Finansinspektionens tillkännagivande (1997:2) om ändring av vissa skadelivräntor

SFS nr
1997:2
Departement/myndighet
Finansinspektionen
Utfärdad
1997-01-02

Finansinspektionen har, med anledning av förordningen
(1996:879) om basbelopp och förhöjt basbelopp för år 1997,
den 2 januari 1997 beslutat om ändring av vissa
skadelivräntor (dnr 29-97-319) enligt följande.

1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat före
utgången av år 1973:

a) trafiklivränta ökas inte med ytterligare indextillägg (jfr
SFS 1967:663 och SFS 1967:666),

b) skadelivränta som utgår ur statsmedel ökas inte med
ytterligare indextillägg (jfr SFS 1971:14),

c) annan ansvarslivränta som inte hänförs till 1 a) eller 1
b) ökas med ytterligare indextillägg om fem procent (jfr SFS
1973:214).

Under 1 c) angivet indextillägg skall utgå till livräntor som
har fastställts före den 1 februari 1997.

2. Livräntor föranledda av händelser som inträffat efter
utgången av år 1973:

a) Skadeståndslivränta ökas med fem procent. Ökningen avser
alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av
skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 februari
1997. Ökningen avser även livräntor enligt samma lag som
genom dom har fastställts senare, om första domstols dom i
målet meddelats före denna dag.

b) Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) skall vad som sägs
under 2 a) tillämpas även i fråga om trafikskadeersättning.