Förordning (1997:1278) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år

SFS nr
1997:1278
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-12-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:634
Upphävd
2000-08-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1794

Inledande bestämmelse

1 § Länsarbetsnämnden skall ta initiativ till överläggningar
med kommunerna i länet för att komma överens med kommunerna om
att de skall åta sig en skyldighet att i enlighet med
bestämmelserna i lagen (1997:1268) om kommuners ansvar för
ungdomar mellan 20 och 24 år erbjuda arbetslösa ungdomar en
aktiverande och utvecklande insats på heltid.

Handlingsplan

2 § I de kommuner som åtagit sig en sådan skyldighet som avses
i 1 § skall senast inom 90 dagar från det att den unge anmälde
sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen den
unge tillsammans med företrädare för kommunen och
arbetsförmedlingen ha arbetat fram en individuell
handlingsplan.

Utvecklingsinsatsen

3 § De individuellt anpassade utvecklingsinsatserna skall
enligt 4 § andra stycket lagen (1997:1268) om kommuners ansvar
för ungdomar mellan 20 och 24 år erbjudas inom 10 dagar från
det att kommunens skyldighet inträdde.

4 § Kommunen kan anvisa en ny utvecklingsinsats till samma
person först sedan den unge under tre månader efter fullföljd
utvecklingsinsats prövat sina möjligheter att få ett arbete
eller påbörja en reguljär utbildning.

5 § Om den unge utan godtagbara skäl vägrar att delta i en
utvecklingsinsats eller om kommunen enligt 11 § lagen
(1997:1268) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24
år beslutat att den unge skall skiljas från verksamheten skall
kommunen lämna uppgift om detta till arbetslöshetskassan, om
den unge omfattas av lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring.

Arbetsförmedlingsnämndens uppgifter

6 § I en kommun som åtagit sig en skyldighet att erbjuda
ungdomar en aktiverande och utvecklande insats på heltid enligt
1 § skall det finnas en arbetsförmedlingsnämnd. För en sådan
nämnd gäller, förutom de uppgifter som anges i 34 §
förordningen (1988:1139) med instruktion för
Arbetsmarknadsverket, också att nämnden skall utföra de
uppgifter som anges i 7 § denna förordning.

7 § Arbetsförmedlingsnämndens uppgifter är att

– ansvara för att överenskommelser mellan stat och kommun om
anordnande av utvecklingsinsatserna ingås,

– ansvara för utbetalning av det belopp som staten skall
ersätta kommunerna med och som avser försörjning för ungdomar
som varken uppbär arbetslöshetsersättning eller har rätt till
socialbidrag,

– ansvara för utbetalning av det belopp som staten skall
ersätta kommunerna med och som avser aktiveringskostnader för
ungdomarna, och

– ansvara för att handlingsplan enligt 2 § upprättas.

Bestämmelse om verkställighetsföreskrifter

Försäkring

7 a § När deltagare har rätt till utbildningsbidrag i
verksamhet som bedrivs av en kommun enligt denna förordning
gäller förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel
för skada orsakad av deltagare i viss arbetsmarknadsutbildning
eller yrkesinriktad rehabilitering m.m. och förordningen
(1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i
arbetsmarknadsutbildning m.fl. Förordning (1998:1794).

8 § Arbetsmarknadsstyrelsen meddelar de ytterligare
föreskrifter som behövs för att tillämpa denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2000:634

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
personer som anvisats verksamhet enligt dem.