Förordning (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

SFS nr
1997:1322
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1997-12-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:1162

Förutsättningar för bidrag

1 § Enligt denna förordning får bidrag lämnas till kommuner
för kommunal energi- och klimatrådgivning.

Bidrag lämnas endast om det finns medel. Förordning (2012:2).

2 § Energi- och klimatrådgivningen syftar till att främja en
effektiv och miljöanpassad användning av energi och minska
energianvändningens klimatpåverkan och bidra till att de av
riksdagen antagna energi- och klimatpolitiska målen uppnås.
Energi- och klimatrådgivningen ska därför förmedla lokalt och
regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering,
energianvändning och klimatpåverkan samt om förutsättningar
att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder.
Energi- och klimatrådgivningen får även omfatta transporter
av personer och gods.

Energi- och klimatrådgivningen ska

1. tillhandahålla information om förnybar energi samt om
praktiska detaljer och om fördelar med användning av sådan
energi i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen
av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett
senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG,

2. ge råd om värmesystem och luftkonditioneringssystem i
enlighet med artiklarna 14 och 15 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders
energiprestanda.

Vid energi- och klimatrådgivning avses med uttrycket
primärenergi sådan energi som inte har genomgått någon
omvandling. Förordning (2013:1162).

2 a § Bidrag lämnas endast för sådan energi- och
klimatrådgivning som en kommun ensam eller i samarbete med
andra kommuner ansvarar för. Energi- och klimatrådgivningen
ska organiseras så att opartiskhet och frihet från
kommersiella intressen garanteras.

Energi- och klimatrådgivningen får riktas till hushåll,
företag och organisationer.

Energi- och klimatrådgivningen får inte omfatta
besiktningsverksamhet eller delaktighet vid upprättandet av
energideklarationer enligt lagen (2006:985) om
energideklaration för byggnader.

Den som utför energi- och klimatrådgivning ska delta i de
basutbildningar för energi- och klimatrådgivare som anordnas
av Statens energimyndighet.

Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om de moment
som basutbildningarna ska innehålla. Förordning (2012:2).

Bidragets storlek

3 § För verksamhet enligt 2 § tredje stycket 1 får bidrag
lämnas per kalenderår med ett grundbelopp och ett
tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet lämnas med hänsyn till antalet
innevånare i kommunen den 31 december året före det år som
ansökan om bidrag avser. Grundbeloppet uppgår till 280 000 kr.
Tillläggsbeloppet för Stockholm, Göteborg och Malmö uppgår till
155 000 kr. För övriga kommuner gäller följande tilläggsbelopp.
För kommuner med fler än 30 000 innevånare uppgår beloppet till
35 000 kr, för kommuner med fler än 60 000 innevånare till
65 000 kr samt för kommuner med fler än 100 000 innevånare till
105 000 kr.

Det bidrag som betalas ut får inte överstiga de kostnader
kommunen har för sin verksamhet. Förordning (2007:1441).

3 a § Har upphävts genom förordning (2010:1125).

Förfarandet

4 § Var och en av de kommuner som vill ha bidrag ska ansöka om
det. Ansökan får avse högst tre år. Den ska vara skriftlig och
innehålla de uppgifter som Statens energimyndighet begär.
Ansökan ska ha kommit in till Statens energimyndighet senast
den 1 november året före det år som ansökan avser.
Förordning (2012:2).

5 § Statens energimyndighet beslutar om bidrag. Ett beslut
om bidrag får avse högst tre år. Utbetalning av ett
beviljat bidrag får dock endast omfatta ett kalenderår och
ska ske senast den 30 april varje år. Förordning (2010:1125).

Redovisning

6 § Den bidragsmottagande kommunen ska till Statens
energimyndighet lämna en skriftlig redovisning av den
verksamhet som bidraget gäller.

Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om vilka
uppgifter redovisningen ska innehålla, vilka tider den ska
avse och vid vilka tidpunkter den ska lämnas.
Förordning (2010:1125).

Återkrav

7 § Statens energimyndighet ska kräva ett bidrag åter om

1. bidraget har beviljats på grund av att kommunen har lämnat
oriktiga eller ofullständiga uppgifter,

2. bidraget har använts för något annat ändamål än det varit
avsett för,

3. energi- och klimatrådgivningsverksamheten inte har
genomförts eller väsentligen har ändrat inriktning i
förhållande till den verksamhet som bidrag beviljats för, eller

4. det visar sig att förutsättningarna för bidraget inte har
uppfyllts. Förordning (2007:1441).

Överklagande m.m.

8 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Statens
energimyndighets beslut om bidrag enligt 5 § får överklagas hos
regeringen. Förordning (2010:1162).

9 § Statens energimyndighet får meddela de föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2012:2).

Övergångsbestämmelser

2007:1441

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008.

2. En ansökan om bidrag som avser år 2008 ska ha kommit in till
Statens energimyndighet senast den 29 februari 2008.

3. Ett beviljat bidrag som avser år 2008 ska betalas ut senast
den 15 juni 2008.

4. Bestämmelserna i 4 § andra stycket tillämpas första gången
för ansökningar som avser år 2009.

2010:1162

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut som
har meddelats före ikraftträdandet.

2012:2

1. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut som har
meddelats före ikraftträdandet.