Förordning (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän

SFS nr
1997:147
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1997-04-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1570

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning används begrepp i fråga om hemvärnet i samma
betydelse som i hemvärnsförordningen (1997:146).

Dagpenning, dagersättning m.m.

2 § När en hemvärnsman tjänstgör i hemvärnet under tid då
hemvärnsberedskap inte råder, får han eller hon dagpenning, om
tjänstgöringen avser

1. utbildning i mer än två dagar till en krigsbefattning eller
vidareutbildning i en krigsbefattning,

2. deltagande i ledningsövning för totalförsvaret,

3. medverkan i uppgifter som syftar till att upprätthålla
Sveriges försvarsberedskap,

4. deltagande i samövning med förband under
krigsförbandsövning. Förordning (2000:1072).

2 a § När en hemvärnsman tjänstgör i hemvärnet under tid då
hemvärnsberedskap inte råder, får han eller hon ersättning för
arbete och tidsspillan om tjänstgöringen avser räddningstjänst
eller när han eller hon medverkar när Försvarsmakten lämnar
stöd till en annan myndighet eller enskild enligt lag eller
förordning eller efter beslut av regeringen. Ersättningen
lämnas enligt de grunder som senast har avtalats i fråga om
motsvarande ersättning till deltidsanställda brandmän.
Förordning (2011:1570).

3 § Vid annan tjänstgöring under tid då hemvärnsberedskap inte råder får
hemvärnsmannen dagersättning. Vid utbildning enligt 2 § 1 som är kortare
än tre dagar betalas dock dagpenning för dag för vilken hemvärnsmannen
visar att han eller hon förlorar arbetsinkomst på grund av
tjänstgöringen.

4 § Vid tjänstgöring under hemvärnsberedskap får hemvärnsmän dagpenning.

5 § Har upphävts genom förordning (2005:820).

6 § Dagpenning och dagersättning betalas med belopp som motsvarar vad en
totalförsvarspliktig får enligt förordningen (1995:239) om förmåner till
totalförsvarspliktiga.

Under tid då hemvärnsberedskap inte råder betalas dock inte dagpenning
för in- och utryckningsdagar som infaller på lördag, söndag eller helgdag
såvida inte hemvärnsmannen visar att han eller hon förlorar arbetsinkomst
på grund av tjänstgöringen.

7 § Om en tjänstgöringsdag under tid då hemvärnsberedskap inte råder
omfattar mindre än sex timmar, betalas dagpenning och dagersättning
endast om den genomsnittliga tjänstgöringen per dag under
tjänstgöringsperioden uppgår till minst sex timmar.

8 § Hemvärnsmän får en utbildningspremie när de fullgjort en
avtalsenlig repetitionsutbildning och när de godkänts vid en
befäls- eller specialkurs inom hemvärnet. Förordning (2005:820).

9 § Hemvärnsmän har rätt till befattningspenning enligt föreskrifter som
Försvarsmakten meddelar.

10 § Om det finns särskilda skäl, får Försvarsmakten föreskriva att
hemvärnsmän skall få ett särskilt arvode.

11 § Under hemvärnsberedskap betalas ett fälttraktamente som bestäms av
regeringen.

Reseförmåner

12 § Hemvärnsmän får vid inryckning till och uttryckning från
tjänstgöring i hemvärnet fri resa mellan bostaden eller
arbetsplatsen och tjänstgöringsplatsen.

Vid tjänstledighet får hemvärnsmän fri hemresa.
Förordning (2005:820).

13 § Om det inte lämnas ut någon färdbiljett till den som har
rätt till fri resa enligt 12 §, har han eller hon i stället
rätt till resekostnadsersättning. Ersättningen motsvarar
kostnaden för resa med tåg eller fartyg i andra klass eller
med buss.

Om en fri resa företas med egen bil, betalas ersättning enligt
3 kap. 1–6 §§ allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA).
Förordning (2010:1478).

14 § Hemvärnsmän har vid sammanträde med rikshemvärnsrådet,
rikshemvärnstinget och med något annat av hemvärnets särskilda organ för
medinflytande rätt till fri resa enligt 12 § och traktamente.
Traktamentet betalas enligt de bestämmelser som enligt kollektivavtal
gäller för arbetstagare i Försvarsmakten.

15 § Hemvärnsmän får fri inkvartering och fri förplägnad under sin
tjänstgöring. Samma förmåner lämnas under den tid då hemvärnsmannen efter
kallelse färdas från bostaden eller arbetsplatsen till
tjänstgöringsplatsen samt vid återresa därifrån. Om dessa förmåner inte
kan lämnas, har hemvärnsmannen rätt till ersättning som motsvarar vad en
totalförsvarspliktig får enligt förordningen (1995:239) om förmåner till
totalförsvarspliktiga.

Övriga förmåner

16 § Hemvärnsmän har under tjänstgöring i hemvärnet rätt till
samma sjukvårds- och tandvårdsförmåner samt begravningshjälp som
totalförsvarspliktiga får enligt förordningen (1995:239) om
förmåner till totalförsvarspliktiga. Förordning (2005:820).

17 § Hemvärnsmän har samma rätt till familjepenning,
bostadsbidrag, näringsbidrag och begravningsbidrag som
totalförsvarspliktiga som fullgör längre grundutbildning än 60
dagar har enligt 7 kap. 2 § förordningen (1995:239) om
förmåner till totalförsvarspliktiga, om tjänstgöringen ska
pågå minst fyra dagar i följd och inte ger rätt till
dagpenning eller rätt till lön enligt de grunder som gäller
för anställd personal. Vid annan tjänstgöring har hemvärnsmän
rätt till näringsbidrag enligt samma förordning.

Hemvärnsmän har samma rätt till grupplivförsäkring för
dödsfall som totalförsvarspliktiga har enligt förordningen om
förmåner till totalförsvarspliktiga.

Särskilda föreskrifter om rätt till ersättning för skada och
sjukdom under tjänstgöringen finns i 6 § förordningen
(1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt
personskadeskydd samt lagen (1977:266) om statlig ersättning
vid ideell skada m.m. Förordning (2010:1478).

Övriga bestämmelser

18 § Föreskrifterna i 11 kap. 1-6 och 8 §§, 12 kap. 1 § och 13
kap. 1 § 1 förordningen (1995:239) om förmåner till
totalförsvarspliktiga tillämpas i fråga om dagpenning och
familjebidrag. Underlag till Försäkringskassan enligt 11 kap.
2 § den förordningen skall dock lämnas av Försvarsmakten.
Förordning (2004:969).

19 § Andra förmåner än dagpenning och familjebidrag beslutas
och betalas ut av Försvarsmakten. Försvarsmaktens beslut får
överklagas till Statens överklagandenämnd. Överklagandenämndens
beslut får inte överklagas. Förordning (2007:877).

20 § Andra verkställighetsföreskrifter än som anges i 13 kap. 1 § 1
förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga får
meddelas av Försvarsmakten.

Övergångsbestämmelser

2000:1072

Denna förordning träder i kraft den 11 december 2000. Den nya
bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med den 1
november 2000.