Lag (1997:201) om befogenhet att besluta om fisket inom Torne älvs fiskeområde

SFS nr
1997:201
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1997-04-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:897
Upphävd
2010-10-01
Ändring införd
t.o.m SFS 2010:1093

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela sådana föreskrifter om fisket inom Torne älvs
fiskeområde som behövs för att uppfylla gränsälvsöverens-
kommelsen den 16 september 1971 mellan Sverige och Finland.

Fiskeområdets utbredning framgår av lagen (1971:850) med
anledning av gränsälvsöverenskommelsen den 16 september 1971
mellan Sverige och Finland.

Regeringen får överlämna till Finsk-svenska gränsälvs-
kommissionen att i särskilda fall besluta i frågor om fisket
inom fiskeområdet.