Lag (1997:158) om röstlängdsregister

SFS nr
1997:158
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1997-04-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:183
Upphävd
2001-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:953

Inledande bestämmelse

1 § För de ändamål som anges i 2 § får skattemyndigheterna och
Riksskatteverket med hjälp av automatisk databehandling föra
register för tillhandahållande av röstlängder för hela landet
(röstlängdsregister).

Registerändamål

2 § Röstlängdsregister får användas för framställning av

1. röstlängder och röstkort enligt vallagen (1997:157) och
folkomröstningslagen (1979:369),

2. röstlängder och röstkort vid folkomröstning i en kommun
eller i ett landsting,

3. duplettröstkort, tillsyn, planering och uppföljning av val
eller omröstning, och

4. statistik. Lag (1999:953).

Registeransvar

3 § Skattemyndigheten är registeransvarig för det
röstlängdsregister som förs inom myndighetens ansvarsområde.
Riksskatteverket är registeransvarigt för alla registren.

Registerinnehåll

4 § Ett röstlängdsregister får innehålla uppgifter om

1. svenska medborgare som är eller som har varit folkbokförda i
landet och som är eller fyller 18 år senast den dag som val
eller folkomröstning skall hållas,
2. unionsmedborgare samt medborgare från Island och Norge som
fyller 18 år senast på valdagen och som är folkbokförda i
landet, och
3. andra utlänningar som sammanhängande varit folkbokförda i
landet tre år i följd före valdagen eller dagen för
omröstningen.

5 § För den som avses i 4 § får registret innehålla uppgifter
om

1. namn, personnummer, adress och den församling som personen
är folkbokförd i enligt folkbokföringslagen (1991:481), och

2. medborgarskap.

För den som inte är folkbokförd i landet får i registret också
anges när de utvandrade. Lag (1999:953).

6 § Utöver de uppgifter som sägs i 5 § får registret innehålla
uppgifter om valdistrikt, vallokaler och vallokalernas
öppettider samt adress till valnämnden.

Ett röstlängdsregister får även innehålla de tekniska och
administrativa uppgifter som behövs för att tillgodose
ändamålen med registret.

Sökbegrepp

7 § I ett röstlängdsregister får som sökbegrepp bara användas
uppgift om

1. namn eller personnummer,

2. medborgarskap i Sverige, Danmark, Finland, Island eller
Norge,

3. medborgarskap i ett land inom eller utom Europeiska unionen
(unionsmedborgarskap eller icke unionsmedborgarskap), eller

4. valdistrikt. Lag (1999:953).

Direktåtkomst

8 § Riksskatteverket, skattemyndigheterna och länsstyrelserna
får ha direktåtkomst till alla röstlängdsregister.

Utlämnande av uppgifter

9 § Uppgifter i registret får lämnas ut på medium för
automatisk databehandling bara om detta följer av lag eller
förordning eller regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer har medgett detta eller om uppgiften skall användas
för framställning av statistik.

10 § Begär en enskild att få information enligt 26 §
personuppgiftslagen (1998:204), skall informationen lämnas av
skattemyndigheten. Lag (1998:738).

Gallring av uppgifter

11 § En månad efter att det val eller den omröstning för vilket
röstlängdsregistret upprättades har vunnit laga kraft skall
uppgifterna om personer i registret gallras.

Övergångsbestämmelser

1998:738

Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Om datalagen
(1973:289) även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss
behandling av personuppgifter, gäller dock 10 § i dess äldre
lydelse för sådan behandling.