Förordning (1997:176) om underrättelse till Statens jordbruksverk om domar i vissa brottmål

SFS nr
1997:176
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1997-04-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1392

1 § En domstol ska inom en vecka till Statens jordbruksverk
sända en kopia av en dom genom vilken en person som tillhör
djurhälsopersonalen

1. dömts till fängelse för brott som begåtts under utövning
av verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård,

2. dömts till fängelse i minst sex månader för annat brott,
eller

3. dömts enligt lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens
hälso- och sjukvård. Förordning (2009:1392).

2 § En domstol ska inom en vecka till Statens jordbruksverk
sända en kopia av en dom genom vilken någon

1. dömts för djurplågeri enligt 16 kap. 13 § brottsbalken,
eller

2. dömts för brott mot djurskyddslagen (1988:534) eller mot
föreskrifter som meddelats med stöd av djurskyddslagen.
Förordning (2009:1392).