Statistiska centralbyråns kungörelse (1997:1338) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

SFS nr
1997:1338
Departement/myndighet
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1997-12-04

Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som
avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag
inte skall ändras från och med den 1 februari 1998.