Hemvärnsförordning (1997:146)

SFS nr
1997:146
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1997-04-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:334

Hemvärnets ändamål

1 § Hemvärnet har till uppgift att skydda skyddsobjekt.
Hemvärnet ska i övrigt kunna stödja de operativa insatsförbanden
och delta i annan verksamhet där Försvarsmakten medverkar.

Hemvärnet ingår i Försvarsmakten. Förordning (2012:334).

2 § Har upphävts genom förordning (2005:819).

Hemvärnets personal

3 § Deltagande i hemvärnet är frivilligt.

4 § Hemvärnets personal består av hemvärnsmän och personal
med avtal för tjänstgöring i hemvärnet enligt förordningen
(1994:524) om frivillig försvarsverksamhet samt av anställda
vid Försvarsmakten som är krigsplacerade i hemvärnet.

5 § Försvarsmakten får anta personal till hemvärnet genom att
ingå avtal med en person om att han eller hon skall
tjänstgöra som hemvärnsman. Innan avtal ingås skall
hemortskommunen ha fått tillfälle att yttra sig.

Avtal om sådan tjänstgöring får ingås med den som har fyllt
18 år, är svensk medborgare och är lämplig för tjänstgöring i
hemvärnet.

Av avtalet skall framgå tjänstgöringens art,
tjänstgöringsskyldighetens omfattning och tjänstgöringstidens
längd. Av avtalet skall det vidare framgå att hemvärnsmannen
är skyldig att tjänstgöra under hemvärnsberedskap och inte
får säga upp avtalet under sådan beredskap.

6 § Beslut i ärenden om antagning till hemvärnet får inte
överklagas.

Hemvärnsberedskap

7 § Vid höjd beredskap eller annars efter särskilt beslut av
regeringen skall hemvärnet inta hemvärnsberedskap. Om
Försvarsmakten hos regeringen har gjort framställning om
hemvärnsberedskap och landets försvar eller säkerhet kräver
att hemvärnet tas i anspråk omedelbart, får Försvarsmakten
besluta om hemvärnsberedskap för tiden intill dess att
regeringen meddelat beslut i frågan.

Medinflytande

8 § Medinflytande inom hemvärnet utövas av förtroendevalda.
För hela landet utövas medinflytande av rikshemvärnstinget
och rikshemvärnsrådet.

Rikshemvärnstingets syfte är att ge ombuden tillfälle att
diskutera frågor av betydelse för hemvärnet.

Försvarsmakten skall höra rikshemvärnsrådet i viktiga frågor
som rör hemvärnet.

9 § I rikshemvärnstinget skall valda ombud ur hemvärnets
personal delta. Rikshemvärnschefen är ordförande vid
rikshemvärnstinget. När rikshemvärnschefen har förhinder
skall rikshemvärnsrådets vice ordförande vara ersättare.

10 § Rikshemvärnsrådet består av rikshemvärnschefen, som är
ordförande, en ledamot som förordnas av regeringen, ledamöter
och ersättare som utses av rikshemvärnstinget och i övrigt
ledamöter enligt Försvarsmaktens bestämmande.
Rikshemvärnsrådet skall inom sig utse en vice ordförande.

11 § En kommun har rätt att utse minst en ledamot i ett
hemvärnsråd som organiseras inom kommunen.

Förmåner

12 § I förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän
finns bestämmelser om förmåner till hemvärnsmän vid
tjänstgöring enligt denna förordning. Bestämmelser om
förmåner för personal med avtal för tjänstgöring i hemvärnet
enligt förordningen (1994:524) om frivillig
försvarsverksamhet finns i förordningen (1994:523) om
förmåner till frivilliga.

Verkställighetsföreskrifter

13 § Föreskrifter om tillämpningen av denna förordning får
meddelas av Försvarsmakten.