Lag (1997:192) om internationell adoptionsförmedling

SFS nr
1997:192
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1997-04-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:465

Inledning

1 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas när en underårig med
hemvist utomlands skall adopteras av någon eller några med
hemvist i Sverige.

Internationell adoptionsförmedling

2 § Med internationell adoptionsförmedling avses verksamhet som
har till syfte att skapa kontakt mellan den eller dem som
önskar adoptera och myndigheter, organisationer, institutioner
eller enskilda personer i det land där barnet har sitt hemvist
samt att även i övrigt lämna den hjälp som behövs för att en
adoption skall kunna genomföras.

3 § Adoptioner av barn från utlandet får förmedlas endast av
sammanslutningar som är auktoriserade enligt denna lag.

4 § Den eller de som vill adoptera ett barn från utlandet skall
anlita en sammanslutning som avses i 3 §. Detta gäller dock
inte enstaka fall av adoption som avser släktingbarn eller där
det annars finns särskilda skäl att adoptera utan förmedling av
en auktoriserad sammanslutning. Myndigheten för internationella
adoptionsfrågor (MIA) skall i sådana fall innan barnet lämnar
landet pröva om förfarandet är godtagbart. Lag (2004:769).

De auktoriserade sammanslutningarna

5 § MIA avgör frågor om auktorisation och har tillsyn över de
auktoriserade sammanslutningarna. Lag (2004:769).

6 § Auktorisation att arbeta med internationell
adoptionsförmedling i Sverige får ges endast åt
sammanslutningar som har till huvudsakligt syfte att förmedla
internationella adoptioner. Auktorisation får ges endast om
det står klart att sammanslutningen kommer att förmedla
adoptioner på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt, utan
vinstintresse och med barnets bästa som främsta riktmärke.
För auktorisation krävs vidare att sammanslutningen har
styrelse och revisorer samt stadgar som innebär att
sammanslutningen är öppen. Lag (2009:289).

6 a § En sammanslutning, som har auktorisation enligt 6 §,
får beviljas auktorisation att arbeta med internationell
adoptionsförmedling i ett annat land, i viss del av ett annat
land eller med viss adoptionskontakt i ett annat land, under
förutsättning att

1. det andra landet har en adoptionslagstiftning eller annan
tillförlitlig reglering av internationell adoption, som
beaktar de grundläggande principer för internationell
adoption som uttrycks i Förenta Nationernas konvention om
barnets rättigheter och i 1993 års Haagkonvention om skydd av
barn och samarbete vid internationella adoptioner,

2. det andra landet eller den aktuella delen av det andra
landet har en fungerande administration kring internationell
adoptionsverksamhet,

3. det står klart att sammanslutningen kommer att förmedla
adoptioner från det andra landet eller den aktuella delen av
det andra landet på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt,
utan vinstintresse och med barnets bästa som främsta
riktmärke,

4. sammanslutningen redovisar kostnaderna i det andra landet
och hur de fördelar sig,

5. det med hänsyn till kostnadsbilden och omständigheterna i
övrigt bedöms som lämpligt att sammanslutningen inleder eller
fortsätter ett adoptionssamarbete med det andra landet, och

6. sådan annan verksamhet än internationell
adoptionsförmedling som sammanslutningen bedriver, inte
äventyrar förtroendet för adoptionsverksamheten.

En sammanslutning som beviljats auktorisation för att arbeta
med internationell adoptionsförmedling i ett annat land, viss
del av ett annat land eller med viss adoptionskontakt i ett
annat land, får bedriva verksamhet i det landet endast om
behörig myndighet i det andra landet har gett sitt tillstånd
till det, eller har förklarat att den är beredd att acceptera
sammanslutningens verksamhet i landet.

I ärenden om auktorisation enligt denna paragraf ska MIA
samråda med den svenska utlandsmyndigheten i det andra
landet, om det inte är uppenbart obehövligt, samt vid behov
med barnrättsorganisationer som verkar i det andra landet.
Lag (2009:289).

7 § Auktorisation enligt 6 § får ges för högst fem år och
auktorisation enligt 6 a § får ges för högst två år. Har en ny
ansökan ingivits till MIA innan tidigare auktorisation löpt ut
gäller tidigare auktorisationsbeslut i avvaktan på MIA:s
beslut. Auktorisationen får även förenas med andra villkor som
har betydelse för bedrivande av verksamheten, såsom vad som
skall gälla om inbetalning av avgifter samt redovisning.

För att täcka kostnaderna för verksamheten får en auktoriserad
sammanslutning ta ut skäliga avgifter av dem som anlitar
sammanslutningen för internationell adoptionsförmedling.
Lag (2004:769).

8 § En auktoriserad sammanslutning är skyldig att
tillhandahålla internationell adoptionsförmedling åt sökande
som har medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption.

Skyldigheten gäller inte i det fall sammanslutningen inte har
någon utländsk kontakt som kan förmedla barn till sökanden.
Detsamma gäller om sökanden misskött sina ekonomiska eller
andra avtalade förpliktelser gentemot sammanslutningen.
Lag (2004:769).

8 a § Sammanslutningen skall skyndsamt meddela MIA sådana
förändringar i sammanslutningens verksamhet i Sverige och i
utlandet samt sådana förändringar i politiska, juridiska eller
andra förhållanden i utlandet som kan ha betydelse för
förmedlingsverksamheten. Lag (2004:769).

8 b § En auktoriserad sammanslutning är skyldig att dokumentera
förmedlingsverksamheten. Dokumentationen skall utvisa beslut
och åtgärder som vidtas i ärenden samt faktiska omständigheter
och händelser av betydelse. Dokumentationen skall bevaras så
länge den kan antas ha betydelse för den som förmedlats för
adoption genom sammanslutningen, eller för honom eller henne
närstående personer.

Kopia av handlingar som avser en viss adoption skall skickas
till den socialnämnd som avses i 6 kap. 15 § andra stycket
socialtjänstlagen (2001:453).

Om sammanslutningen upphör med sin förmedlingsverksamhet, skall
dokumentation av förmedlingsverksamheten överlämnas till MIA
för förvaring. Lag (2004:769).

8 c § Den som en sammanslutnings handlingar i
förmedlingsverksamheten rör skall på begäran, så snart som
möjligt, tillhandahållas efterfrågade handlingar för läsning
eller avskrivning på stället eller i avskrift eller kopia, om
det inte kan antas att en annan enskild person lider men.

Frågor om utlämnande enligt första stycket prövas av den som
ansvarar för handlingarna. Anser denne att någon handling eller
en del av en handling inte bör lämnas ut skall han eller hon
genast med eget yttrande överlämna frågan till MIA för
prövning. Lag (2004:769).

8 d § Medel som en sökande har inbetalat till en auktoriserad
sammanslutning och som inte avser ersättning för intjänat
arvode, uppkomna kostnader eller gjorda utlägg skall, om annat
inte har avtalats, vid varje tillfälle kunna betalas tillbaka.
Sådana medel skall hållas skilda från den auktoriserade
sammanslutningens egna medel. Lag (2004:769).

8 e § En auktoriserad sammanslutning skall ha ekonomiska medel
för avveckling av sammanslutningen. Lag (2004:769).

9 § MIA har rätt att inspektera en auktoriserad sammanslutnings
verksamhet och får inhämta de upplysningar och ta del av de
handlingar som behövs för tillsynen.

Den vars verksamhet inspekteras är skyldig att lämna den hjälp
som behövs vid inspektionen. Lag (2004:769).

9 a § MIA får förelägga en auktoriserad sammanslutning att
avhjälpa brister i förmedlingsverksamheten. Lag (2004:769).

10 § Auktorisation att arbeta med internationell
adoptionsförmedling i Sverige skall återkallas, om de
förutsättningar som anges i 6 § inte längre finns. Sådan
auktorisation skall också återkallas om sammanslutningen inte
tillhandahåller MIA begärda upplysningar eller handlingar
enligt 9 § eller följer myndighetens beslut enligt 9 a §.
Detsamma gäller om sammanslutningen inte förmedlat något barn
under de senaste två åren, om det inte finns särskilda skäl.

Auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling
i ett annat land skall återkallas, om de förutsättningar som
anges i 6 eller 6 a § inte längre finns.

En auktorisation skall vidare återkallas, om sammanslutningen
inte uppfyller villkor som uppställts för auktorisationen.
Lag (2004:769).

11 § Har upphävts genom lag (2001:477).

12 § Om en auktoriserad sammanslutning har vägrat
adoptionsförmedling i ett visst fall, får MIA på begäran av den
eller dem som söker adoption uppdra åt sammanslutningen att
ändå förmedla adoptionen. Lag (2004:769).

Tystnadsplikt

13 § Den som är eller har varit verksam inom en auktoriserad
sammanslutning får inte obehörigen röja vad han eller hon
därvid fått veta om enskildas personliga förhållanden.

Överklagande

14 § MIA:s beslut enligt 4 § tredje meningen, 6 §, 6 a §
första stycket, 7 § första stycket, 9 a och 10 §§ får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till kammarrätten.

I fråga om överklagande av MIA:s beslut enligt 8 c § andra
stycket gäller bestämmelserna i 6 kap. 7–11 §§ offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400).

MIA:s beslut i övrigt får inte överklagas. Lag (2009:465).

Ansvar

15 § Den som förmedlar en internationell adoption i strid med 3 §
döms till böter. Detsamma gäller den som i strid med 4 §
låter föra ut ett barn från det land där det har sitt hemvist.

Övergångsbestämmelser

1997:192

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997, då lagen
(1979:552) om internationell adoptionshjälp upphör att gälla.

2. Sammanslutningar som vid den nya lagens ikraftträdande har
auktorisation enligt den upphävda lagen skall anses ha fått
auktorisation enligt den nya lagen.

3. Om det vid den nya lagens ikraftträdande finns ett giltigt
medgivande enligt 25 § socialtjänstlagen (1980:620), skall
någon prövning inte göras enligt 4 § i den nya lagen.

2004:769

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för auktorisation som
har beviljats före den 1 januari 2005, dock längst till dess
auktorisationen återkallats eller tiden för dess giltighet löpt
ut. Föreskrifterna i 5 och 8 c §§ skall dock tillämpas från
ikraftträdandet av denna lag.