Lag (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende

SFS nr
1997:218
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1997-05-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:914
Upphävd
2011-08-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1852

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag tillämpas då en näringsidkare till en konsument
upplåter eller överlåter en rätt att periodvis nyttja en
bostadslägenhet (bostadsandel), om

1. avtalet ingås för en tid av minst tre år eller inte är
tidsbegränsat, och

2. bostadslägenheten får nyttjas under en eller flera
regelbundet återkommande tidsperioder som är bestämda i avtalet
eller som kan bestämmas med ledning av det.

Lagen gäller också när en näringsidkare har åtagit sig att som
ombud upplåta eller överlåta en sådan rätt till en konsument.

2 § I lagen avses med

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för
ändamål som faller utanför näringsverksamhet,

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för
ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten.

3 § Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna
lag är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne.

Information m.m.

4 § Näringsidkaren ska lämna skriftlig information till den
som begär upplysningar om en bostadsandel. Informationen ska
innehålla

1. uppgift om näringsidkarens namn, adress och rättsliga
status,

2. uppgift om bostadslägenhetens ägares namn, adress och
rättsliga status, om ägaren är någon annan än näringsidkaren,

3. en beskrivning av den rättighet som bostadsandelen avser
och villkoren enligt gällande rätt för att rättigheten ska
kunna utnyttjas samt uppgift om i vilken utsträckning dessa
villkor har uppfyllts,

4. en beskrivning av bostadslägenheten och uppgift om var den
är belägen,

5. en beskrivning av de tjänster och gemensamma anläggningar
som konsumenten ska få tillgång till och villkoren för detta,

6. uppgift om principerna för hur underhåll, reparation,
administration och förvaltning sköts,

7. uppgift om priset för rättigheten, en uppskattning av vad
konsumenten ska betala för att använda gemensamma anläggningar
och tjänster samt uppgift om grunderna för beräkning av
löpande avgifter, skatter och administrativa kostnader,

8. uppgift om huruvida det är möjligt att delta i ett utbytes-
eller vidareförsäljningssystem samt, när en sådan möjlighet
finns, uppgift om vad det kostar och om vem konsumenten ska
vända sig till för att få delta i systemet,

9. uppgift om att konsumenten enligt 11 § har rätt att kräva
återgång av avtalet,

10. uppgift om innebörden av konsumentens ångerrätt enligt
12 §, om förbudet enligt 13 § mot betalning under ångerfristen
och om de kostnader som konsumenten enligt 14 § kan bli
skyldig att svara för om ångerrätten utnyttjas,

11. uppgift om vad som gäller enligt 16 § beträffande vissa
kreditavtal vid återgång eller frånträdande av upplåtelse-
eller överlåtelseavtalet,

12. uppgift om till vem konsumenten ska lämna sådana
meddelanden som avses i 11 § andra stycket och 12 § första
stycket samt uppgift om vad som gäller enligt 15 § om
skriftliga meddelanden, och

13. uppgift om var man kan få ytterligare information.

I all reklam som avser en bostadsandel ska det anges var den
skriftliga informationen finns tillgänglig.

Den skriftliga informationen ska lämnas på något av de
officiella språken i det land där konsumenten är bosatt eller
är medborgare. Kan flera språk komma i fråga, väljer
konsumenten vilket av språken som ska användas. Informationen
behöver dock inte lämnas på något annat språk än de officiella
språken i Europeiska unionen, isländska eller norska.
Lag (2010:693).

5 § Om bostadslägenheten inte är färdigställd, skall den
skriftliga information som avses i 4 § även innehålla uppgift
om

1. hur långt bygget har kommit,

2. när bostadslägenheten och sådana gemensamma anläggningar
som konsumenten skall få tillgång till kommer att vara
färdigställda,

3. hur långt arbetet har kommit med gas, elektricitet, vatten,
telefonledningar och andra sådana tjänster som skall göra
bostadslägenheten fullt användbar,

4. beteckningen på bygglov eller motsvarande tillstånd samt
den myndighet som ansvarar för tillståndet och myndighetens
adress, och

5. den säkerhet som ställs enligt 10 §.

Upplysning skall också lämnas om att näringsidkaren inte får
kräva eller ta emot betalning innan säkerhet har ställts enligt
10 §.

6 § Om information enligt 4 och 5 §§ inte lämnas ska
marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av
bestämmelserna i 29-36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan
information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket
marknadsföringslagen. Lag (2008:501).

Avtalet

7 § Ett avtal om upplåtelse eller överlåtelse av en
bostadsandel skall upprättas skriftligen och undertecknas av
parterna.

Avtalet skall upprättas på något av de officiella språken i
det land där konsumenten är bosatt eller är medborgare.
Konsumenten väljer vilket av språken som skall användas.

Om bostadslägenheten är belägen i ett land inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, är näringsidkaren skyldig att
lämna konsumenten en bestyrkt översättning av avtalet till ett
av de officiella språken i det landet.

8 § Avtalet skall innehålla de uppgifter och beskrivningar som
anges i 4 § första stycket och 5 §.

I avtalet skall följande också anges:

1. konsumentens namn och adress,

2. dagen och platsen för undertecknandet,

3. de tidsperioder under vilka bostadslägenheten får nyttjas,
och

4. den dag då konsumenten kan börja utnyttja sin rätt.

Av avtalet skall det vidare framgå att avtalet inte kommer att
föranleda andra kostnader, avgifter eller förpliktelser för
konsumenten än de som har angetts i avtalet.

9 § Konsumenten får åberopa en uppgift eller beskrivning som
har lämnats enligt 4 § första stycket eller 5 § även om en
avvikande uppgift eller beskrivning har lämnats i avtalet.
Detta gäller dock inte om avvikelsen särskilt har angetts i
avtalet och

1. parterna har träffat en uttrycklig överenskommelse om att
avtalet får avvika från den skriftliga informationen, eller

2. avvikelsen är en följd av omständigheter utanför
näringsidkarens kontroll.

10 § Är bostadslägenheten eller gemensamma anläggningar under
uppförande, skall näringsidkaren ställa betryggande säkerhet
för att konsumenten får tillbaka vad som betalats, om
lägenheten eller anläggningarna inte färdigställs.

Konsumentens rätt att låta avtalet återgå

11 § Om avtalet inte har upprättats i enlighet med 7 § eller
inte innehåller de uppgifter och beskrivningar som föreskrivs i
8 §, är konsumenten inte bunden av avtalet. Detsamma gäller om
näringsidkaren inte enligt 7 § tredje stycket lämnar
konsumenten en bestyrkt översättning av avtalet.

En konsument som vill att avtalet skall återgå på grund av ett
förhållande som anges i första stycket, skall lämna meddelande
om detta till den person som enligt avtalet skall ta emot ett
sådant meddelande. Om en begäran om återgång grundas på att
bestämmelserna i 7 § andra eller tredje stycket eller 8 § inte
är uppfyllda, skall meddelandet lämnas inom tre månader från
det att avtalet undertecknades. Annars har konsumenten förlorat
sin rätt att kräva att avtalet skall återgå.

Om näringsidkaren kompletterar avtalet så att bestämmelserna i
7 och 8 §§ är uppfyllda innan konsumenten har utnyttjat sin
rätt att kräva avtalets återgång, upphör konsumentens rätt att
kräva att avtalet skall återgå.

Konsumentens ångerrätt

12 § Konsumenten har rätt att frånträda ett bindande avtal
(ångerrätt) genom att lämna eller sända ett meddelande om detta
inom tio dagar från den dag som anges i andra stycket
(ångerfrist) till den person som enligt avtalet skall ta emot
ett sådant meddelande.

Ångerfristen börjar löpa dagen efter avtalets undertecknande.
Om förhållandena är sådana som anges i 11 § första stycket,
börjar ångerfristen i stället löpa dagen efter det att
konsumentens rätt att kräva återgång har upphört enligt 11 §
andra eller tredje stycket.

Betalning

13 § Näringsidkaren får inte kräva eller ta emot betalning
innan ångerfristen har löpt ut.

Om säkerhet skall ställas enligt 10 §, får näringsidkaren inte
heller kräva eller ta emot betalning innan säkerheten har
ställts.

Den som uppsåtligen bryter mot förbud enligt denna paragraf
döms till böter.

14 § Konsumenten är inte skyldig att betala näringsidkaren
någon ersättning när avtalet återgår enligt 11 §.

En konsument som utnyttjar sin ångerrätt enligt 12 § är
skyldig att betala kostnader som enligt nationell lagstiftning
har uppkommit till följd av att avtalet slutits och frånträtts
endast om kostnaderna avser sådana juridiska formaliteter som
skall företas före utgången av ångerfristen.

Om meddelanden som konsumenten lämnar

15 § Om ett meddelande som konsumenten skall lämna enligt 11
eller 12 § är skriftligt och har sänts på ett ändamålsenligt
sätt, får meddelandet åberopas även om det försenas, förvanskas
eller inte kommer fram.

Kreditavtal

16 § Om konsumenten med anledning av avtalet om upplåtelse
eller överlåtelse har fått kredit av näringsidkaren eller av
någon annan på grund av en överenskommelse mellan denne och
näringsidkaren, skall kreditavtalet upphöra att gälla utan att
konsumenten får åläggas någon påföljd för detta, om

1. upplåtelse- eller överlåtelseavtalet har återgått enligt 11 §,
eller

2. konsumenten har utnyttjat sin ångerrätt enligt 12 §.

Konsumentens befogenheter vid överlåtelse av fordran, m.m.

17 § Bestämmelserna i 28–30 §§ konsumentkreditlagen
(2010:1846) ska tillämpas då näringsidkaren har lämnat
konsumenten anstånd med betalningen enligt upplåtelse- eller
överlåtelseavtalet eller då någon del av betalningen ska
erläggas med ett belopp som konsumenten har lånat av
näringsidkaren eller av någon annan kreditgivare på grund av
en överenskommelse mellan den kreditgivaren och
näringsidkaren. Lag (2010:1852).

Lagval

18 § Om bostadslägenheten är belägen i ett land inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet och rättsordningen i ett land
utanför samarbetsområdet är tillämplig, gäller bestämmelserna i
denna lag i den mån de ger konsumenten ett bättre skydd.

Tillsyn m.m.

19 § Konsumentverket skall ha tillsyn över att denna lag följs.
Tillsynen skall utövas så att den inte vållar större kostnad
eller olägenhet för näringsidkaren än som är nödvändigt.

20 § För tillsynen har Konsumentverket eller den som verket
utser rätt att göra inspektioner hos näringsidkaren och att ta
del av alla handlingar som behövs för tillsynen. Näringsidkaren
skall lämna de upplysningar om verksamheten som begärs för
tillsynen.

Om näringsidkaren inte tillhandahåller handlingarna eller
lämnar upplysningarna, får Konsumentverket förelägga
näringsidkaren vid vite att fullgöra sin skyldighet.

21 § Om Konsumentverket enligt 20 § andra stycket har förelagt
en näringsidkare att tillhandahålla en handling, får beslutet
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av
Konsumentverket enligt 20 § får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.