Förordning (1997:183) om kartavgift i ärenden om jordbruksstöd

SFS nr
1997:183
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1997-04-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:288
Upphävd
2000-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1346

1 § Den som ansöker om stöd knutet till viss areal enligt EG:s
förordningar om miljö- och strukturstöd och EG:s förordningar
om jordbruksprodukter skall betala en avgift för de kartor som
Statens jordbruksverk eller länsstyrelsen tillhandahåller i
stödärendet.

Med EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd och EG:s
förordningar om jordbruksprodukter avses förordningarna som
omfattas av lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om miljö-
och strukturstöd och lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om
jordbruksprodukter.

1 a § I denna förordning förstås med ansökan om stöd även
ansökan om utbetalning av stöd. Förordning (1997:704).

2 § Avgiften är tio kronor per hektar mark som enligt ansökan
kan komma att läggas till grund för stöd, dock lägst 200 kronor
och högst 3 000 kronor.

Avgiften betalas till länsstyrelsen.

3 § Länsstyrelsen skall med ledning av de uppgifter som lämnas
i ansökningen om stöd fastställa avgiften och förelägga
sökanden att betala den inom viss tid. Förordning (1998:1346).

4 § har upphävts genom förordning (1998:20).

5 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
avgiften.

6 § Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Jordbruksverket.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1998:1131).

Övergångsbestämmelser

1997:183

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1997 och
tillämpas första gången i fråga om stöd för år 1998.

1998:1346

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1998 och
tillämpas första gången i fråga om stöd för år 1998.

2000:288
Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om
avgifter för kartor som lämnats ut under åren 1998 och 1999.