Förordning (1997:186) om högsta tillåtna koncentration av vissa tungmetaller i förpackningar

SFS nr
1997:186
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1997-04-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:944
Upphävd
1999-01-01

1 § I fråga om tungmetallhalter i förpackningsmaterial gäller
utöver förordningen (1985:835) om kemiska produkter och
förordningen (1985:839) om kadmium bestämmelserna i denna
förordning.

2 § Förpackningar och förpackningskomponenter får inte till-
verkas, saluföras eller överlåtas om summan av koncentra-
tionerna av bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom
överstiger följande värden:

1. 600 µg/g efter den 30 juni 1998,

2. 250 µg/g efter den 30 juni 1999,

3. 100 µg/g efter den 30 juni 2001.

Beträffande användning av kadmiumämne för ytbehandling eller
som stabilisator eller som färgämne finns särskilda
bestämmelser i förordningen (1985:839) om kadmium.

Första stycket gäller inte förpackningar som varit i bruk
före den 31 december 1994.

3 § Bestämmelserna i 2 § gäller inte förpackningar eller
förpackningskomponenter som uteslutande är framställda av
sådant blykristallglas som avses i rådets direktiv 69/493/EEG
av den 15 december 1969 om tillnärmning av medlemsstaternas
lagstiftning om kristallglas .

4 § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om avsteg
eller i det enskilda fallet medge undantag från bestämmelserna
i denna förordning, i den utsträckning det behövs för att
iaktta de beslut som Europeiska gemenskapernas kommission
fattat enligt artikel 11 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och
förpackningsavfall.

5 § Bestämmelserna i 26-28 §§ förordningen (1985:835) om
kemiska produkter skall tillämpas i fråga om tillsyn över
efterlevnaden av denna förordning.

6 § Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av
överträdelser av denna förordning och föreskrifter som har
meddelats med stöd av förordningen finns i lagen (1985:426) om
kemiska produkter.

7 § Bestämmelserna i 33-35 §§ förordningen (1985:835) om
kemiska produkter om överklagande skall tillämpas i ärenden som
avses i denna förordning.