Förordning (1997:1276) om utbildningsstöd

SFS nr
1997:1276
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-12-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:631
Upphävd
2000-08-01

1 § Utbildningsstöd får lämnas till en arbetsgivare som själv
bekostar utbildning för en arbetstagare och som med
anställningsstöd enligt förordningen (1997:1275) om
anställningsstöd anställer en ersättare för den som deltar i
utbildningen.

2 § Utbildningen skall vara godkänd av länsarbetsnämnden. Den
skall syfta till att den anställde skall kunna tillgodogöra sig
ny teknik, förbättra användningen av befintlig teknik eller
utföra nya arbetsuppgifter.

3 § Utbildningsstöd får lämnas endast under förutsättning att
det till ersättaren lämnas lön och andra anställningsförmåner
enligt kollektivavtal eller anställningsförmåner som är
likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal i branschen.

4 § Utbildningsstöd får, med undantag för vad som anges i 1 §,
inte lämnas till arbetsgivare som för samma insats får bidrag
med stöd av andra bestämmelser.

5 § Utbildningsstöd lämnas med högst 40 kronor per
utbildningstimme, dock med högst 20 000 kronor per anställd som
går i utbildning.

6 § Bestämmelserna i 19-23 §§ förordningen (1987:405) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten skall tillämpas på
utbildningsstöd.

7 § Beslut att inte bevilja utbildningsstöd får inte
överklagas. Rätten att överklaga beslut följer i övrigt av 50
och 51 §§ förordningen (1988:1139) med instruktion för
Arbetsmarknadsverket.

Övergångsbestämmelser

2000:631

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
utbildningsstöd som beslutats före den 1 augusti 2000.