Förordning (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum

SFS nr
1997:153
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1997-04-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:624

Inledande bestämmelser

1 § Statsbidrag får lämnas till teknik- och
naturvetenskapscentrum enligt bestämmelserna i denna
förordning. Bidrag får lämnas i den utsträckning som det
finns medel anslagna för ändamålet.

2 § Statsbidrag får lämnas till ett teknik- och
naturvetenskapscentrum där verksamheten

– i väsentlig utsträckning vänder sig till allmänheten,

– uppvisar bredd och mångfald när det gäller naturvetenskap
eller teknik,

– syftar till att öka intresset för och insikterna om
naturvetenskap och teknik med till största delen interaktiva
metoder, och

– har bedrivits under minst ett år och huvudsakligen
finansieras på annat sätt än genom statsbidrag, till exempel
genom ekonomiskt stöd av universitet, högskola, museum, kommun,
landsting eller näringsliv.

Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om kraven
enligt första stycket. Skolverket får också meddela
föreskrifter om ytterligare krav för att bidrag ska få lämnas.
(Förordning (2008:624).

Ansökan

3 § Statsbidrag beviljas efter ansökan. Ansökan ska ges in till
Statens skolverk.

Skolverket får meddela närmare föreskrifter om tid för ansökan
och om de uppgifter som ansökan ska innehålla.
(Förordning (2008:624).

Fördelning av statsbidraget

4 § Statens skolverk ska besluta om fördelning av statsbidrag
efter samråd med Statens kulturråd. (Förordning (2008:624).

5 § Vid fördelning av statsbidrag ska Statens skolverk bland
annat ta hänsyn till om ett centrum i sin verksamhet

– lägger vikt vid att barns och elevers lärande stimuleras,

– anlägger genusperspektiv,

– kännetecknas av mångfald i gestaltning och uttrycksformer,
och

– bidrar till pedagogisk förnyelse i fråga om användning av
interaktiva metoder och material.

Skolverket får meddela närmare föreskrifter om fördelningen av
statsbidraget. (Förordning (2008:624).

Överklagande

6 § Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte
överklagas. (Förordning (2008:624).

Uppföljning och utvärdering

7 § Statens skolverk ska kontinuerligt följa upp och utvärdera
den verksamhet som bedrivs med stöd av statsbidrag enligt denna
förordning. Förordning (2008:624).

Särskilda föreskrifter

8 § Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om
verkställighet av denna förordning.
Förordning (2008:624).

Övergångsbestämmelser

2005:744

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2005 och
tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret
2006.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som
avser tid före den 1 januari 2006.