Förordning (1997:1294) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

SFS nr
1997:1294
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-12-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1318
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:290

Uppgifter

1 § Sveriges geologiska undersökning (SGU) är central
förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska
beskaffenhet och mineralhantering.

SGU förvaltar anläggningar och annan egendom som tidigare
använts för statens civila beredskapslagring av olja.
Förordning (2000:1470).

2 § SGU har till uppgift att tillhandahålla geologisk
information framför allt för områdena miljö och hälsa, fysisk
planering, hushållning och försörjning med naturresurser, jord-
och skogsbruk och totalförsvar. SGU skall i detta syfte
undersöka, dokumentera och beskriva Sveriges geologi. SGU skall
marknadsföra geologisk information och verka för att den snabbt
görs tillgänglig.

SGU skall verka för ett ekologiskt och ekonomiskt balanserat
utnyttjande av landets mineralresurser.

3 § SGU skall avveckla och miljösäkra statens anläggningar och
annan egendom enligt 1 § andra stycket. Detta skall ske med
hänsyn tagen till samhällsekonomi, teknik, säkerhet och miljö.
Förordning (2000:1470).

4 § SGU är chefsmyndighet för Bergsstaten. SGU skall därvid
fördela resurser och rapportera resultat, anställa annan
personal än bergmästaren samt bistå med expertkunskap och
administrativa tjänster åt Bergsstaten. Förordning (2005:164).

5 § SGU skall i övrigt

1. handlägga ärenden enligt minerallagstiftningen och
lagstiftningen om kontinentalsockeln,

2. inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för
tillämpningen av 3-5 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen
(1987:10),

3. ansvara för samordning, utveckling, uppföljning,
utvärdering, rapportering och information i fråga om
miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, och

4. främja och stödja riktad grundforskning och tillämpad
forskning inom det geovetenskapliga området.
Förordning (2006:1148).

6 § SGU får utföra uppdrag. För dessa uppdrag skall ersättning
tas ut om inte annat är föreskrivet.

Myndigheten bestämmer ersättningen.

6 a § SGU skall i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 5 § 3
rapportera till det miljömålsråd som finns inom
Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering
som behövs. Förordning (2006:1148).

Verksförordningens tillämpning

7 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på SGU med
undantag av 4 § andra stycket. Förordning (2007:290).

Myndighetens ledning

8 § Generaldirektören är chef för SGU.

Styrelse

9 § SGU:s styrelse består av högst tio personer, myndighetens
chef inräknad.

Överklagande

10 § SGU:s beslut i frågor som rör förvaltningen av
anläggningar och annan egendom enligt 1 § andra stycket,
upplåtelse, försäljning eller annan avyttring av sådan egendom
får inte överklagas. Förordning (2007:290).

Personalföreträdare

11 § Personalföreträdareförordningen (1987:1101) skall
tillämpas på SGU.

Övergångsbestämmelser

1998:1155

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

2007:290

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för överklaganden av beslut i
anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.