Förordning (1997:1277) om arbetslivsutveckling

SFS nr
1997:1277
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1997-12-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1784
Upphävd
1999-01-01

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om verksamhet för
arbetslivsutveckling som länsarbetsnämnden anvisar arbetslösa.

2 § Arbetslivsutveckling får anvisas arbetslösa från och med
den dag de fyller 20 år, om de inte har kunnat få

1. arbete på den reguljära arbetsmarknaden,

2. annan utbildning, eller

3. någon annan lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
Förordning (1998:570).

3 § Bestämmelser om den som anvisats verksamhet för
arbetslivsutveckling finns också i

– lagen (1997:1266) om arbetslivsutveckling,

– lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,

– förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring,

– förordningen (1984:523) om bidrag till arbetslösa m.fl. som

startar egen näringsverksamhet, och

– förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

Villkor för en anvisning m.m.

4 § Länsarbetsnämnden får anvisa en person till
arbetslivsutveckling om personen får ersättning enligt lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Anvisning får ske först
när det är utrett att personen inte kan få arbete på den
reguljära arbetsmarknaden och att ingen av de åtgärder som
avses i 2 § 2 eller 3 kan ordnas för honom eller henne.

5 § Innan länsarbetsnämnden anvisar någon till
arbetslivsutveckling på en arbetsplats, skall nämnden samråda
med den sammanslutning av arbetstagare som är part i lokal
förhandling med arbetsgivaren.

Anvisningstid

6 § En anvisning till arbetslivsutveckling får avse högst sex
månader. Anvisningstiden får dock förlängas med ytterligare
högst sex månader, om det finns särskilda skäl för det.
Anvisningstiden får sammanlagt inte överstiga tolv månader.

Har verksamheten varit förlagd till en arbetsplats, får vid en
förlängning av anvisningstiden verksamheten inte förläggas till
samma arbetsplats, om inte särskilda skäl talar för det.

7 § Länsarbetsnämnden skall, när det finns skäl till det, pröva
om anvisningen till arbetslivsutveckling kan ersättas av arbete
på den reguljära arbetsmarknaden eller av någon åtgärd enligt 2 §
2 eller 3.

Återkallelse m.m. av anvisad plats

8 § Länsarbetsnämnden skall återkalla anvisningen till
arbetslivsutveckling, om

1. en arbetslöshetskassa avstängt den arbetslöse från rätt till
ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,

2. den arbetslöse gör sig skyldig till allvarlig misskötsamhet,
eller

3. det i övrigt finns särskilda skäl för det.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

9 § En anvisning till arbetslivsutveckling upphör utan
återkallelse när anvisningstiden har löpt ut och beslut om
förlängning av anvisningstiden inte har meddelats.

Statsbidrag till anordnare

10 § Statsbidrag får lämnas till den som i samverkan med
länsarbetsnämnden anordnar verksamhet för arbetslivsutveckling.
Bidrag får lämnas för de merkostnader som föranleds av
verksamheten.

11 § Bestämmelserna i 19-23 §§ förordningen (1987:405) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten skall tillämpas i fråga om
statsbidrag enligt 10 §.

Överklagande

12 § Ett beslut om återkallelse av en anvisning till
arbetslivsutveckling enligt 8 § första stycket 2 eller 3 får
överklagas hos Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) av den anvisade.
Andra beslut får inte överklagas.

Övriga bestämmelser

13 § Länsarbetsnämnden skall så snart som möjligt lämna uppgift
om ett beslut om anvisning till arbetslivsutveckling eller ett
beslut om återkallelse av en anvisning. Uppgiften skall lämnas
till den arbetslöshetskassa som skall betala ut ersättning
enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

14 § När verksamhet som avses i denna förordning bedrivs, skall
vad som i följande bestämmelser föreskrivs om
arbetsmarknadsutbildning som det lämnas statligt
utbildningsbidrag för tillämpas på den som anvisats till
verksamheten:

1. 2 § första stycket 1 förordningen (1977:284) om
arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd,

2. 1 § första stycket 1 förordningen (1980:631) om ersättning
av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i viss
arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilitering
m.m.,

3. 1 § förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för
deltagare i arbetsmarknadsutbildning m.fl., och

4. 1 § förordningen (AMSFS 1992:5) om ersättning vid ideell
skada till elev i arbetsmarknadsutbildning m.m.

15 § AMS får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna
förordning.

Övergångsbestämmelser

1998:1784

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om de
personer som har anvisats och påbörjat verksamhet enligt denna
förordning före den 1 januari 1999. Om en person anvisats arbets-
platsintroduktion eller arbetslivsutveckling enligt den upphävda
förordningen för längre tid än sex månader upphör dock arbetsplats-
introduktionen eller arbetslivsutvecklingen senast den 30 juni
1999.