Förordning (1997:1287) om generationsväxling på arbetsmarknaden

SFS nr
1997:1287
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-12-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:632
Upphävd
2000-08-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:569

Förordningens tillämpningsområde och syfte

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om
generationsväxling på arbetsmarknaden.

2 § Generationsväxling syftar till att genom frivillig avgång
av äldre arbetskraft ge yngre personer som är arbetslösa
möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Förordning (1998:163).

3 § Generationsväxling enligt denna förordning får, med
undantag för vad som anges i andra stycket, beslutas efter
ansökan som kommit in under tiden den 1 januari – den 31
augusti 1998.

Om arbetstagaren senast den 31 augusti 1998 har fyllt 63 år,
får generationsväxling beslutas efter ansökan som kommit in
senast den 31 december 1998. Förordning (1998:569).

Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare

4 § En arbetsgivare och en arbetstagare kan komma överens om
att arbetstagaren skall helt eller delvis lämna sin anställning
genom generationsväxling enligt denna förordning.

Som villkor för en sådan överenskommelse gäller att
arbetstagaren

1. har fyllt 63 år, och

2. har haft en sammanhängande anställning i minst två år
omedelbart före generationsväxlingen.

Överenskommelsen får innebära att arbetsgivaren betalar
generationsväxlingsersättning till arbetstagaren utöver
ersättningen som betalas av staten enligt 11-13 §§.

Ansökan om generationsväxling

5 § Ansökan om generationsväxling skall göras hos
länsarbetsnämnden. Överenskommelsen enligt 4 § skall fogas till
ansökan.

Generationsväxling på arbetsplatsen

6 § Generationsväxling på arbetsplatsen sker genom att
arbetsgivaren nyanställer en eller flera yngre personer som
fyllt 20 år men inte 35 år och som anvisas av
länsarbetsnämnden.

Den som nyanställs skall vara långtidsarbetslös. I särskilda
fall får nyanställningen avse en person som inte betraktas som
långtidsarbetslös på grund av att personen har deltagit i en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller under en kortare tid
innehaft en anställning. För en person som under en kortare tid
innehaft en anställning gäller detta endast under förutsättning
att anställningen inte inneburit att personens ställning på
arbetsmarknaden stärkts.

Som ytterligare förutsättningar gäller

1. att den som nyanställs omedelbart före nyanställningen varit
anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen
under minst tolv månader, och

2. att personens sysselsättningssituation inte kan lösas på
något annat sätt.

Utan att de i andra och tredje stycket uppställda kraven är
uppfyllda får nyanställning ske av en person som ännu inte
fyllt 25 år under förutsättning att personen under minst 90
dagar omedelbart före nyanställningen varit anmäld som
arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen.
Förordning (1998:163).

6 a § Nyanställningen skall vara en tillsvidareanställning. Om
det finns särskilda skäl, får nyanställningen avse även en
överenskommen visstidsanställning eller en tidsbegränsad
provanställning. Förordning (1998:163).

6 b § Nyanställningen skall ha minst samma tidsmässiga
omfattning som arbetstiden som enligt 4 § första stycket lämnas
av arbetstagare genom generationsväxling. Den arbetstid som
lämnas får emellertid fyllas upp genom att flera nyanställda
arbetar deltid. Förordning (1998:163).

6 c § Nyanställningen skall göras inom den driftsenhet där den
person arbetat som avgår genom generationsväxling. Om det finns
särskilda skäl, får länsarbetsnämnden medge att nyanställningen
görs inom en annan driftsenhet. Förordning (1998:163).

6 d § Nyanställningen skall godkännas av länsarbetsnämnden.
Förordning (1998:163).

Anställningen skall godkännas av länsarbetsnämnden.

7 § Om någon hävdar att han eller hon har företrädesrätt till
anställningen enligt 25 eller 25 a § lagen (1982:80) om
anställningsskydd får generationsväxling inte ske.

8 § Länsarbetsnämnden beslutar om generationsväxling efter att
nämnden godkänt nyanställning enligt 6 § och arbetsgivaren
träffat överenskommelse enligt 9 §.

Finansieringsbidrag

9 § Arbetsgivaren skall genom en skriftlig överenskommelse med
länsarbetsnämnden åta sig att bidra till statens kostnader för
generationsväxlingen genom att till länsarbetsnämnden betala
finansieringsbidrag lika länge som
generationsväxlingsersättning enligt 11-13 §§ betalas ut till
arbetstagaren.

Bidraget skall uppgå till ett belopp som motsvarar en fjärdedel
av ersättningen som staten betalar till arbetstagaren. Belopp
som enligt 12 § andra stycket motsvarar delpension skall därvid
frånräknas.

10 § Länsarbetsnämnden skall ta till vara statens rätt när det
gäller betalningen av finansieringsbidrag.

Generationsväxlingsersättning till arbetstagare

11 § Till arbetstagare som lämnar en heltidsanställning genom
generationsväxling betalar staten en månatlig ersättning som
motsvarar en tolftedel av 80 procent av den
sjukpenninggrundande inkomst som arbetstagaren har haft rätt
till omedelbart före avgången och som hänför sig till
anställningen ifråga. För den som lämnar en heltidsanställning
kan ersättningen under år 1998 uppgå till högst 14 400 kr per
månad. Om anställningen inte motsvarar en heltidsanställning,
kan ersättningen uppgå till högst ett belopp som återstår av 14
400 kr efter att det beloppet har minskats i samma utsträckning
som anställningen i fråga är mindre än en heltidsanställning.
Ersättningen till arbetstagare och det högsta beloppet per år
skall vara anknuten till basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring och omräknas vid förändring av
detta.

Om den arbetstid som lämnas genom generationsväxling inte
motsvarar en heltidsanställning, skall en beräknad ersättning
för heltid minskas så att ersättningen motsvarar den arbetstid
som lämnas.

12 § Generationsväxlingsersättning lämnas inte för tid för
vilken arbetstagaren får hel förtidspension enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring.

För den som till följd av generationsväxlingen förlorar rätten
till delpension enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring
skall ersättningen ökas med ett belopp motsvarande
delpensionen. Den sammanlagda ersättningen får dock inte
överstiga krontalsbeloppet som sägs i 11 § första stycket.

13 § Generationsväxlingsersättning betalas ut endast om
arbetstagaren såvitt gäller den arbetstid som lämnats genom
generationsväxlingen inte står till arbetsmarknadens förfogande
och inte heller bedriver egen näringsverksamhet. Ersättningen
betalas längst till och med månaden före den då arbetstagaren
fyller 65 år.

14 § Om övriga förutsättningar är uppfyllda, betalas
generationsväxlingsersättning även om arbetsgivaren inte
fullföljer sitt åtagande enligt 9 §.

15 § Ersättningen till arbetstagare beräknas och betalas ut av
den allmänna försäkringskassa där arbetstagaren är inskriven
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring vid tidpunkten för
beslutet. För den som inte är eller inte skall vara inskriven
vid någon försäkringskassa skall ersättningen beräknas och
betalas ut av den allmänna försäkringskassan i Stockholms län.

Återbetalning och återkrav

16 § Om någon har fått generationsväxlingsersättning enligt 11-
14 §§ utan att vara berättigad till ersättningen skall den
återbetalas.

17 § Allmänna försäkringskassan beslutar om återkrav. Om det
finns särskilda skäl, får försäkringskassan efterge kravet helt
eller delvis.

18 § Förekommer beslut om återkrav, skall länsarbetsnämnden
till arbetsgivaren återbetala finansieringsbidraget som avser
det återkrävda beloppet.

Överklagande

19 § Länsarbetsnämndens beslut får överklagas såvitt gäller
finansieringsbidrag. Övriga beslut av nämnden får inte
överklagas.

Vid överklagande av länsarbetsnämndens beslut tillämpas
bestämmelserna i 50 och 51 §§ i förordningen (1988:1139) med
instruktion för Arbetsmarknadsverket.

I fråga om allmänna försäkringskassans beslut tillämpas
bestämmelserna i 20 kap. 10-13 §§ lagen (1962:381) om allmän
försäkring.

Ytterligare föreskrifter

20 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av bestämmelserna i
denna förordning meddelas såvitt avser

a) 5, 6, 6 a-6 d, 8-10 och 18 §§, av Arbetsmarknadsstyrelsen,

b) 11-15 och 17 §§, av Riksförsäkringsverket.
Förordning (1998:163).

Övergångsbestämmelser

2000:632

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för fall då
generationsväxling beslutats före den 1 augusti 2000.