansvar för ungdomar, förordningen (1997:1278) om
kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år och
förordningen (1998:1784) om arbetsmarknadspolitiska
aktiviteter.