Förordning (1997:131) med instruktion för Statens pensionsverk

SFS nr
1997:131
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1997-03-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:832
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1369

Uppgifter

1 § Statens pensionsverk är central förvaltningsmyndighet för
frågor som rör den statliga tjänstepensioneringen och statens
tjänstegrupplivförsäkring, allt i den utsträckning dessa frågor
inte hör till någon annan myndighet.

Statens pensionsverk har det övergripande ansvaret för att
försäkringstekniskt korrekta kostnader beräknas för de
åtaganden myndigheter och andra arbetsgivare som är anslutna
till de statliga avtalsförsäkringarna har gentemot de anställda
och att det totala försäkringsmässiga värdet av sådana
åtaganden beräknas. Förordning (2004:378).

2 § Verket skall

1. besluta om och betala ut tjänstepensionsförmåner,
tjänstegruppliversättningar samt pensionsersättning och
särskild pensionsersättning enligt avtalet om trygghetsfrågor,

2. svara för en automatisk matrikelföring beträffande statliga
tjänstepensionsbestämmelser,

3. besluta om försäkringstekniska riktlinjer och premier,

4. påföra myndigheter och andra arbetsgivare som är anslutna
till de statliga avtalsförsäkringarna premieavgifter samt svara
för att värdet av statens åtagande i fråga om dessa
försäkringar kan redovisas. Förordning (2006:1369).

3 § Verket får i anslutning till sitt verksamhetsområde i
begränsad omfattning utföra uppdragsverksamhet åt andra än
statliga myndigheter under förutsättning att den uppdraget
avser har nära anknytning till statlig verksamhet och att de
för uppdragsgivaren tillämpliga tjänstepensionsbestämmelserna
liknar de statliga tjänstepensionsbestämmelserna.
Förordning (2004:378).

Avgifter

4 § Verkets verksamhet finansieras genom avgifter.

Uppdrag enligt 3 § skall utföras mot ersättning.
Förordning (2004:378).

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på verket
med undantag av 3-5, 12 och 34 §§.

I fråga om beslut som fattas genom automatiserad behandling
skall 31 § verksförordningen tillämpas endast när det gäller
uppgift om dagen för beslutet och beslutets innehåll.

Det som sägs i 6-9 §§ verksförordningen om myndighetens chef
skall i stället gälla styrelsen. Förordning (2004:1092).

Internrevision

5 a § Verket skall tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228). Förordning (2006:1369).

Myndighetens ledning

6 § Verket leds av en styrelse som ansvarar för verksamheten.

Generaldirektören ansvarar för och leder den löpande
verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

Beslut som fattas genom automatiserad behandling skall anses
fattade av generaldirektören. Förordning (2005:793).

Styrelsen

7 § Verkets styrelse består av högst nio ledamöter,
generaldirektören inräknad.

Styrelsen utser vice ordförande. Förordning (2004:378).

8 § Har upphävts genom förordning (2005:793).

9 § Har upphävts genom förordning (2005:793).

Personalföreträdare

10 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall
tillämpas på verket. Förordning (2004:378).

Överklagande

11 § Verkets beslut enligt 2 § 3 och 4 får inte överklagas.
Förordning (2004:378).

Övergångsbestämmelser

1998:418

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998.

2. Vad regeringen i en förordning eller i ett särskilt beslut
har föreskrivit om Statens löne- och pensionsverk skall i
stället avse Statens pensionsverk.