Förordning (1997:22) om stöd till skogliga åtgärder inom jordbruket

SFS nr
1997:22
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1997-01-16
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:577
Upphävd
2000-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:196

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning kompletterar rådets förordning (EEG) nr
2080/92 av den 30 juni 1992 om en gemenskapsordning för stöd
till skogsbruksåtgärder inom jordbruket.

2 § Bidrag får i mån av tillgång på medel lämnas för

1. anläggning av lövskog med inhemska trädslag eller buskar
av inhemska arter på åkermark i slättområden och för skötsel
av en sådan anläggning under fem år, eller

2. gödsling med vitaliseringsmedel på starkt
försurningsdrabbad skogsmark.

3 § Bidrag lämnas endast till den som äger den mark på vilken
åtgärden vidtas.

Stödets storlek

4 § För åtgärd som avses i 2 § 1 lämnas bidrag med högst 80
procent av den godkända kostnaden för anläggningen. Den
godkända kostnaden får uppgå till högst 25 000 kr per hektar
för ädellövskog och 20 000 kr per hektar för övriga
anläggningar.

För skötsel av en anläggning lämnas bidrag med ett fast
belopp för hela femårsperioden. Bidrag lämnas med 6 000 kr
per hektar för ädellövskog och med 5 000 kr per hektar för
övriga anläggningar.

5 § För åtgärd som avses 2 § 2 lämnas bidrag med högst 80
procent av den godkända kostnaden för gödslingen. Den
godkända kostnaden får uppgå till högst 2 500 kr per hektar.

6 § Ytterligare föreskrifter om bidragsbelopp och
beräkningsgrunder för bidragsbeloppen meddelas i fråga om
bidrag enligt

1. 2 § 1 av Statens jordbruksverk,

2. 2 § 2 av Skogsstyrelsen.

Stöd till åtgärder på åkermark

Bidragsformer m.m.

7 § Bidrag lämnas för anläggning av

1. ädellövskog,

2. annan lövskog,

3. skogsbryn som komplement till en befintlig skog eller
skogsplantering,

4. träd- eller buskstråk som

a) gynnar rekreation och friluftsliv, särskilt i områden nära
tätort,

b) motverkar läckage av växtnäringsämnen till vattendrag,
eller

c) bidrar till att förstärka den biologiska mångfalden i och
invid sjöar och vattendrag.

8 § Närmare föreskrifter om hur anläggningarna skall vara
utformade för att bidrag skall lämnas meddelas av
Jordbruksverket efter samråd med Skogsstyrelsen.

9 § Bidrag lämnas endast till anläggningar på sådan åkermark
i Götaland och Svealand som berättigar till arealersättning
enligt förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om
jordbruksprodukter.

10 § Bidrag lämnas inte för anläggningar på sådan mark

1. som är belägen inom ett område där stöd kan lämnas för
bevarande av ett öppet odlingslandskap enligt förordningen
(1997:1336) om miljöstöd eller för vilken stöd enligt samma
förordning har lämnats för bevarande av värdefulla natur- och
kulturmiljöer i odlingslandskapet,

2. som är av riksintresse för natur- eller kulturmiljövården
eller som är värd att bevara enligt en regional naturvårds-
eller bevarandeplan för odlingslandskapet, eller

3. för vilken det lämnats anläggningsstöd enligt förordningen
(1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till
jordbrukare m.m. eller stöd enligt förordningen (1993:555) om
statligt stöd till skogsbruket. Förordning (1999:196).

11 § Bidrag lämnas inte till den som tagit bort en skog eller
en buskplantering som anlagts med hjälp av bidrag eller som
inte kunnat vidmakthålla en sådan skog eller plantering på
grund av att den inte skötts på ett lämpligt sätt.

12 § Bidragsmottagaren skall åta sig att genom lämplig
skötsel vidmakthålla anläggningen under minst tio år.

Om den mark på vilken anläggningen finns övergår till en ny
ägare, skall bidragsbeloppet betalas tillbaka om inte
stödmyndigheten medger att den nye ägaren övertar ansvaret
för anläggningens skötsel. Om det kan anses oskäligt att
återkräva hela beloppet får detta sättas ned.

Särskilda villkor för bidrag

13 § Vid anläggning av skog, skogsbryn eller träd- och
buskstråk skall hänsyn tas till naturvårdens och
kulturmiljövårdens intressen.

Jordbruksverket får efter samråd med Riksantikvarieämbetet,
Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket meddela ytterligare
föreskrifter om vilken hänsyn som skall tas.
Förordning (1998:1300).

14 § Matjordstäkt får inte ske på mark som omfattas av bidrag
enligt denna förordning.

Stöd till åtgärder på skogsmark

Bidragsformer m.m.

15 § Bidrag lämnas för gödsling med vitaliseringsmedel på
skogsmark inom följande områden:

Län Kommun

Hallands samtliga kommuner

Västra Götalands län Borås, Mark, Svenljunga,
Tranemo

Kronobergs Ljungby, Markaryd

Jönköpings Gislaved

Kristianstads Båstad, Ängelholm, Örkelljunga

Skogsmarken, som skall utgöras av minst ett hektar produktiv
skogsmark, skall omfattas av en översiktlig plan för
vitaliseringsgödsling upprättad av skogsvårdsstyrelsen.

16 § Bidrag lämnas inte för gödsling på sådan mark som är av
riksintresse för natur- eller kulturmiljövården eller som är
värd att bevara enligt en regional naturvårds- eller
bevarandeplan för odlingslandskapet.

Ytterligare villkor för bidrag

17 § Föreskrifter om ytterligare villkor för bidrag till
vitaliseringsgödsling meddelas av Skogsstyrelsen.

Tillsyn och kontroll

18 § Den centrala tillsynen över efterlevnaden av rådets
förordning (EEG) nr 2080/92, denna förordning och
föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning
utövas av Jordbruksverket i fråga om bidrag enligt 2 § 1 och
av Skogsstyrelsen i fråga om bidrag enligt 2 § 2.

Länsstyrelsen utövar den närmare kontrollen av bidrag enligt
2 § 1. Skogsvårdsstyrelsen utövar den närmare kontrollen av
bidrag enligt 2 § 2.

19 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur kontroll
av bidrag enligt 2 § 1 skall bedrivas.

Jordbruksverket och Skogsstyrelsen får föreskriva att det skall
tas ut avgift för tillsynen. Förordning (1999:196).

20 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att
bestämmelser om kontroll som finns i rådets förordning (EEG)
nr 3508/92 av den 27 november 1992 om ett integrerat system
för administration och kontroll av vissa stödsystem inom
gemenskapen (IAKS-förordningen) skall tillämpas i fråga om
bidrag enligt denna förordning.

Förfarandet i bidragsärenden

21 § Frågor om bidrag enligt 2 § 1 prövas av länsstyrelsen
efter samråd med skogsvårdsstyrelsen.

Frågor om bidrag enligt 2 § 2 prövas av skogsvårdsstyrelsen
efter samråd med länsstyrelsen.

Beslut eller underrättelse om beslut om bidrag skall innehålla
en upplysning om innehållet i 21 a §.

Bidragen betalas ut av Jordbruksverket. Förordning (1997:768).

21 a § Före utbetalning av bidrag som länsstyrelsen eller
skogsvårdsstyrelsen beslutat om, skall Jordbruksverket
kontrollera att utbetalningen är förenlig med gemenskaps-
reglerna.

Om Jordbruksverket finner att en utbetalning skulle strida mot
gemenskapsreglerna, skall verket besluta att inte betala ut
bidraget och sända tillbaka bidragsärendet till länsstyrelsen
eller skogsvårdsstyrelsen. Jordbruksverkets beslut innebär att
länsstyrelsens eller skogsvårdsstyrelsens beslut förfaller.
Förordning (1997:768).

22 § Ett beslut att bevilja bidrag skall förenas med villkor
som innebär att sökanden

1. inom viss tid utför det arbete som avses med bidraget,

2. underkastar sig den kontroll i fråga om arbetets utförande
som stödmyndigheten bestämmer,

3. följer de villkor i övrigt som stödmyndigheten bestämmer.

Återbetalningsskyldighet m.m.

23 § Om bidragsmottagaren inte fullföljer sina åtaganden
eller på annat sätt bryter mot villkoren, skall bidraget
betalas tillbaka. Om det är fråga om en mindre allvarlig
avvikelse från åtagandet eller om det annars kan anses
oskäligt att hela bidragsbeloppet betalas tillbaka, får
beloppet sättas ned.

24 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att
bestämmelser om återbetalningsskyldighet som finns i IAKS-
förordningen skall tillämpas i fråga om bidrag enligt denna
förordning.

Om det vid kontroll konstateras att en anläggning inte sköts
på lämpligt sätt eller att gödsling inte har utförts på rätt
sätt, kan bidraget minskas eller helt utebli.

Ränta

25 § Om bidragsmottagaren inte är berättigad till ett
bidragsbelopp och detta skall betalas tillbaka, skall ränta
på beloppet betalas till staten enligt räntelagen (1975:635).

Stödmyndigheten får besluta att ränta inte skall betalas
eller att räntekravet skall sättas ned, om det är oskäligt
att kräva ränta enligt räntelagen.

Verkställighet av beslut

26 § Stödmyndighetens beslut enligt denna förordning eller
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna
förordning får verkställas enligt utsökningsbalken.

Stödmyndigheten får bestämma att ett beslut i ett enskilt
fall enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av denna förordning skall gälla
omedelbart.

Överklagande m.m.

27 § Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas hos
Jordbruksverket. Förordning (1998:751).

28 § Skogsvårdsstyrelsens beslut om stöd får överklagas hos
Skogsstyrelsen. Förordning (1998:751).

29 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1998:751).

30 § Ytterligare föreskrifter om bidrag enligt denna
förordning meddelas av Jordbruksverket efter samråd med
Skogsstyrelsen.

31 § Jordbruksverket får efter samråd med länsstyrelsen meddela
föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av stödärenden och
om det underlag som krävs för utbetalning av stöd.
Förordning (1998:751).

Övergångsbestämmelser

2000:577

De upphävda förordningarna gäller fortfarande för stöd som
beviljats före denna förordnings ikraftträdande.

För stödåret 2000 skall 4 kap. i förordningen (1997:1336) om
miljöstöd tillämpas i stället för reglerna i 2 kap. 10 § i den
nya förordningen. Stödperioden för sådana åtaganden skall
omfatta sex år.

Åtaganden enligt förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd
eller förordningen (1997:1336) om miljöstöd får avslutas före
åtagandeperiodens utgång om de ersätts med åtaganden med samma
syfte enligt 2 kap. i den nya förordningen.

Vid tillämpningen av 3 kap. 1 § andra stycket i den nya
förordningen får tiden för åtagandet räknas från en
stödutbetalning enligt förordningen (1995:1174) om
kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre
gynnade områden.

Sådana ansökningar om stöd enligt förordningen (1996:1431)
om statligt investeringsstöd till företagare med jordbruks-,
trädgårds- eller renskötselföretag som inte har avgjorts före
utgången av år 1999 skall prövas enligt reglerna i den nya
förordningen. För stöd krävs dock att även reglerna i den
upphävda förordningen är uppfyllda. Beviljat stöd får inte
överstiga det belopp som följer av den äldre förordningen.

Om en sökande av stöd enligt 7 kap. som fyller 40 år under
år 2000 har kommit in med ansökan till länsstyrelsen och har
börjat driva företaget före 40-årsdagen, får stöd beviljas utan
hinder av bestämmelsen i 7 kap. 3 §.