Lag (1997:159) om brevröstning i vissa fall

SFS nr
1997:159
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1997-04-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:67

Vem får brevrösta?

1 § Vid ordinarie val eller omval till riksdagen, ordinarie val
till landstings- och kommunfullmäktige samt vid extra val till
riksdagen, val till Europaparlamentet och folkomröstning får
väljare som vistas utomlands eller ombord på ett fartyg i
utrikes fart brevrösta enligt bestämmelserna i denna lag.

Vid brevröstning skall bestämmelserna i vallagen (1997:157)
tillämpas om inte annat följer av denna lag. Lag (2002:67).

Hur brevröstning går till

2 § Den som vill brevrösta skall

– för varje slag av val själv lägga in en valsedel i ett
valkuvert,

– i närvaro av två vittnen lägga de valkuvert som gjorts i
ordning i ett ytterkuvert för brevröst,

– klistra igen ytterkuvertet,

– försäkra på heder och samvete att valkuvert och ytterkuvert
gjorts i ordning på detta sätt och att de gjorts i ordning
utomlands respektive ombord på ett fartyg i utrikes fart,

– skriva sitt namn och sitt personnummer på ytterkuvertet för
brevröst, och

– intyga att valkuvert inte gjorts i ordning tidigare än vad
som sägs i 7 §.
Lag (2002:67).

3 § När ytterkuvertet för brevröst gjorts i ordning på det sätt som sägs i 2 §
skall vittnena på ytterkuvertet

– skriftligen intyga att väljaren själv har skrivit under försäkran
och att de inte känner till något som gör att innehållet i
försäkran inte är riktigt, och
– skriva sina adresser.

4 § Ett vittne skall ha fyllt 18 år. Väljarens make eller barn eller makens
barn får inte vara vittne. Detsamma gäller sambo eller sambons barn.

Hur brevrösten skall skickas

5 § När ytterkuvertet gjorts i ordning på det sätt som sägs i 2
och 3 §§ skall väljaren

– lägga ytterkuvertet i ett omslagskuvert för brevröst,

– lägga i antingen röstkort eller förtryckt adresskort eller om
väljaren inte har tillgång till någotdera ett adresskort som
väljaren själv skrivit personnummer och namn på,

– klistra igen detta kuvert,

– skriva sitt namn och sitt personnummer på omslagskuvertet,
och

– skicka omslagskuvertet med postbefordran till den centrala
valmyndigheten.
Lag (2002:67).

6 § Har upphävts genom lag (2002:67).

När brevrösten får göras i ordning

7 § Vid ordinarie val eller omval till riksdagen, ordinarie
val till landstings- och kommunfullmäktige samt vid extra val
till riksdagen, val till Europaparlamentet och folkomröstning
får ett ytterkuvert för brevröst från utlandet eller från ett
fartyg göras i ordning tidigast 30 dagar före valdagen.
Lag (2002:67).

8 § Har upphävts genom lag (2002:67).

9 § Omslagskuvert för brevröst skall vara den centrala
valmyndigheten till handa senast dagen efter valdagen.
Lag (2002:67).

10 § Den centrala valmyndigheten skall allt eftersom
omslagskuverten kommer från utlandet eller från ett fartyg i
utrikes fart fortlöpande anteckna hur många omslagskuvert som
kommer in till myndigheten och därefter skicka kuverten till
valnämnden i den kommun där väljaren finns i röstlängden.
Lag (2002:67).

Vad valnämnden skall göra med omslagskuverten

11 § När det kommer ett omslagskuvert för brevröst från den centrala
valmyndigheten till valnämnden skall nämnden anteckna detta i ett
protokoll.

Valnämnden skall förvara omslagskuverten på ett säkert sätt fram till
valnämndens sammanträde för preliminär rösträkning enligt 17 kap.
vallagen (1997:157).

12 § Valnämnden skall granska omslagskuverten och deras
innehåll vid valnämndens sammanträde för preliminär rösträkning
enligt 17 kap. vallagen (1997:157).

Efter att valnämnden gjort det som sägs i 17 kap. 3-7 §§
vallagen skall nämnden granska omslagskuverten för brevröst.
Vid denna granskning skall nämnden göra följande.

1. Räkna antalet omslagskuvert och anteckna i protokollet.

2. Granska omslagskuverten. Vid denna granskning skall
valnämnden kontrollera att omslagskuvert

– inte har blivit öppnat efter att det klistrats igen,

– har skickats med post från utlandet eller från ett fartyg i
utrikes fart, och

– inte har inkommit till den centrala valmyndigheten senare än
dagen efter valdagen.

3. Öppna de omslagskuvert som uppfyller kraven under 2, ta ut
ytterkuvertet och kontrollera att väljarna

– har rösträtt i kommunen,

– inte har röstat i vallokalen under valdagen,

– inte har lämnat ett fönsterkuvert som sägs i 8 kap. 3 §
tredje stycket vallagen, och

– inte har lämnat fler än ett ytterkuvert för brevröst.
Lag (2002:67).

13 § Uppfylls kraven som ställs i 12 § skall valnämnden
fortsätta att granska ytterkuvert och kontrollera att det är
igenklistrat.

Om ytterkuvertet är igenklistrat skall valnämnden vid sin
fortsatta granskning kontrollera att väljaren

– på ytterkuvertet skriftligen försäkrat på heder och samvete
att väljaren själv gjort i ordning valkuvert och lagt det i
ytterkuvertet i närvaro av två vittnen och att kuverten gjorts
i ordning i utlandet respektive ombord på ett fartyg i utrikes
fart,

– skrivit sitt namn och sitt personnummer på kuvertet, och

– intygat att valkuvert inte gjorts i ordning tidigare än vad
som sägs i 7 §.

Valnämnden skall också kontrollera att två vittnen på
ytterkuvertet skriftligen intygat att

– väljaren själv lagt valkuvert i ytterkuvertet och klistrat
igen det,

– väljaren själv har skrivit under en försäkran på
ytterkuvertet,

– ytterkuvertet gjorts i ordning i utlandet respektive ombord
på ett fartyg i utrikes fart, och

– ytterkuvertet inte gjorts i ordning tidigare än vad som sägs
i 7 §.
Lag (2002:67).

14 § Uppfylls kraven i 13 § skall valnämnden öppna ytterkuvertet och
kontrollera att

– det innehåller valkuvert,
– väljaren bara gjort i ordning ett valkuvert för varje slag av val,
– det inte finns någon obehörig märkning på något valkuvert, och
– varje valkuvert uppenbart innehåller en valsedel.

15 § Vid granskningen enligt 12-14 §§ skall valnämnden

– lägga de valkuvert som uppfyllt kraven i 12-14 §§ i valurnan för den
valkrets och för det val som valsedeln gäller,
– markera i röstlängden för det val som valsedeln gäller att väljaren
röstat,
– lägga de omslagskuvert som inte uppfyllt kraven i 12 § andra
stycket 2 i ett särskilt omslag,
– lägga tillbaka ytterkuvert eller valkuvert som inte uppfyllt
kraven i 12 § andra stycket 3 och i 13 och 14 §§ i sina
omslagskuvert efter att valkuvert lagts tillbaka i sitt
ytterkuvert och lägga omslagskuverten i ett särskilt omslag,
– anteckna valkretsens och kommunens namn och hur många
omslagskuvert omslaget innehåller på varje särskilt omslag, och
– försegla det särskilda omslaget.