Lag (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet

SFS nr
1997:1293
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1997-12-18

Allmänna bestämmelser

1 § En arbetstagare har enligt denna lag rätt att vara ledig
från sin anställning för att bedriva näringsverksamhet.

2 § Ett avtal som innebär att arbetstagarens rättigheter enligt
denna lag inskränks är ogiltigt i den delen.

Genom ett kollektivavtal som på arbetstagarsidan har slutits
eller godkänts av en sådan central arbetstagarorganisation som
avses i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet får
det dock göras avvikelser från lagen i fråga om

1. anmälan om ledighet (5 §),

2. tiden för arbetstagarens underrättelse om återgång till
arbete (7 § andra stycket), och

3. den tid arbetsgivaren har rätt att skjuta upp arbetstagarens
återgång till arbete (7 § tredje stycket).

Genom ett kollektivavtal som kommit till på det sätt som anges
i andra stycket får även den närmare tillämpningen av
bestämmelserna i 9 § om skyddet för anställningsvillkoren
bestämmas.

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal enligt
andra eller tredje stycket, får tillämpa avtalet även på en
arbetstagare som inte är medlem av den avtalsslutande
organisationen men sysselsätts i arbete som avses med avtalet
och inte omfattas av något annat tillämpligt kollektivavtal.

Rätten till ledighet

3 § En arbetstagare har rätt till hel ledighet från sitt arbete
under högst sex månader för att själv eller genom juridisk
person bedriva näringsverksamhet. Arbetstagarens verksamhet får
dock inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet. Ledigheten
får inte heller innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivarens
verksamhet.

En arbetstagare har rätt till ledighet endast under en period
hos en och samma arbetsgivare.

Kvalifikationstid

4 § Som villkor för en arbetstagares rätt till ledighet enligt
3 § gäller att arbetstagaren vid ledighetens början varit
anställd hos arbetsgivaren antingen de senaste sex månaderna
eller sammanlagt minst tolv månader de senaste två åren.

Vid beräkningen av anställningstid tillämpas 3 § första stycket
lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Anmälan och beslut om ledighet

5 § En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet
skall anmäla detta till arbetsgivaren minst tre månader före
ledighetens början. I samband med sin anmälan skall
arbetstagaren ange hur lång tid ledigheten är planerad att
pågå.

6 § Arbetsgivaren skall senast en månad efter det att
ledigheten anmäldes meddela arbetstagaren sitt beslut om
ledigheten.

Återgång i arbete

7 § En arbetstagare får avbryta sin påbörjade ledighet och
återuppta sitt arbete i samma omfattning som före ledigheten.

Om en arbetstagare vill utnyttja sin rätt att återuppta sitt
arbete, skall arbetstagaren snarast möjligt underrätta
arbetsgivaren om detta.

En arbetsgivare får skjuta upp arbetstagarens återgång högst en
månad efter det att arbetsgivaren tagit emot underrättelsen.

Anställningsskydd

8 § En arbetstagare får inte sägas upp eller avskedas enbart på
grund av att arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt
till ledighet enligt denna lag. Om en arbetstagare ändå sägs
upp eller avskedas skall uppsägningen eller avskedandet
ogiltigförklaras, om arbetstagaren begär det.

9 § En arbetstagare som begär eller tar i anspråk sin rätt till
ledighet enligt denna lag är inte skyldig att enbart av detta
skäl godta

1. några andra minskade anställningsförmåner eller försämrade
arbetsvillkor än sådana som är en nödvändig följd av
ledigheten, eller

2. någon annan omplacering än en sådan som kan genomföras inom
ramen för anställningsavtalet och som är en nödvändig följd av
ledigheten.

Skadestånd

10 § En arbetsgivare som bryter mot denna lag skall betala
ersättning för den skada som uppkommer.

Skadestånd enligt första stycket kan avse både ersättning för
den förlust som uppkommer och ersättning för den kränkning som
lagbrottet innebär.

Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla
bort.

Rättegång

11 § Mål om tillämpningen av denna lag handläggs enligt lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Förs talan med anledning av en uppsägning eller ett avskedande,
tillämpas 34 och 35 §§, 37 §, 38 § andra stycket andra
meningen, 39-42 §§ samt 43 § första stycket andra meningen och
andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd. I fråga om
annan talan tillämpas 64-66 och 68 §§ lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet.