Förordning (1997:1336) om miljöstöd

SFS nr
1997:1336
Departement/myndighet
Jorbruksdepartementet
Utfärdad
1997-12-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:577
Upphävd
2000-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:102

1 kap. Gemensamma bestämmelser

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning kompletterar rådets förordning (EEG) nr
2078/92 av den 30 juni 1992 om produktionsmetoder inom
jordbruket som är förenliga med miljöskydds- och
naturvårdskraven1 samt kommissionens förordning (EG) nr 746/96
av den 24 april 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EEG) nr 2078/92 om produktionsmetoder inom
jordbruket som är förenliga med miljöskydds- och
naturvårdskraven.

2 § Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på
medel, lämnas i form av ersättning till

1. åtgärder som bevarar odlingslandskapets biologiska mångfald
och kulturmiljövärden genom att

a) slåtterängar och betesmarker sköts på ett sådant sätt som
bevarar och förstärker deras höga biologiska mångfald,
representativa flora och fauna och typiska sällsynta arter
samtidigt som deras kulturmiljövärden bevaras och tydliggörs

b) slåtterängar återskapas

c) de biologiskt mest värdefulla och rika livsmiljöerna och de
mest värdefulla kulturhistoriska lämningarna i åkermark sköts
på ett sätt som bevarar och förstärker deras värden

d) slåttervallar, betesvallar och betesmarker hålls öppna i de
områden som förtecknas i bilaga 1

e) värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet
sköts på ett sätt som bevarar och förstärker deras värden

2. åtgärder som skyddar särskilt miljökänsliga områden genom
att

a) våtmarker och småvatten anläggs eller återställs

b) extensiv vall och skyddszoner utmed vattendrag anläggs

c) fånggrödor sås

d) flerårig vall odlas

e) traditionell odling av bruna bönor på Öland bibehålls

f) utrotningshotade husdjursraser bevaras

g) resurshushållande konventionellt jordbruk bedrivs

3. ekologisk odling.
Förordning (1999:29).

3 § Stöd lämnas inte för

1. areal som omfattas av omställnings- eller anläggningsstöd
enligt förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och
anläggningsstöd till jordbrukare m.m.,

2. areal som tagits ur produktion och som ingår i EG:s
arealersättningsprogram för vissa jordbruksgrödor,

3. skötselåtgärder i områden skyddade med stöd av
naturvårdslagen (1964:822) för vilka det lämnas ersättning för
naturvård med statliga medel,

4. areal för vilka ersättning har lämnats enligt avtal om nya
inslag i landskapet,

5. areal som omfattas av avtal om landskapsvård eller avtal om
naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet.

Stöd lämnas inte heller till den som får ersättning enligt
avtal om landskapsvård eller avtal om naturvårdsåtgärder i
odlingslandskapet.

Första stycket 2 gäller inte för stöd till sådana åtgärder som
avses i 2 § 2 a om stöd endast lämnas enligt denna förordning
och inte enligt EG:s arealersättningsprogram för vissa
jordbruksgrödor. Stöd enligt denna förordning får i sådant fall
uppgå till ett belopp som inte är högre än det som lämnas för
en areal som tagits ur produktion inom EG:s
arealersättningsprogram för vissa jordbruksgrödor.

För åtgärder som avses i 2 § 1 c gäller första stycket 2 bara i
fråga om landskapselementet ”åkrar med flikiga naturgivna
former, små svårbrukade åkrar”.

Definitioner

4 § I denna förordning förstås med

jordbrukare: en jordbruksproducent eller trädgårdsodlare,
antingen en fysisk eller juridisk person eller en
sammanslutning av sådana personer, vars jordbruks- eller
trädgårdsföretag ligger inom Sveriges gränser,

jordbruksföretag: samtliga produktionsenheter som drivs av
jordbrukaren inom Sveriges gränser,

jordbruksskifte: ett sammanhängande markområde på vilket en
enda jordbrukare odlar en enda gröda,

brukningsenhet: produktionsenhet inom ett jordbruksföretag som
har för driften gemensamma byggnader,

jordbruksmark: åkermark, slåtteräng eller betesmark,

åkermark: mark som används eller kan användas till växtodling
eller bete och som är lämplig att plöja,

betesmark: ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja
och som används till bete,

slåtteräng: ett jordbruksskifte som inte lagts under plog och
som utnyttjas för fodertäkt genom slåtter eller slåtter
kompletterad med bete eller lövtäkt,

grässvål: hävdad markvegetation med sammanhållet rotskikt,

våtmark: ett vegetationstäckt område där vattenytan är nära
under, i nivå med eller nära över markytan och där vattennivån
tillåts variera med de naturliga säsongsvariationerna,

småvatten: vattensamlingar som finns i mindre försänkningar i
landskapet och där vattennivån skall vara så hög att en
vattenspegel kan finnas under hela året,

extensiv vall: lågavkastande vallproduktion på åkermark,

skyddszon: en zon av åkermark utmed ett vattendrag eller en sjö
som är besådd med vallgräs eller fleråriga örter,

fånggröda: växtlighet som har sin huvudsakliga tillväxt mellan
två huvudgrödor och som odlas med syftet att minska
växtnäringsförluster efter huvudgrödans skörd; slåtter- eller
betesvall eller bevuxen träda får inte räknas som huvudgröda,

flerårig vallodling: produktion av slåtter- eller betesvall på
åkermark som leder till minskat kväveläckage och minskad
erosion,

mätfel: fel som innebär att arealen mätt i hektar eller antalet
djur mätt i djurenheter avviker från vad stödmottagaren har
sökt stöd för respektive utbetalning av stöd för,

ägoslag: åkermark, slåtteräng, betesmark, skogsmark,
impediment, tomtmark, exploateringsmark, täktmark och övrig
mark,

ägoslagsfel: fel som innebär att det ägoslag som stödmottagaren
har sökt stöd för respektive utbetalning av stöd för avviker
från det faktiska ägoslaget; om det är osäkert vilket det
faktiska ägoslaget är, skall det ägoslag som anges av
stödmottagaren gälla om inte marken huvudsakligen används för
något annat ändamål än jordbruk eller stödmottagarens bedömning
är oförenlig med stödets syfte,

klassificeringsfel: fel som innebär att den faktiska
värdeklassen för ett jordbruksskifte eller en ren till ett
stödberättigande landskapselement berättigar till lägre stöd än
den värdeklass som stödmottagaren har sökt stöd för respektive
utbetalning av stöd för, eller att brukningsenhetens omfattning
mätt i stödpoäng eller att förekomsten av stödberättigande
renvallar och renhägn är mindre än vad stödmottagaren har sökt
stöd för respektive utbetalning av stöd för,

villkorsfel: fel som innebär att stödmottagaren brutit mot
något skötselvillkor eller annat villkor som gäller för stödet.
Förordning (1999:29).

Stödets storlek

5 § Stöd lämnas årligen med de belopp som framgår av 2-4 kap.

Det sammanlagda stödet per hektar får uppgå till högst det
belopp som anges i artikel 4.3 i rådets förordning (EEG) nr
2078/92 med undantag för stöd som lämnas för bevarande av
biologisk mångfald och kulturmiljövärden i slåtterängar, för
återskapande av slåtterängar, för värdefulla natur- och
kulturmiljöer, för anläggande och återställande av våtmarker
och småvatten, för ekologisk frukt- och bärodling samt för
bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i
renskötselområdet. Undantaget gäller även kombinationer av stöd
inom stödområde 1-3.

Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kr för respektive
stödform som avses i 2 § 1-3 betalas inte ut med undantag för
åtgärder som avses i 2 § 2 a under år 6-20.

Beräknade stödbelopp som är lägre än 5 000 kr för åtgärder som
avses i 2 § 1 e betalas inte ut. Förordning (1999:29).

Särskilda villkor för stöd

6 § Stöd lämnas under förutsättning att stödmottagaren under
en period av minst fem år eller för våtmarker och småvatten
tjugo år (stödperioden) åtar sig att vidta sådana åtgärder
eller bedriva sådan odling som avses i 2 §.
Förordning (1999:326).

7 § Länsstyrelsen kan medge att ett åtagande under pågående
stödperiod ändras till ett annat, vidgat åtagande enligt denna
förordning, om en sådan ändring innebär uppenbara fördelar för
miljön.

Ytterligare föreskrifter om ändring av åtaganden får meddelas
av Statens jordbruksverk. När det gäller stöd för åtgärder som
avses i 2 § 1 skall sådana föreskrifter meddelas efter samråd
med Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket.
Förordning (1998:1299).

8 § Ett beslut om att bevilja stöd skall förenas med villkor
som innebär att sökanden

1. lämnar sådana uppgifter till länsstyrelsen som är av
betydelse för stödgivningen,

2. underkastar sig den kontroll i fråga om stödåtgärdernas
utförande som länsstyrelsen bestämmer,

3. uppfyller de skötselvillkor och andra villkor som
länsstyrelsen bestämmer.

9 § Närmare villkor för de olika stödformerna finns i 2-4 kap.

10 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
stöd. Sådana föreskrifter skall meddelas efter samråd med
Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket när det gäller stöd
för åtgärder som avses i 2 § 1 och efter samråd med
Naturvårdsverket när det gäller stöd för åtgärder som avses i
2 § 2. När det gäller stöd för åtgärder som avses i 2 § 1 e skall
samråd ske även med Sametinget. Förordning (1999:29).

Förfarandet i stödärenden

11 § Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av
länsstyrelsen. Frågor om stöd för värdefulla natur- och
kulturmiljöer i renskötselområdet i Dalarnas län prövas av
Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Beslut eller underrättelse om beslut om utbetalning av stöd
skall innehålla en upplysning om innehållet i 12 §.

Stödet betalas ut av Jordbruksverket. Förordning (1999:29).

12 § Före utbetalning av stöd som länsstyrelsen beslutat om,
skall Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig
med gemenskapsreglerna.

Om Jordbruksverket finner att en utbetalning skulle strida mot
gemenskapsreglerna, skall verket besluta att inte betala ut
stödet och sända tillbaka stödärendet till länsstyrelsen.
Jordbruksverkets beslut innebär att länsstyrelsens beslut
förfaller.

13 § Ansökan om stöd skall ges in till länsstyrelsen inom den
tid som föreskrivs av Jordbruksverket. Ansökan om utbetalning
av stöd skall för varje år under stödperioden ges in till
länsstyrelsen inom den tid som föreskrivs av Jordbruksverket.
Ansökan om utbetalning av stöd år 1 skall, med undantag för
ansökan om utbetalning av stöd enligt 2 § 1 b och 2 a, ges in
tillsammans med ansökan om stöd för stödperioden.

I ansökan om utbetalning av stöd skall åtgärdernas omfattning
under det aktuella stödåret anges.

Om jordbruksföretaget ligger inom flera län, skall ansökan ges
in till länsstyrelsen i det län där huvuddelen av
jordbruksföretaget ligger. Om en ansökan om stöd enligt 2 § 1 e
omfattar renvallar eller renhägn som är belägna inom flera län
skall ansökan ges in till länsstyrelsen i det län där
huvuddelen av renvallarna eller renhägnen är belägen.
Förordning (1999:29).

14 § Om en ansökan om utbetalning av stöd kommer in för sent,
skall reglerna i kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92 av
den 23 december 1992 om fastställande av
tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations-
och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem3
(IAKS-förordningen) om avdrag vid för sen ansökan om stöd
tillämpas.

15 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om krav på
redovisning av areal, jordbruksskiften och djur samt ingivande
av godkänd karta i samband med ansökan om stöd eller ansökan om
utbetalning av stöd.

Tillsyn, kontroll och påföljder m.m.

16 § Den centrala tillsynen över efterlevnaden av rådets
förordning (EEG) nr 2078/92 och av denna förordning utövas av
Jordbruksverket.

Länsstyrelsen utövar den närmare tillsynen och kontrollen inom
länet.

17 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur tillsynen
och kontrollen av stöd skall bedrivas. Sådana föreskrifter
skall meddelas efter samråd med Riksantikvarieämbetet och
Naturvårdsverket när det gäller stöd för åtgärder som avses i
2 § 1 och efter samråd med Naturvårdsverket när det gäller stöd
för åtgärder som avses i 2 § 2. När det gäller stöd för
åtgärder som avses i 2 § 1 e skall samråd ske även med
Sametinget.

Jordbruksverket får föreskriva att det skall tas ut avgift för
tillsynen. Förordning (1999:29).

18 § Vid kontroll skall omräkning av djur till djurenheter
göras enligt bilaga till rådets förordning (EEG) nr 2078/92.
För suggor skall djurenhetskoefficienten vara 0,5.

19 § När mätfel och ägoslagsfel konstateras vid kontroll skall
artikel 9.1, 9.2, 10.1 och 10.2 i IAKS-förordningen tillämpas.

20 § Vid tillämpningen av artikel 9 i IAKS-förordningen skall
med fastställd areal enligt artikel 9.2 sista stycket i IAKS-
förordningen avses den areal på vilken en gröda som omfattas av
det sökta stödet odlas och på vilken varken mätfel eller
ägoslagsfel konstaterats.

Vid kontroll i anslutning till ansökan om utbetalning av stöd
skall vad som sägs om ansökan om stöd i IAKS-förordningen gälla
ansökan om utbetalning av stöd. Om kontrollen gäller åtgärder
som avses i 2 § 2 a, avses dock ansökan om utbetalning av stöd
år 1, utom när det gäller stöd för avslagning av växtlighet
enligt 3 kap. 2 § andra stycket.

Vid kontroll av åtgärder som avses i 2 § 1 d skall vad som
sägs om reducering av enhetsbeloppet i artikel 10.2 i IAKS-
förordningen gälla reducering av antalet konstaterade
djurenheter.

21 § Vid kontroll skall det bortses från en felaktig
arealuppgift i en ansökan om utbetalning av stöd, till den del
uppgiften innebär en större areal än den som har bestämts i
beslutet om stöd.

22 § Vid klassificerings- eller villkorsfel skall stödbeloppet
helt eller delvis sättas ned varvid hänsyn skall tas till
felets betydelse i förhållande till syftet med stödet.

Villkorsfel i fråga om sådana arealer, djur eller
landskapselement som ingår i beslut om stöd för åtgärder som
avses i 2 § 1 a, 1 d i fråga om betesmarker, 1 c, 2 a-b eller 3
men som inte finns med i ansökan om utbetalning skall leda till
samma nedsättning av stödbeloppet som om arealen eller djuren
funnits med i denna ansökan.

23 § När ett mät-, ägoslags-, klassificerings- eller
villkorsfel bedöms som allvarligt skall hela beslutet om stöd
hävas.

När ett mät-, ägoslags- eller klassificeringsfel bedöms som
mindre allvarligt får beslutet om stöd hävas till viss del.

Om hela beslutet har hävts har stödmottagaren inte rätt att få
en ny ansökan om stöd prövad förrän efter stödperiodens utgång,
om det inte finns särskilda skäl. Länsstyrelsen får besluta att
fortsatt stöd inte skall lämnas.

24 § Belopp som stödmottagaren inte är berättigad till skall betalas
tillbaka.

Länsstyrelsen har rätt att kräva tillbaka beloppet inom tio år
från det att beloppet betalades ut.

Jordbruksverket får föreskriva hur beloppet skall betalas
tillbaka och att små belopp inte skall återkrävas.
Förordning (1999:29).

25 § Det belopp en stödmottagare skall betala tillbaka får
sättas ned, om det är fråga om en mindre allvarlig avvikelse
från de villkor som gäller för stödet eller om det av någon
annan anledning kan anses oskäligt att kräva återbetalning av
hela beloppet.

26 § Stödmottagaren är inte återbetalningsskyldig om åtagandet
inte kan fullföljas på grund av att

1. stödmottagaren inte är arbetsför under en längre tid,

2. en väsentlig del av den brukade jordbruksarealen påverkas av
expropriation eller naturkatastrof,

3. djurstallar förstörs av olyckshändelse,

4. djurbesättningen drabbas av epizootisk sjukdom, eller

5. en annan liknande oförutsedd händelse inträffar.

Skriftlig anmälan och utredning om händelsen skall ges in till
länsstyrelsen inom tio dagar från den tidpunkt stödmottagaren
var i stånd att göra sådan anmälan.

Vad som i första och andra styckena sägs om stödmottagare skall
också gälla deras dödsbon.

27 § I de fall som avses i 26 § beslutar länsstyrelsen om
anpassning av stödvillkoren till de uppkomna förhållandena. Om
sådan anpassning inte är möjlig upphör åtagandet.

Första stycket gäller även när en fastighetsreglering medför
att stödmottagaren inte kan fullfölja sitt åtagande.
Stödmottagaren är då inte återbetalningsskyldig för den tid
åtagandet fullföljts.

28 § En arrendator eller annan nyttjanderättshavare kan befrias
från återbetalningsskyldighet, om åtagandet inte kan fullföljas
på grund av att nyttjanderättsförhållandet upphör av någon
oförutsedd händelse som ligger utanför nyttjanderättshavarens
kontroll.

29 § En stödmottagare som för all framtid upphör med att
bedriva jordbruk behöver inte betala tillbaka mottaget stöd om
minst tre år av åtagandet redan fullföljts och det inte är
möjligt för efterträdaren att ta över ansvaret för åtagandet.

Ränta

30 § Ränta skall betalas till staten, om stödmottagaren inte är
berättigad till beloppet och detta skall betalas tillbaka.

Jordbruksverket får föreskriva

1. hur räntan skall beräknas,

2. hur betalning skall ske, och

3. att små räntebelopp inte skall tas ut.

Länsstyrelsen får besluta att ränta inte skall betalas eller
att räntekravet skall sättas ned, om det kan anses oskäligt att
kräva ränta enligt föreskrifter som avses i andra stycket 1.
Förordning (1999:29).

Verkställighet av beslut

31 § Jordbruksverkets och länsstyrelsens beslut enligt denna
förordning får verkställas enligt utsökningsbalken.

Länsstyrelsen får bestämma att ett beslut enligt denna
förordning skall gälla omedelbart även om det överklagas.

Överklagande m.m.

32 § Länsstyrelsens beslut om stöd och om utbetalning av stöd
får överklagas hos Jordbruksverket.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1998:755).

33 § Jordbruksverket får efter samråd med länsstyrelsen
meddela föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av
stödärenden och om det underlag som krävs för utbetalning av
stöd.

Jordbruksverket får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställighet av denna förordning. Sådana
föreskrifter skall meddelas efter samråd med
Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket när det gäller stöd
för åtgärder som avses i 2 § 1 och efter samråd med
Naturvårdsverket när det gäller stöd för åtgärder som avses i
2 § 2. När det gäller stöd för åtgärder som avses i 2 § 1 e skall
samråd ske även med Sametinget. Förordning (1999:29).

2 kap. Stöd till bevarande av odlingslandskapets biologiska
mångfald och kulturmiljövärden

Bevarande av slåtterängar

1 § För stöd enligt denna förordning delas slåtterängar in i
arealer som från naturvårds- och kulturmiljösynpunkt är av
högsta bevarandevärde, klass A, eller av högt bevarandevärde,
klass B.

Varje jordbruksskifte skall omfatta minst 0,1 hektar.

2 § Stöd för skötsel av slåtterängar får lämnas med följande
belopp.

Värdeklass A 2 400 kr per hektar

Värdeklass B 1 600 kr per hektar

Tillägg för lieslåtter, efterbetning och lövtäkt får lämnas med
följande belopp.

Lieslåtter 3 000 kr per hektar

Efterbetning 700 kr per hektar

Lövtäkt 500 kr per hektar

3 § Inom områdena 4 och 5 och öar utan fast landförbindelse
enligt bilaga 1 får stöd för bevarande av slåtterängar inte
lämnas för en areal för vilken det lämnas stöd enligt denna
förordning till bevarande av ett öppet odlingslandskap.

Bevarande av betesmarker

4 § Stöd enligt denna förordning omfattar betesmarker som från
naturvårds- och kulturmiljösynpunkt är av högsta
bevarandevärde, klass A, av högt bevarandevärde, klass B, eller
av visst bevarandevärde, klass C.

Varje jordbruksskifte skall omfatta minst 0,1 hektar.

5 § Stöd för skötsel av betesmarker får lämnas med följande
belopp.

Värdeklass A 2 400 kr per hektar

Värdeklass A, alvarbete 600 kr per hektar

Värdeklass B 1 600 kr per hektar

Värdeklass C 1 000 kr per hektar

Tillägg för lövtäkt på betesmarker av värdeklass A eller B får
lämnas med 500 kr per hektar.

6 § Inom områdena 4 och 5 och öar utan fast landförbindelse
enligt bilaga 1 får stöd för bevarande av betesmarker inte
lämnas för en areal för vilken det lämnas stöd enligt denna
förordning till bevarande av ett öppet odlingslandskap.

Återskapande av slåtterängar

7 § Stöd får lämnas för återskapande av slåtterängar på marker
som har en belagd historia som slåtteräng av den typ som skall
återställas. Markerna skall vara i sådant skick att
tillräckliga naturvårds- och kulturmiljövärden kan återskapas.

Varje jordbruksskifte skall omfatta minst 0,1 hektar.

Stöd får inte lämnas för mark för vilken stöd för bevarande av
slåtterängar kan lämnas.

8 § Länsstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar.

Stödperioden påbörjas samma år som arealen har godkänts av
länsstyrelsen.

9 § Stöd för återskapande av slåtterängar får lämnas med
följande belopp.

Träd- och buskbärande äng 3 650 kr per hektar

Annan slåtteräng 2 600 kr per hektar

Tillägg för lieslåtter och efterbetning får lämnas med följande
belopp.

Lieslåtter 3 000 kr per hektar grässvål

Efterbetning 700 kr per hektar grässvål

10 § Restaureringen skall genomföras i enlighet med en av
länsstyrelsen godkänd femårig plan.

Bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i
odlingslandskapet

11 § Stöd för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer
i odlingslandskapet lämnas för åkermark om brukningsenheten
huvudsakligen har ett regionalt traditionellt byggnadsskick.

12 § Jordbruksverket föreskriver, efter samråd med
Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket, om vilka värdefulla
landskapselement som berättigar till stöd- och
kvalifikationspoäng samt om hur dessa poäng skall beräknas.

Stöd lämnas endast om brukningsenheten uppnår ett visst antal
kvalifikationspoäng för värdefulla landskapselement, på Öland
och Gotland minst 15 poäng, inom övriga områden i bilaga 1
minst 10 poäng samt i övriga landet minst 7 poäng.

13 § Stöd får lämnas med 1 200 kr per hektar stödberättigad
mark inom områden i bilaga 1 och 1 000 kr per hektar
stödberättigad mark i övriga landet. De angivna stödbeloppen
gäller om den kvot som bildas då stödpoäng divideras med
stödberättigad åkermark i hektar är lika med 1,0. Om kvoten
avviker från 1,0 skall stödet justeras i motsvarande grad.

Tillägg kan lämnas för slåtter av renar till värdefulla
landskapselement. Om renarna är av högsta bevarandevärde, klass
A, lämnas tillägg med 1 400 kr per hektar och om renarna är av
högt bevarandevärde, klass B, lämnas tilllägg med 700 kr per
hektar.

Ansökan om stöd skall avse all stödberättigad mark inom den
brukningsenhet stödansökan avser.

Bevarande av ett öppet odlingslandskap

14 § Stöd för bevarandet av ett öppet odlingslandskap får
lämnas med följande belopp.

Område (Bilaga 1) Marktyp Kr/hektar

Område 1-3 betesmark 2 050

betes- eller
slåttervall 2 050

Område 4 betesmark 1 000

betes- eller
slåttervall 600

Område 5 och öar utan betesmark 1 000
fast landförbindelse betes- eller
slåttervall 400
Förordning (1999:326).

15 § Betes- eller slåttervall skall ligga på åkermark.

Stöd får endast lämnas för betesmarker där mindre än en
fjärdedel saknar sammanhållen grässvål och där sådana områden
som saknar sammanhållen grässvål är jämnt spridda.

16 § Det antal hektar vall som anges i beslutet om stöd får
under stödperioden underskridas med högst 20 procent under ett
enskilt år.

Varje jordbruksskifte skall omfatta minst 0,1 hektar.

17 § För att stöd skall lämnas i områdena 1-3 i bilaga 1
gäller dessutom följande villkor.

Stöd får lämnas till jordbruksföretag som har stödberättigad
jordbruksmark och bedriver mjölk- eller köttproduktion med
nötkreatur, får eller getter.

Stöd lämnas inte för större areal än högst det antal hektar
vall eller betesmark per djurenhet som anges nedan.

Område (bilaga 1) Areal vall + betesmark/djurenhet

Område 1 1,20 hektar

Område 2 a 1,05 hektar

Område 2 b 1,00 hektar

Område 3 0,95 hektar
Förordning (1999:326).

18 § Inom områdena 4 och 5 och öar utan fast landförbindelse
enligt bilaga 1 får stöd för bevarande av öppet odlingslandskap
inte lämnas för en areal för vilken det lämnas stöd enligt
denna förordning till bevarande av betesmarker eller
slåtterängar.

Bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i
renskötselområdet Förordning (1999:29).

19 § Stöd för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer
i renskötselområdet får lämnas till en sameby eller en medlem
av en sameby för skötsel av renvallar och renhägn.

Stöd får lämnas inom område där renskötsel får bedrivas hela
året enligt 3 § 1 rennäringslagen (1971:437). Utanför sådant
område får stöd lämnas endast om markägaren godkänt att ansökan
lämnas in. Förordning (1999:29).

20 § Stöd får lämnas med följande belopp:

Renvall med en areal inom

intervallet 0,2-4 hektar 4 200 kr per hektar

Renvall som är större än 4 hektar 16 800 kr

Renhägn 20 kr per löpmeter

Den sammanlagda beräknade sträckan renhägn till en enskild
renhage måste vara minst 50 meter för att hägnet skall
berättiga till stöd. Förordning (1999:29).

21 § Länsstyrelsen får prioritera bland de inkomna
ansökningarna. Förordning (1999:29).

22 § Stöd får inte lämnas för arealer för vilka det lämnas
annat stöd enligt denna förordning. Förordning (1999:29).

3 kap. Stöd till miljökänsliga områden

Anläggning eller återställande av våtmarker och småvatten

1 § Stöd för anläggning eller återställande av våtmarker och
småvatten lämnas till markägaren.

Stöd lämnas för åtgärder som utförs på åkermark eller betesmark
i Götalands- och Svealandslänen. Betesmarker skall sakna eller
ha mycket lågt natur- och kulturmiljövärde.

Varje åtgärd skall omfatta minst 0,2 hektar.
Förordning (1999:326).

2 § Stöd får lämnas med följande belopp

År 1-5 åkermark 4 800 kr per hektar
betesmark 2 800 kr per hektar

År 6-20 åkermark 2 500 kr per hektar
betesmark 500 kr per hektar

Stöd får också lämnas med 1 000 kr per hektar för avslagning av
växtlighet i våtmarker.

Stödperioden påbörjas samma år som arealen har godkänts av
länsstyrelsen vid slutbesiktning.

3 § Stöd för anläggande eller återställande av våtmarker och
småvatten får inte lämnas för en areal för vilken samtidigt
annat stöd lämnas enligt denna förordning med undantag för stöd
till bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i
odlingslandskapet.

Anläggning av extensiv vall och skyddszoner utmed vattendrag

4 § Stöd lämnas för anläggning av extensiv vall och skyddszoner
utmed vattendrag på åkermark i Götalands- och Svealandslänen.
Stöd för extensiv vall lämnas dock inte inom områden i bilaga
1.

Stöd för extensiv vall lämnas endast för arealer som direkt
ansluter till en skyddszon för vilken stöd lämnas.

Varje jordbruksskifte extensiv vall skall omfatta minst 0,1
hektar.

Stödberättigad skyddszon skall vara sex meter bred och
sammanlagt minst 200 meter lång. Vattendrag eller sjö som
skyddszonen gränsar till skall vara utmärkt på den topografiska
kartan.

5 § Stöd får lämnas med 1 500 kr per hektar för extensiv vall
och med 3 300 kr per hektar för skyddszoner.

Till varje brukare får det lämnas stöd för sammanlagt högst fem
hektar extensiv vall.

6 § Jordbruksverket får föreskriva om undantag från
bestämmelserna i 4 § andra stycket och 5 § andra stycket.

7 § Stöd för extensiv vall eller skyddszoner kan inte erhållas
för arealer för vilka det lämnas annat stöd enligt denna
förordning med undantag för stöd till bevarande av värdefulla
natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet.

Sådd av fånggrödor

8 § Stöd får lämnas med 900 kr per hektar för sådd av
fånggrödor på åkermark i Götalandslänen.

Arealen skall omfatta minst 2 hektar. Varje jordbruksskifte
skall omfatta minst 0,1 hektar.

9 § Fånggröda skall sås varje år under stödperioden.

Den areal fånggröda som anges i beslutet om stöd får under
stödperioden underskridas med högst 30 procent under ett
enskilt år.

10 § Stöd för sådd av fånggröda kan inte erhållas för arealer
för vilka det lämnas annat stöd enligt denna förordning med
undantag för stöd för ekologisk odling, bevarande av värdefulla
natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet och
resurshushållande konventionellt jordbruk.

Flerårig vallodling

11 § Stöd för flerårig vallodling får lämnas med 850 kr per
hektar stödberättigad mark inom område 4 i bilaga 1 och med 550
kr per hektar stödberättigad mark i övriga landet.

Varje jordbruksskifte skall omfatta minst 0,1 hektar.

För mark inom områdena 1-3 i bilaga 1 får stöd lämnas endast
till jordbrukare som vid tidpunkten för stödbeslutet har
beviljats stöd också enligt förordningen (1995:1174) om
kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre
gynnade områden, enligt förordningen (1996:93) om nationellt
stöd till jordbruket i norra Sverige eller enligt denna
förordning för bevarande av ett öppet odlingslandskap.

12 § Det antal hektar vall som anges i beslutet om stöd får
under stödperioden underskridas med högst 20 procent under ett
enskilt år.

13 § Stöd för flerårig vallodling får inte lämnas för arealer
för vilka det lämnas annat stöd enligt denna förordning med
undantag för stöd till öppet odlingslandskap, bevarande av
värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet,
resurshushållande konventionellt jordbruk och ekologisk odling.

Stöd för vallodling får heller inte lämnas för en areal för
vilken det lämnas arealersättning enligt förordningen
(1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

Traditionell odling av bruna bönor på Öland

14 § Stöd får lämnas med 2 700 kr per hektar odlade bruna bönor
på Öland.

Endast bruna bönor som är upptagna på den svenska sortlistan
och är av svenskt ursprung får användas.

15 § Varje jordbruksskifte skall omfatta minst 0,1 hektar.

Den areal som anges i beslutet om stöd får under stödperioden
underskridas med högst 30 procent under ett enskilt år.

16 § Stöd för odling av bruna bönor får inte lämnas för arealer
för vilka det lämnas annat stöd enligt denna förordning med
undantag för stöd till ekologisk odling, stöd till bevarande av
värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet och
resurshushållande konventionellt jordbruk.

Bevarande av utrotningshotade husdjursraser

17 § Stöd får lämnas med 1 500 kr per djurenhet för
Linderödssvin och med 1 000 kr per djurenhet för djur av annan
ras som finns upptagen som svensk lokal husdjursras på EG:s
lista över utrotningshotade lokala husdjursraser.

Det antal djurenheter som anges i beslutet om stöd får under
stödperioden underskridas med högst 20 procent under ett
enskilt år. Förordning (1999:29).

18 § Varje besättning skall under stödperioden följa en av
Jordbruksverket godkänd avelsplan för rasen.

Resurshushållande konventionellt jordbruk

19 § Stöd får lämnas för utbildning, dokumentation och
särskilda skyddsåtgärder för mark och vatten som behövs för ett
resurshushållande konventionellt jordbruk. Jordbruksverket
meddelar föreskrifter om ett program för de åtgärder som
berättigar till stöd.

Varje jordbruksskifte skall omfatta minst 0,1 hektar.

20 § Stöd får lämnas med 225 kr per hektar åkermark för arealer
upp till 50 hektar och med 100 kr per hektar åkermark för
arealer mellan 51 hektar och 200 hektar. För arealer utöver 200
hektar får stöd inte utbetalas.

Tilläggsersättning för en permanent skyddszon mot vattendrag
eller sjö får lämnas med två kr per meter för den del av
jordbruksföretagets sammanlagda skyddszon som överstiger 100
meter. Stödberättigad skyddszon skall vara minst 6 meter bred.

21 § För resurshushållande odling av sockerbetor på Gotland får
stöd lämnas med 1 350 kr per hektar.

Den areal som anges i beslutet om stöd får under stödperioden
underskridas med högst 30 procent under ett enskilt år.

22 § Stöd får inte lämnas för arealer för vilka det lämnas
annat stöd enligt denna förordning med undantag för stöd till
bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i
odlingslandskapet, bevarande av ett öppet odlingslandskap,
fånggrödor, traditionell odling av bruna bönor på Öland och
flerårig vallodling.

4 kap. Särskilda regler för stöd till ekologisk odling

1 § Odlingen skall ske på åkermark och får omfatta alla
jordbruksgrödor och frilandsodlade trädgårdsgrödor som årligen
används till foder, livsmedels- och utsädesproduktion samt
ettåriga gröngödslingsgrödor.

Under ett år med särskilt dåliga väderleksförhållanden får
Jordbruksverket föreskriva om undantag från bestämmelsen i
första stycket om årlig användning av grödan.
Förordning (1998:1332).

2 § Stöd till ekologisk odling får lämnas med 900 kr per hektar
i områdena 1-4, 5 a och öar utan fast landförbindelse enligt
bilaga 1 samt med 1 600 kr per hektar i övriga landet.

För ekologisk frukt- och bärodling får stöd lämnas med 7 000 kr
per hektar. Jordbruksverket föreskriver om minsta träd- och
planttäthet.

Varje jordbruksskifte skall omfatta minst 0,1 hektar.

3 § Till jordbrukare med ekologisk djurhållning får stöd lämnas
med ytterligare 600 kr per hektar för ekologiskt odlad betes-
och slåttervall eller grönfoderareal för vilken det inte lämnas
annan arealersättning enligt EG:s förordningar om
arealersättning än ersättning för gräsensilage. Antalet djur
skall räknas om till det antal hektar som kan ge sådant stöd på
följande sätt.

Djurslag Antal djur per hektar vall eller grönfoder

Mjölkkor 1,0

Am- och dikor 1,5

Suggor 2,0

Tackor 8,0

Getter (hondjur) 8,0

Det antal djurenheter som anges i beslutet om stöd får under
stödperioden underskridas med högst 20 procent under ett
enskilt år. Förordning (2000:102).

4 § Stöd till ekologisk odling lämnas inte för en areal för
vilken det lämnas stöd enligt denna förordning till anläggning
av extensiv vall eller skyddszon utmed vattendrag eller för
resurshushållande konventionellt jordbruk.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1997:1336

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1998, då
förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd skall upphöra att
gälla.

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som
avser stödår före stödåret 1998. Dock skall 1 kap. 23 § andra
stycket och 32 § i den nya förordningen gälla också för sådana
stöd. Vid den tillämpningen gäller vad som sägs i 1 kap. 4 § i
den nya förordningen.

Den upphävda förordningens bilaga 4 gäller fortfarande i fråga
om stöd för extensiv vall som beslutats före ikraftträdandet.
För areal som omfattas av sådant stödbeslut får inte stöd för
bevarande av ett öppet odlingslandskap lämnas.

Den upphävda förordningens 2 kap. 12 § gäller fortfarande i
fråga om stöd för betesmark av värdeklasserna B skogsbete och D
som beslutats före ikraftträdandet. För tiden efter den 1 maj
1998 skall dock stöd för betesmarker av värdeklass D lämnas med
1 000 kr per hektar. Förordning (1999:326).

1999:326

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999. 2 kap. 14 och
17 §§ i sin äldre lydelse gäller fortfarande för stöd som avser
tid före ikraftträdandet.

2000:577

De upphävda förordningarna gäller fortfarande för stöd som
beviljats före denna förordnings ikraftträdande.

För stödåret 2000 skall 4 kap. i förordningen (1997:1336) om
miljöstöd tillämpas i stället för reglerna i 2 kap. 10 § i den
nya förordningen. Stödperioden för sådana åtaganden skall
omfatta sex år.

Åtaganden enligt förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd
eller förordningen (1997:1336) om miljöstöd får avslutas före
åtagandeperiodens utgång om de ersätts med åtaganden med samma
syfte enligt 2 kap. i den nya förordningen.

Vid tillämpningen av 3 kap. 1 § andra stycket i den nya
förordningen får tiden för åtagandet räknas från en
stödutbetalning enligt förordningen (1995:1174) om
kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre
gynnade områden.

Sådana ansökningar om stöd enligt förordningen (1996:1431)
om statligt investeringsstöd till företagare med jordbruks-,
trädgårds- eller renskötselföretag som inte har avgjorts före
utgången av år 1999 skall prövas enligt reglerna i den nya
förordningen. För stöd krävs dock att även reglerna i den
upphävda förordningen är uppfyllda. Beviljat stöd får inte
överstiga det belopp som följer av den äldre förordningen.

Om en sökande av stöd enligt 7 kap. som fyller 40 år under
år 2000 har kommit in med ansökan till länsstyrelsen och har
börjat driva företaget före 40-årsdagen, får stöd beviljas utan
hinder av bestämmelsen i 7 kap. 3 §.

Bilaga 1

Områdesindelning för vissa miljöåtgärder

Norra Sverige

Område 1
____________________________________________________________________
Län Kommun Församling**
____________________________________________________________________
Norrbottens Kiruna Alla församlingar
Boden Edefors
Gunnarsbyn

Gällivare Alla församlingar
Pajala Alla församlingar
Övertorneå Alla församlingar
Överkalix Alla församlingar
Jokkmokk Alla församlingar
Arjeplog Alla församlingar
Arvidsjaur Alla församlingar

Västerbottens Skellefteå Kalvträsk
Jörn
Lycksele Alla församlingar
Åsele Alla församlingar
Vilhelmina Alla församlingar
Dorotea Alla församlingar
Sorsele Alla församlingar
Storuman Alla församlingar
Malå Alla församlingar
Norsjö Alla församlingar
Vindeln Åmsele
Jämtlands Härjedalen Alla församlingar
Berg Rätan
Klövsjö
Åsarne
Storsjö
Åre Undersåker
Kall
Mörsil
Åre
Strömsund Tåsjö
Bodum
Fjällsjö
Frostviken
Gåxsjö
Alanäs
Ström

Krokom Offerdal
Hotagen
Föllinge
Laxsjö

Västernorr-
lands Sollefteå Ramsele
Junsele
Ånge Haverö

Gävleborgs Ljusdal Den del som i norr och öster
avgränsas av Ljusnan, i söder
av Ängraån och i väster av
gränsen mot Jämtlands län

Dalarnas Älvdalen Idre
Särna

Område 2A

Norrbottens Haparanda Alla församlingar
Boden Överluleå
Piteå Alla församlingar
Luleå Alla församlingar
Älvsbyn Alla församlingar
Kalix Alla församlingar

Västerbottens Skellefteå Burträsk
Lövånger
Fällfors
Byske
Kågedalen
Boliden
Skellefteå Lförs
Bureå
Skellefteå S:t Örjan
Skellefteå S:t Olov
Umeå Alla församlingar
Vännäs Alla församlingar
Robertsfors Alla församlingar
Vindeln Vindeln

Bjurholm Alla församlingar
Nordmaling Alla församlingar
Jämtlands Östersund Häggenås
Lit
Kyrkås
Lockne
Näs
Sunne
Berg Myssjö
Oviken
Hackås
Berg
Åre Marby
Hallen
Mattmar
Strömsund Hammerdal
Krokom Alsen
Aspås
Näskott
Bräcke Alla församlingar
Ragunda Borgvattnet
Västernorrlands Örnsköldsvik Trehörningsjö
Björna
Skorped
Anundsjö
Sollefteå Edsele
Ådals-Liden

Dalarnas Mora Venjan
Våmhus
De från huvuddelen av Mora
församling friliggande
delarna av Mora församling
Älvdalen Älvdalen
Malung Alla församlingar

Värmlands Arvika Bogen
Torsby Norra Ny
Dalby
Södra Finnskoga
Norra Finnskoga
Östmark
Nyskoga
Vitsand
Lekvattnet

Område 2B

Jämtlands Östersund Norderö
Brunflo
Marieby
Frösö
Östersund
Krokom Ås
Rödön
Ragunda Stugun
Fors
Ragunda

Västernorrlands Örnsköldsvik Gideå
Grundsunda
Mo
Själevad
Nätra
Sidensjö
Arnäs
Örnsköldsvik
Sollefteå Sånga
Överlännäs
Boteå
Helgum
Resele
Ed
Långsele
Graninge
Multrå
Sollefteå
Kramfors Alla församlingar
Sundsvall Alla församlingar
Härnösand Alla församlingar
Timrå Alla församlingar
Ånge Torp
Borgsjö

Gävleborgs Hudiksvall Alla församlingar
Ljusdal Den del som ej ingår i
område 1
Nordanstig Alla församlingar

Område 3

Gävleborgs Bollnäs Alla församlingar
Söderhamn Alla församlingar
Gävle Hamrånge
Ovanåker Alla församlingar
Ockelbo Alla församlingar
Dalarnas Ludvika Säfsnäs
Falun Bjursås
Enviken
Svärdsjö
Mora Sollerön
Den del av Mora församling
som ej ingår i område 2a
Orsa Alla församlingar
Rättvik Alla församlingar
Leksand Alla församlingar
Gagnef Alla församlingar
Vansbro Alla församlingar

Värmlands Säffle Långserud
Svanskog
Arvika Brunskog
Mangskog
Älgå
Ny
Gunnarskog
Glava
Högerud
Stavnäs
Arvika västra
Arvika östra
Hagfors Alla församlingar
Filipstad Rämmen
Gåsborn
Sunne Lysvik
Gräsmark
Årjäng Alla församlingar
Grums Värmskog
Torsby Fryksände
Eda Alla församlingar
Kil Boda

Område 4

Gävleborgs Sandviken Alla församlingar
Gävle Bomhus
Gävle Maria
Gävle Tomas
Valbo
Hille
Hedesunda
Gävle Staffan
Gävle Helga Trefaldighet
Hofors Alla församlingar
Dalarnas Ludvika Grangärde
Grängesberg
Ludvika
Avesta Alla församlingar
Hedemora Alla församlingar
Säter Alla församlingar
Borlänge Alla församlingar
Falun Sundborn
Hosjö
Vika
Aspeboda
Stora Kopparberg
Grycksbo
Kristine
Smedjebacken Alla församlingar

Örebro Lindesberg Ramsberg
Guldsmedshyttan
Lindesberg
Nora Alla församlingar
Karlskoga Alla församlingar
Ljusnarsberg Alla församlingar
Hällefors Alla församlingar
Degerfors Alla församlingar

Värmlands Säffle Kila
Gillberga
Ny-Huggenäs
Eskilsäter
Millesvik
Ölserud
Botilsäter
Bro
Tveta
Säffle
Filipstad Kroppa
Nordmark
Brattfors
Filipstad
Kristinehamn Alla församlingar
Karlstad Alla församlingar
Sunne Östra Ämtervik
Västra Ämtervik
Sunne
Grums Ed
Borgvik
Grums
Forshaga Alla församlingar
Munkfors Alla församlingar
Hammarö Alla församlingar
Storfors Alla församlingar
Kil Frykerud
Stora Kil

Västra Göta –
lands Bengtsfors Alla församlingar
Dals-Ed Alla församlingar
Åmål Alla församlingar

Södra Sverige

Område 5A

Stockholms Österåker Ljusterö
Värmdö Möja
Nämndö
Haninge Utö
Ornö
Norrtälje Björkö-Arholma
Väddö östra del
Singö
Vätö
Rådmansö
Frötuna östra del
Blidö

Uppsala Älvkarleby Alla församlingar
Tierp Tolfta
Tegelsmora
Västland
Österlövsta
Hållnäs
Uppsala Tensta norra del
Knutby
Bladåker
Faringe
Almunge
Stavby
Tuna
Östhammar Alla församlingar

Östergötlands Ödeshög Stora Åby södra del
Ödeshög södra del
Rök södra del
Trehörna
Ydre Alla församlingar
Kinda Tidersrum
Kisa
Boxholm Alla församlingar
Linköping Nykil södra del
Ulrika
Gammalkil södra del
Mjölby Västra Harg

Jönköpings Aneby Alla församlingar
Gnosjö Alla församlingar
Gislaved Alla församlingar
Vaggeryd Alla församlingar
Jönköping Alla församlingar
Nässjö Alla församlingar
Värnamo Alla församlingar
Sävsjö Alla församlingar
Vetlanda Alla församlingar
Eksjö Alla församlingar
Tranås Alla församlingar
Mullsjö Alla församlingar
Habo Alla församlingar

Kronobergs Uppvidinge Alla församlingar
Lessebo Alla församlingar
Tingsryd Alla församlingar
Alvesta Alla församlingar
Älmhult Alla församlingar
Markaryd Alla församlingar
Växjö Alla församlingar
Ljungby Alla församlingar

Kalmar Högsby Alla församlingar
Torsås Gullabo
Torsås västra del
Mörbylånga Glömminge
Algutsrum norra del
Torslunda östra del
Norra Möckleby
Gårdby
Sandby
Hultsfred Alla församlingar
Mönsterås Alla församlingar
Emmaboda Alla församlingar
Kalmar Karlslunda
Nybro Nybro
Kråksmåla
Bäckebo
Kristvalla
Madesjö
Örsjö
Oskar
Hälleberga
Oskarshamn Alla församlingar
Västervik Hjorted
Vimmerby Alla församlingar
Borgholm Alla församlingar
Gotlands Gotland Othem
Boge
Fårö
Bunge
Rute
Fleringe
Hall
Hangvar
Hellvi
Gothem östra del
Norrlanda
Ganthem södra del
Viklau
Sjonhem
Vänge
Guldrupe
Buttle
Ala
Kräklingbo
Anga
Gammelgarn
Östergarn
Väte södra del
Hejde
Fröjel
Eksta
Sproge
Ardre
Alskog
Garde
Lau
När
Burs
Lojsta
Rone östra del
Slite
Hablingbo västra del
Havdhem västra del
Eke
Grötlingbo
Näs
Fide
Öja
Hamra
Vamlingbo
Sundre

Blekinge Olofström Jämshög norra del
Kyrkhult
Karlskrona Aspö
Lösen skogsbygden
Augerum skogsbygden
Flymen
Jämjö skogsbygden
Ramdala skogsbygden
Rödeby norra del
Fridlevstad norra del
Sillhövda
Tving norra del

Ronneby Ronneby skogsbygden
Backaryd
Öljehult
Eringsboda
Bräkne Hoby skogsbygden
Karlshamn Ringamåla
Hällaryd skogsbygden
Åryd skogsbygden
Asarum skogsbygden

Skåne Östra Göinge Glimåkra
Örkelljunga Alla församlingar
Tomelilla Andrarum
Brösarp
Osby Alla församlingar
Perstorp Alla församlingar
Klippan Klippan östra del
Vedby
Färingtofta
Riseberga
Östra Ljungby östra del
Båstad Förslöv östra del
Grevie östra del
Östra Karup skogsbygden
Kristianstad Äsphult
Djurröd
Hörröd
Huaröd
Linderöd
Ängelholm Tåssjö
Munka-Ljungby östra del
Tåstarp östra del
Hjärnarp östra del
Össjö östra del
Hässleholm Nävlinge
Verum
Vittsjö
Norra Åkarp
Norra Mellby
Häglinge
Brönnestad
Matteröd
Hörja
Röke
Västra Torup
Svalöv Stenestad
Konga norra del
Röstånga
Hörby H örby östra del
Långaröd
Svensköp
Äspinge
Södra Rörum
Fulltofta
Höör Höör
Bosjökloster norra del
Munkarp
Hallaröd
Norra Rörum
Tjörnarp
Eslöv Billinge norra del

Hallands Hylte Alla församlingar

Halmstad Breared
Oskarström
Slättåkra
Enslöv
Laholm Våxtorp skogsbygden
Hasslöv skogsbygden
Hishult
Knäred
Veinge skogsbygden
Falkenberg Gällared
Krogsered
Gunnarp
Fagered
Källsjö
Ullared
Älvsered
Varberg Nösslinge
Skällinge
Rolfstorp
Grimeton skogsbygden
Karl Gustav
Kungsäter
Gunnarsjö
Kungsbacka Tölö
Älvsåker
Vallda
Släp
Frillesås
Gällinge
Idala
Förlanda
Fjärås östra del
Onsala

Västra Göta-
lands Härryda Alla församlingar
Partille Alla församlingar
Stenungsund Alla församlingar
Tjörn Alla församlingar
Orust Alla församlingar
Sotenäs Alla församlingar
Munkedal Alla församlingar
Tanum Alla församlingar
Göteborg Angered
Bergum
Torslanda
Björlanda
Tuve
Säve
Gunnared
Rödbo
Askim
Mölndal Alla församlingar
Kungälv Alla församlingar
Lysekil Alla församlingar
Uddevalla Alla församlingar
Strömstad Alla församlingar
Färgelanda Alla församlingar
Ale Nödinge
Hålanda södra del
Skepplanda
Kilanda
Starrkärr
Lerum Alla församlingar
Vårgårda Horla skogsbygden
Nårunga
Ljur
Ornunga
Asklanda
Kvinnestad
Landa
Tranemo Alla församlingar
Mellerud Dalskog
Skållerud
Lilla Edet Alla församlingar
Mark Kinna
Örby
Sätila
Hyssna
Skephult
Fritsla
Hajom
Berghem
Fotskäl
Tostared
Surteby-Kattunga norra del
Älekulla
Torestorp
Öxabäck
Svenljunga Alla församlingar
Herrljunga Hudene
Källunga
Mjäldrunga
Eriksberg
Skölvene
Södra Björke
Jällby
Grude
Vesene
Molla
Od
Hov
Alboga
Broddarp
Öra
Vänersborg Väne-Ryr
Alingsås Alingsås Dalbygden
Långared
Hemsjö
Ödenäs
Borås Alla församlingar
Bollebygd Alla församlingar
Ulricehamn Alla församlingar
Karlsborg Alla församlingar
Gullspång Alla församlingar
Vara Norra Vånga östra del
Tibro Ransberg
Töreboda Beateberg östra del
Halna
Älgarås
Mariestad Lyrestad
Skara Öglunda
Eggby-Istrum
Varnhem
Norra Lundby
Skärv
Norra Ving
Stenum
Härlunda
Skövde Ryd
Sjogerstad-Rådene östra del
Norra Kyrketorp
Säter
Berg
Lerdala
Tidaholm Tidaholm östra del
Härja
Daretorp
Velinga
Fröjered
Vättak
Kymbo östra del
Falköping Trävattna
Hällestad
Floby
Sörby
Gökhem
Ullene
Vilske-Kleva
Marka
Göteve
Grolanda
Jäla
Börstig
Brismene
Kinneved
Luttra
Vistorp
Ugglum
Bjurum
Broddetorp
Fivlered
Solberga
Åsarp-Smula

Örebro Lekeberg Hidinge Bergslagen
Knista Bergslagen
Tångeråsa
Kvistbro västra del
Laxå Alla församlingar
Hallsberg Hallsbergs skogsbygden
Viby skogsbygden
Sköllersta södra del
Svennevad
Bo
Örebro Tysslinge Bergslagen
Kil Bergslagen
Lännäs östra del
Asker skogsbygden
Askersund Alla församlingar

Västmanlands Skinnskatteberg Alla församlingar
Norberg Alla församlingar
Fagersta Alla församlingar

Område 5 Övriga landet

Stockholms Vallentuna Össeby-Garn
Österåker Österåker-Östra Ryd
norra del
Roslags-Kulla

Värmdö Värmdö*
Djurö*
Ingarö
Gustavsberg
Haninge Dalarö
Södertälje Tveta västra del
Turinge södra del
Vårdinge norra del
Överjärna västra del
Norrtälje Norrtälje
Väddö västra del
Häverö*
Edebo
Ununge
Edsbro
Fasterna
Rimbo

Skederid
Husby-Sjuhundra
Gottröra
Närtuna
Malsta
Lohärad
Estuna
Söderby-Karl
Roslags-Bro
Frötuna västra del
Länna*
Riala

Uppsala Tierp Tierps södra del
Söderfors

Uppsala Björklinge västra del
Viksta västra del
Rasbokil

Södermanlands Vingåker Västra Vingåker södra del
Gnesta Gåsinge-Dillnäs norra del
Gryt
Nyköping Tunaberg
Tuna södra del
Lunda södra del
Kila södra del
Råby-Ripsa norra del
Flen Flen
Helgesta-Hyltinge
Årdala
Lilla Malma
Dunker
Mellösa
Forssa
Katrineholm Björkvik västra del
Sköldinge norra del
Floda norra del
Stora Malm västra del
Eskilstuna Östra Vingåker södra del
Kafjärden (Kjula södra del)
Västermo
Näshulta
Husby-Rekarne södra del
Ärla södra del
Ärla östra del
Strängnäs Länna
Åker södra del
Härad södra del

Östergötlands Kinda Västra Eneby
Horn
Hycklinge
Oppeby
Hägerstad
Kättilstad
Tjärstad
Åtvidaberg Alla församlingar
Finspång Alla församlingar
Valdemarsvik Alla församlingar*
Linköping Vist
Vårdnäs
Skeda
Ljung norra del
Stjärnorp
Norrköping Vånga västra del
Simonstorp
Krokek
Jonsberg*
Rönö*
Kvarsebo
Söderköping Sankt Anna*
Börrum
Motala Motala skogsbygden
Västra Ny
Godegård
Kristberg
Tjällmo

Kalmar Torsås Torsås östra del
Mörbylånga Vickleby
Resmo
Mörbylånga
Stenåsa
Hulterstad
Kastlösa
Smedby
Södra Möckleby
Segerstad
Gräsgård
Ventlinge
Ås
Algutsrum södra del
Torslunda västra del
Kalmar Mortorp
Nybro Sankt Sigfrid
Västervik Västervik
Törnsfall
Gladhammar
Västrum*
Ukna
Dalhem
Överum
Västra Ed*
Loftahammar*
Lofta*
Gamleby
Odensvi
Hallingeberg
Blackstad
Gotlands Gotland Visby domkyrkoförsamling
Lärbro
Bäl
Hejnum
Tingstäde
Stenkyrka
Lummelunda
Martebo
Väskinde
Bro
Lokrume
Fole
Ekeby
Källunge
Vallstena
Gothem västra del
Hörsne med Bara
Ganthem norra del
Dalhem
Barlingbo
Endre
Hejneby
Follingbo
Akebäck
Roma
Björke
Halla
Västerhejde
Träkumla
Vall
Atlingbo
Hogrän
Stenkumla
Tofta
Eskelhem
Västergarn
Sanda
Mästerby
Väte norra del
Klinte
Etelhem
Lye
Stånga
Linde
Hemse
Rone västra del
Alva
Fardhem
Gerum
Levide
Hablingbo östra del
Havdhem östra del

Blekinge Olofström Jämshög södra del
Karlskrona Kristianopel
Torhamn*
Sturkö
Hasslö
Karlshamn Hällaryd slättbygden*
Åryd slättbygden

Skåne Östra Göinge Hjärsås norra del
Östra Broby
Tomelilla Eljaröd
Bromölla Näsum
Kristianstad Vånga
Hässleholm Hässleholm
Hästveda
Farstorp
Vankiva
Finja
Båstad Båstad
V. Karup östra del
Hov östra del

Hallands Halmstad Tönnersjö östra del
Falkenberg Abild skogsbygden
Asige skogsbygden
Vessige skogsbygden
Askome skogsbygden
Köinge
Svartrå
Okome
Varberg Dagsås
Sibbarp
Grimmared
Västra Göta-
lands Ale Hålanda norra del
Vara Larv södra del
Edsvära östra del
Vårgårda Algutstorp
Ökerö Alla församlingar
Göteborg Styrsö
Trollhättan Lagmansred
Götene Österplana
Medelplana
Västerplana
Töreboda Beateberg västra del
Mariestad Torsö*
Skövde Våmb
Häggum
Sjogerstad-Rådene västra del
Falköping Vårkumla
Vårtofta-Åsaka
Yllestad
Håkantorp
Östra Tunhem

Örebro Lindesberg Fellingsbro norra del
Fellingsbro Norra

Västmanlands Heby Huddunge
Enåker
Nora
Östervåla
Harbo
Surahammar Sura
Ramnäs
Sala Fläckebo
Möklinta
Västerfärnebo
Köping Västra Skedvi
Kolsva Bergslagen
Odensvi norra del
Västerås Lillhärad
Arboga Arboga stadsförsamling
södra del
Arboga landsförsamling
södra del

Öar utan fastlandsförbindelse

Öar utan fastlandsförbindelse som inte omfattas av stödområde 1-5.

Stockholms Värmdö V ärmdö
Idholmen
Vårholma
Bjurön
Gränö
Träskö
Grinda
St Betsö
Slippsön
Viggsö
Gällnö
Lådna
Träsko-Storö
Svartsö
Hjälmö
Trångholmen
Karklö
Djurö
Harö
Storön
Ladholmen
Aspön
Storö
Hasselö
Eknö
Hasselkobben
Sollenkroka
Arbodaön
Kalvholmen-Galtholmen
Granholmen
Runmarö
Storön
Ekerö Adelsö
Adelsö
Björkö
Kurön
Haninge Muskö
Björnholmen
Vitsgarn
Långgarn
Upplands-Bro Låssa
Dävensö
Södertälje Enhörna
Jurstaholm
Hamnskär
Ridön
Hölö
Ledarön
Mörkö
Fifång
Nacka Saltsjöbaden
Gås
Vaxholm Vaxholm
Skarpö
Rindö
Tynninge
Ramsö
Norrtälje Häverö
Rörskäret
Kälsö
Ormön
Länna
Norrmansö
Stomnarö
Högmarsö
Hemmarö
Räknö
Aspö
Löparö
Väringsö
Nynäshamn Sorunda
Järflotta
Torö
Öja
Landsort
Krokskär

Uppsala Enköping Lillkyrka
Flatgarn
Vallby
Bryggholmen
Kungs-Husby
Arnö

Södermanlands Nyköping Tystberga
Rågön
Bälinge
Sävö
Långö
Ringsö
Hartsö
Krampö
Katrineholm Julita
Tåkenön
Strängnäs Ytterselö
Ringsö
Överselö
Tynnelsö

Trosa Trosa-Vagnhärad
Askö
Hänö
Gälön
Västerljung
Hökö

Östergötlands Valdemarsvik Gryt
Harstena
Gräsmarö
Ämtö
Väggö
Håskö
Bondekrok
Kråkmarö
Kättilö
Fångö
Morsholmen
St. Ålö
L. Ålö
Björkskär
Bokö
Norrköping Jonsberg
Gränsö
Arkö
Rönö
L. Rimmö
Söderköping Sankt Anna
Aspöja
Björkö
Långö
Lindholmen
Risö
Äspholm
St Rimmö
Trännö
Ramsö
Missjö
Vänsö
Kallsö
Skaftö
Korsholma
Äspö
Lammskär
Hindö
Holma

Kalmar Västervik Västrum
Långö
Hultö
Idö
Nävelsö
Marsö
Flatholmen
Eknö med Järsö
Västra Ed
Gärdsholmen
Loftahammar
Stora Kalvö
Horsö
Ekö
Väderskär
Örnholmen
Städsholmen
Jutskär
Rågö
Hasselö
Sladö
Hasselö Torrön
Smågö
Björkö
Grytholmen
Solidö
Vinökalv
Hersö
Vidö
Norra Malmö
Södra Malmö
S. Malmö
Torrö
Äskeskär
Lofta
Stora Grindö
Stora Rätö
Lilla Rätö

Blekinge Karlskrona Torhamn
Ytterön
Hästholmen
Inlängan
Stenshamn
Utlängan
Ungskär
Långören
Ronneby Ronneby
Saltärna
Karlshamn Hällaryd
Tärnö
Bokö
Yttre Ekö
Sölvesborg Mjällby
Hanö
Hallands Varberg Värö
Vendelsö

Västra Göta-
lands Mariestad Torsö
Brommön

Västmanlands Västerås Västerås-Barkarö
Almö-Lindö
Ridön
Kärrbo
Aggarö
Ängsö
Långholmen
Arboga Götlunda
Valen
_____________________________________________________________
* Exklusive skärgårdsöar utan fastlandsförbindelse.
** Med församling avses de territoriella församlingar som fanns
den 31 december 1999.
Förordning (1999:757).