Förordning (1997:1275) om anställningsstöd

SFS nr
1997:1275
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1997-12-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:189

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt
anställningsstöd. Förordning (1999:717).

2 § Anställningsstöd lämnas till arbetsgivare i syfte att
stimulera anställningar av personer som har svårigheter att få
ett reguljärt arbete. Förordning (2008:271).

3 § Anställningsstöd lämnas av Arbetsförmedlingen enligt denna
förordning i form av särskilt anställningsstöd.
Förordning (2008:271).

4 § Har upphävts genom förordning (2006:1553).

4 a § Har upphävts genom förordning (2006:1553).

4 b § Har upphävts genom förordning (2006:1553).

4 c § Har upphävts genom förordning (2006:1553).

5 § Har upphävts genom förordning (2006:1553).

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd för den som deltar i jobb- och
utvecklingsgarantin

5 a § En person får anvisas en anställning med särskilt
anställningsstöd om han eller hon sedan sammanlagt sex månader
deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.

En person som har anvisats till jobb- och utvecklingsgarantin
efter att ha deltagit i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader,
får dock anvisas en anställning med särskilt anställningsstöd
från och med inträdet i jobb- och utvecklingsgarantin.
Förordning (2011:586).

5 b § När en anställning med särskilt anställningsstöd har
upphört får en ny anvisning till en sådan anställning göras för
den som efter anställningens upphörande deltagit i organiserade
jobbsökaraktiviteter hos Arbetsförmedlingen under minst tre
månader utan att ha fått arbete. En anvisning till en
anställning hos en arbetsgivare, som den enskilde tidigare
varit anställd hos med särskilt anställningsstöd, får dock
göras tidigast sex månader efter det att den tidigare
anställningen upphört och under förutsättning att andra
insatser inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin inte
bedöms tillräckliga. Förordning (2007:920).

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

5 c § En anställning med särskilt anställningsstöd i form
av instegsjobb får anvisas en person som har fyllt 20 år, är
arbetslös och anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen
och inom de senaste 36 månaderna har beviljats

1. uppehållstillstånd enligt

– 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716)
eller motsvarande äldre föreskrifter,

– 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller

– 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller

2. uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en
EES-medborgare efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § samma lag.

Vid tillämpning av första stycket ska det bortses från tid
som personen varit förhindrad att arbeta på grund av vård av
eget barn som inte fyllt två år eller, om barnet är
adopterat, i två år efter barnets ankomst till familjen.

En anställning med särskilt anställningsstöd i form av
instegsjobb får även anvisas en person som är arbetslös och
anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen och under de
senaste 12 månaderna har avslutat sin etableringsplan enligt
lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare. Förordning (2014:189).

5 d § Anvisningen skall avse en anställning på del- eller
heltid i vilken ingår inslag av handledning.
Förordning (2007:420).

5 e § För att anvisningen ska få göras måste personen studera,
eller ha fått en utfästelse om att få studera, svenska inom
ramen för utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande
utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen
(2010:800). Studierna ska gå att kombinera med anställningen.
Förordning (2012:102).

6 § Har upphävts genom förordning (2004:221).

6 a § Har upphävts genom förordning (2008:271).

6 b § Har upphävts genom förordning (2008:271).

Förutsättningar för att få anställningsstöd

7 § Har upphävts genom förordning (2013:682).

8 § Anställningsstöd lämnas endast under förutsättning att
arbetsgivaren intygar att lön och andra anställningsförmåner
lämnas enligt kollektivavtal eller att de är likvärdiga med
förmåner enligt kollektivavtal i branschen.
Förordning (2007:420).

9 § Anställningsstöd får inte lämnas till arbetsgivare som på
den driftsenhet där den anställde med anställningsstöd avses
att bli placerad senare än nio månader före den aktuella
anställningen sagt upp anställda på grund av arbetsbrist.

10 § En förutsättning för att anställningsstöd skall lämnas är
att den som har anställning med anställningsstöd inte
permitteras av någon annan anledning än att arbetet inte kan
bedrivas på grund av väderleksförhållandena eller andra
liknande orsaker.

11 § Anställningsstöd får inte lämnas till arbetsgivare som för
samma insats får bidrag med stöd av andra bestämmelser, om inte
annat särskilt föreskrivs.

Anställningsformerna

12 § Anställningsstödet får lämnas såväl för anställningar som
gäller tills vidare som för provanställningar och andra
tidsbegränsade anställningar. Förordning (2006:1553).

13 § I fråga om branscher, där arbetet är säsongsbetonat eller
av andra skäl inte är sammanhängande till sin natur, får
Arbetsförmedlingen föreskriva att stöd får lämnas endast för
anställning som gäller tills vidare eller omfattar en längre
tidsperiod än den normala säsongen. Förordning (2007:920).

Anvisningen

14 § Arbetsförmedlingen anvisar en arbetssökande till en
anställning med anställningsstöd. Förordning (2010:392).

15 § Arbetsförmedlingen ska återkalla en anvisning till ett
program om den som anvisats

1. inte inställer sig den dag han eller hon skulle ha
påbörjat programmet och inte heller anmäler giltigt
förhinder,

2. inte kan tillgodogöra sig programmet på ett
tillfredsställande sätt,

3. missköter sig eller stör verksamheten, eller

4. utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt
arbete.

En anvisning ska också återkallas om det i övrigt finns
särskilda skäl för återkallelse.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.
Förordning (2013:682).

16 § Har upphävts genom förordning (1999:69).

Tid med anställningsstöd

17 § Har upphävts genom förordning (2006:1553).

Särskilt anställningsstöd för den som deltagit i jobb- och
utvecklingsgarantin

17 a § Särskilt anställningsstöd för den som deltagit i jobb-
och utvecklingsgarantin lämnas under högst 12 månader.

För personer som bedöms ha särskilda behov av en längre tid i
anställning med särskilt anställningsstöd för att kunna
etablera sig på arbetsmarknaden får, trots det som sägs i
5 b §, särskilt anställningsstöd lämnas för ytterligare en
period om högst 12 månader. Förordning (2013:1168).

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

17 b § Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb lämnas
under högst 24 månader. Stöd för anställning som omfattar mer
än halvtid får dock inte lämnas för längre tid än 12 månader.
Stöd får inte heller lämnas efter det att 36 månader passerat
sedan sådant beslut om uppehållstillstånd eller uppehållskort
som avses i 5 c § första stycket fattades eller, om beslutet
fattades när personen inte befann sig i Sverige, efter det att
36 månader passerat sedan personen första gången folkbokfördes
i en kommun.

En anvisning får göras för högst sex månader i taget. Efter en
anvisningsperiod får en ny anvisning göras om förutsättningarna
i 5 c-5 e §§ fortfarande är uppfyllda. En ny anvisning får
göras även om inga studier inom utbildning i svenska för
invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt
24 kap. skollagen (2010:800) bedrivs eller ska bedrivas, under
förutsättning att ett godkänt resultat har uppnåtts för lägst
kurs C inom utbildning i svenska för invandrare eller
motsvarande utbildning under en tidigare anvisningsperiod.

Vid beräkning av 36-månadersperioden enligt första stycket ska
det bortses från tid som personen varit förhindrad att arbeta
på grund av vård av eget barn som inte fyllt två år eller, om
barnet är adopterat, i två år efter barnets ankomst till
familjen. Förordning (2012:984).

17 c § Har upphävts genom förordning (2008:271).

Gemensamma bestämmelser

17 d § När det gäller tidsbegränsade anställningar där
arbetsuppgifternas varaktighet är kortare än de tider som anges
i 17 a och 17 b §§ ska anställningsstöd lämnas för den tid
arbetsuppgifterna varar. Förordning (2008:271).

Anställningsstödets storlek

Särskilt anställningsstöd för den som deltagit i jobb- och
utvecklingsgarantin

18 § Särskilt anställningsstöd för den som deltagit i jobb-
och utvecklingsgarantin lämnas med 85 procent av lönekostnaden,
dock högst 890 kronor per dag. Förordning (2010:2028).

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

18 a § Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb lämnas
med 80 procent av lönekostnaden, dock högst 800 kronor per dag.
Förordning (2010:2028).

18 b § Har upphävts genom förordning (2008:271).

Gemensamma bestämmelser

19 § Den lönekostnad som skall läggas till grund för
anställningsstöd är

– kontant bruttolön inklusive sjuklön och semesterlön, och

– avgifter som skall betalas enligt socialavgiftslagen
(2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.
Förordning (2006:1553).

20 § Anställningsstöd lämnas med ett bestämt belopp per
arbetsdag, dock endast för dagar som ingår i den normala
veckoarbetstiden hos arbetsgivaren och för vilka arbetsgivaren
betalar lön eller sjuklön. Vid deltidsarbete skall stödet
minskas i förhållande till arbetstiden.

När stödet beslutas skall dess storlek i kronor per dag
fastställas för hela stödperioden. Förordning (2003:321).

20 a § Ekonomiskt stöd för kostnader för handledning lämnas
till arbetsgivaren eller till den som har kostnaden för
handledningen under inledningsvis tre månader med högst 50
kronor per dag. För anställningar där det särskilda
anställningsstödet förlängts enligt 17 a § lämnas inte något
ekonomiskt stöd för kostnader för handledning.

För den som anvisats till en anställning med särskilt
anställningsstöd och deltar i jobb- och utvecklingsgarantins
fas tre lämnas i stället ekonomiskt stöd för kostnader för
handledning under tre månader med högst 150 kronor per dag
och därefter med högst 100 kronor per dag. För anställningar
där det särskilda anställningsstödet förlängts enligt 17 a §
lämnas ekonomiskt stöd för kostnader för handledning med
högst 100 kronor per dag. Förordning (2013:1168).

20 b § Har upphävts genom förordning (2007:1363).

20 c § Har upphävts genom förordning (2008:1433).

Hur anställningsstödet tillgodoförs arbetsgivaren

20 d § Anställningsstöd lämnas till arbetsgivaren genom bidrag.
Arbetsförmedlingen beräknar och betalar ut bidraget. Det
betalas ut månadsvis i efterskott eller på det sätt som
Arbetsförmedlingen bestämmer.

Arbetsgivaren rekvirerar bidraget från Arbetsförmedlingen
månadsvis i efterskott efter hand som anställningen består.
Detta ska ske inom sextio dagar efter den arbetsmånad som
stödet avser. Rekvireras inte hela beloppet inom denna tid
förlorar arbetsgivaren rätt till det stödbeloppet.

Om det finns särskilda skäl får Arbetsförmedlingen medge
undantag från skyldigheten att rekvirera beloppet inom sextio
dagar. Arbetsförmedlingen ska i sådant fall ange vad de
särskilda skälen består i och dokumentera den information som
ligger till grund för beslutet. Förordning (2007:1363).

Återbetalning och återkrav

21 § En mottagare av ekonomiskt stöd enligt denna förordning
är återbetalningsskyldig om han eller hon genom att lämna
oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat
att stöd har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt
belopp.

Om stöd i annat fall har lämnats på felaktig grund eller med
ett för högt belopp, är mottagaren återbetalningsskyldig
endast om han eller hon insett eller skäligen borde ha insett
felet. Förordning (2010:392).

21 a § Om en mottagare av ekonomiskt stöd är
återbetalningsskyldig enligt 21 §, ska Arbetsförmedlingen
besluta att återkräva det felaktigt utbetalda beloppet.
Förordning (2010:392).

21 b § Vid återkrav enligt 21 a § får Arbetsförmedlingen
bevilja anstånd med betalningen eller träffa avtal med den
återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan.
Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ta ut ränta på det
obetalda beloppet.

Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller
avtalet om avbetalningsplan träffades, dock inte för tid
innan det återkrävda beloppet har förfallit till betalning.

Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt
överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.
Förordning (2010:392).

21 c § Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 21 § inte
betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1975:635) tas ut på beloppet. Detsamma gäller när den
återbetalningsskyldige beviljats anstånd med betalningen
eller träffat ett avtal om en avbetalningsplan enligt 21 b §
och betalning inte sker inom den tid som följer av beslutet
om anstånd eller avtalet. Förordning (2010:392).

21 d § Om det med hänsyn till den återbetalningsskyldiges
personliga eller ekonomiska förhållanden eller andra
omständigheter finns särskilda skäl för det, får
Arbetsförmedlingen helt eller delvis efterge ett krav på
återbetalning enligt 21 a § eller ett krav på ränta enligt
21 b eller 21 c §. Myndigheten ska i sådant fall i beslutet
ange vilka de särskilda skälen är och dokumentera den
information som ligger till grund för beslutet.
Förordning (2010:392).

21 e § Vid återkrav enligt 21 a § får Arbetsförmedlingen, vid
en senare utbetalning av stöd till den
återbetalningsskyldige, besluta att dra av ett skäligt belopp
i avräkning på vad som betalats ut för mycket. Detsamma
gäller skyldighet att betala ränta enligt 21 b eller 21 c §.
Förordning (2010:392).

Omprövning och överklagande

22 § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska
omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om
det begärs av den som beslutet gäller. Vid omprövningen får
beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges
in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre
veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av
beslutet. Förordning (2010:392).

22 a § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns
bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Andra beslut än beslut om omprövning av beslut enligt 15 och
21 e §§ får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska
överklagandet anses som en begäran om omprövning.
Förordning (2010:392).

Övriga bestämmelser

22 b § Arbetsförmedlingen ska se till att lämnade
anställningsstöd används på föreskrivet sätt.

Den som har fått stöd ska ge Arbetsförmedlingen eller den
Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska verksamheten
och lämna de uppgifter som behövs för granskningen.
Förordning (2010:392).

23 § Arbetsförmedlingen får meddela de föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2010:392).

Övergångsbestämmelser

1997:1275

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998, då
förordningen (1986:414) om rekryteringsstöd skall upphöra att
gälla. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i
fråga om anställningar som har påbörjats före ikraftträdandet.

1999:717

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för anställningsstöd som
beviljats före ikraftträdandet.

2000:629

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för anställningsstöd som
beviljats före ikraftträdandet.

2000:1364

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om anställningsstöd som
beviljats före ikraftträdandet.

2003:1100

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2004. För
anställningsstöd enligt 5 § 2 i sin äldre lydelse som beviljats
före ikraftträdandet gäller fortfarande 18 § andra stycket i
sin äldre lydelse.

2004:221

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2004. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om anställningsstöd som
kombineras med vård- och omsorgsutbildning som beviljats före
ikraftträdandet.

2005:606

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande för anvisningar som gjorts före
ikraftträdandet.

2006:1553

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Med undantag för 5 d och 17 a §§ gäller äldre bestämmelser
fortfarande för anvisningar som gjorts före ikraftträdandet.
Särskilt anställningsstöd för någon som anvisats plusjobb
lämnas dock under 24 månader. Ekonomiskt stöd får inte lämnas
för merkostnader som hänför sig till tid efter den 14 mars 2007
och som föranleds av en anställning med särskilt
anställningsstöd i form av plusjobb. Förordning (2007:44).

2007:420

1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2007.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som vid
ikraftträdandet har en anställning med särskilt
anställningsstöd.

3. Den som efter att ha tagit del av aktivitetsgarantin enligt
förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program haft
en anställning med särskilt anställningsstöd i form av plusjobb
och därefter blivit arbetslös, och inte uppfyller ett nytt
arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring, ska erbjudas att ta del av jobb- och
utvecklingsgarantin enligt förordningen (2007:414) om jobb- och
utvecklingsgarantin. Detta gäller under förutsättning att han
eller hon inom sextio dagar från den 1 maj 2008, eller från det
att anställningen upphör, anmält sitt intresse av att ta del av
garantin till den offentliga arbetsförmedlingen.
Förordning (2008:117).

2007:663

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007. De nya
bestämmelserna i 20 d § skall dock tillämpas även för sådant
särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb som avser
arbete i juli 2007.

2007:920

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

2. De nya bestämmelserna ska tillämpas även för rekvisitioner
av bidrag som inte handlagts slutligt före den 1 januari 2008.
Förordning (2007:1363).

2008:144

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anvisningar som
skett före ikraftträdandet.

2008:271

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för anvisningar som
har gjorts före ikraftträdandet.

2008:1433

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för stöd som
beslutats före ikraftträdandet.

2010:392

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om återkrav
av belopp som har betalats ut före ikraftträdandet.

2010:2028

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011.

2. För anvisningar som har gjorts före ikraftträdandet gäller
18, 18 a och 20 a §§ i sin äldre lydelse.

2011:1531

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.

2. För anvisningar som har gjorts före ikraftträdandet gäller
20 a § i sin äldre lydelse.

2012:102

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012. Äldre
föreskrifter gäller dock fortfarande för svenskundervisning för
invandrare eller motsvarande utbildning enligt 13 kap.
skollagen (1985:1100).