Förordning (1997:144) om återbetalningsregister

SFS nr
1997:144
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1997-04-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:157
Upphävd
1998-06-01

Inledande bestämmelser

1 § De allmänna försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket
skall med hjälp av automatisk databehandling föra ett
gemensamt personregister för återbetalningsärenden
(återbetalningsregister).

2 § För återbetalningsregistret gäller bestämmelserna i lagen
(1994:1517) om socialförsäkringsregister. I denna förordning
meddelas vissa ytterligare föreskrifter om registret.

Registerändamål

3 § Återbetalningsregistret får användas för handläggning av
ärenden om återbetalning av sådana förmåner och ersättningar
som omfattas av 2 § lagen (1993:747) om
sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna
eller 1 § lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister.

Registerinnehåll

4 § Uppgifter om ekonomiska och personliga förhållanden
enligt 8 § lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister
får, med de begränsningar som följer av lagens bestämmelser,
registreras i återbetalningsregistret i den utsträckning som
behövs för handläggningen av de ärenden som anges i 3 §.

Sambearbetning

5 § Återbetalningsregistret får, med de begränsningar som
följer av bestämmelserna om registerinnehåll, tillföras
uppgifter från ett sådant register som anges i
övergångsbestämmelsen till lagen (1994:1517) om
socialförsäkringsregister.

Utlämnande av uppgifter på medium för automatisk
databehandling

6 § Uppgifter i återbetalningsregistret får lämnas ut på
medium för automatisk databehandling till ett sådant register
som avses i 5 §.

Gallring

7 § Gallring av personuppgifter i återbetalningsregistret
skall ske så att uppgifter tas bort ur registret under det
femte kalenderåret efter det år de registrerades, om de då
inte fortfarande kan ha betydelse för handläggningen av ett
ärende enligt 3 §.

Riksarkivet får efter samråd med Riksförsäkringsverket
meddela föreskrifter om undantag från gallring med stöd av 19 §
andra stycket lagen (1994:1517) om
socialförsäkringsregister.

Verkställighetsföreskrifter

8 § Riksförsäkringsverket får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen
(1994:1517) om socialförsäkringsregister i fråga om
återbetalningsregistret och för verkställigheten av denna
förordning.

Övergångsbestämmelser

1998:157

De upphävda förordningarna skall dock fortfarande gälla i fråga
om sådana register som enligt övergångsbestämmelserna till
socialförsäkringsregisterlagen (1997:934) får föras enligt
äldre bestämmelser till utgången av år 1998.