Lag (1997:222) om sammanläggningsdelegerade för Västra Götalands läns landsting

SFS nr
1997:222
Departement/myndighet
Finansdepartementet K
Utfärdad
1997-05-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:629
Upphävd
1999-07-01

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag finns bestämmelser om sammanläggnings-
delegerade vid bildandet av Västra Götalands läns landsting.
Bestämmelserna gäller utan hinder av vad som föreskrivs i
lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner
och landsting.

2 § Göteborgs och Bohus läns landsting, Skaraborgs läns
landsting och Älvsborgs läns landsting skall bestå till
utgången av år 1998.

3 § Västra Götalands läns landsting skall, på det sätt som
anges i 7 och 8 §§, företrädas av sammanläggningsdelegerade
från den dag regeringen bestämmer till och med den 31 oktober
1998. Från och med den 1 november 1998 företräds Västra
Götalands läns landsting av det nyvalda fullmäktige.

Göteborgs och Bohus läns landsting, Skaraborgs läns landsting
och Älvsborgs läns landsting skall under tiden den 1 november-
31 december 1998 företrädas av fullmäktige i Västra Götalands
läns landsting.

Val av sammanläggningsdelegerade

4 § Delegerade och ersättare för dessa skall senast den dag
regeringen bestämmer väljas av fullmäktige i Göteborgs och
Bohus läns landsting, Skaraborgs läns landsting, Älvsborgs
läns landsting och Göteborgs kommun.

När valen har ägt rum, skall ordföranden i fullmäktige i
Skaraborgs läns landsting underrättas om vilka som har valts.

5 § Antalet delegerade skall uppgå till 103, varav 22 skall
väljas av Göteborgs och Bohus läns landsting, 19 av Skaraborgs
läns landsting, 31 av Älvsborgs läns landsting och 31 av
Göteborgs kommun. Antalet ersättare skall vara lika många som
antalet delegerade och väljas på samma sätt som dessa.

6 § Valbar är den som är ledamot eller ersättare i fullmäktige
i Göteborgs och Bohus läns landsting, Skaraborgs läns
landsting, Älvsborgs läns landsting eller Göteborgs kommun
samt folkbokförd i en kommun inom området för Västra Götalands
läns landsting. Föreskrifterna i 2 § lagen (1992:339) om
proportionellt valsätt skall tillämpas vid valet.

Om ersättarna inte väljs proportionellt, skall det vid valet
också bestämmas i vilken ordning som de skall kallas in till
tjänstgöring.

Behörigheten att fatta beslut

7 § Utöver vad som i övrigt framgår av denna lag skall samman-
läggningsdelegerade

1. under år 1997

– besluta om Västra Götalands läns landstings indelning i
valkretsar,

– fastställa antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige i
Västra Götalands läns landsting,

– anta grunderna för ersättning för resekostnader och andra
utgifter som föranleds av uppdrag enligt denna lag samt
arvode, pension och andra ekonomiska förmåner till den som
fullgör ett sådant uppdrag, samt

– upprätta och fastställa budget för sin verksamhet under
budgetåret 1998,

2. under år 1998

– anta förslag till budget för Västra Götalands läns
landsting avseende budgetåret 1999, samt

– besluta i andra ärenden där besluten sträcker sina
verkningar efter utgången av år 1998.

8 § Fullmäktige i Göteborgs och Bohus läns landsting,
Skaraborgs läns landsting och Älvsborgs läns landsting får
under tiden den 1 januari-31 oktober 1998 besluta endast i
sådana ärenden som uteslutande avser dem själva och där
besluten inte sträcker sina verkningar efter utgången av år
1998. För Göteborgs kommun gäller motsvarande begränsning
under tiden den 1 januari-31 december 1998 i frågor som den 1
januari 1999 skall föras över till Västra Götalands läns
landsting.

9 § Sammanläggningsdelegerade får uppdra åt ett arbetsutskott
eller en kommitté som avses i 21 § att besluta på
sammanläggningsdelegerades vägnar i ett visst ärende eller en
viss grupp av ärenden. I sådana fall får
sammanläggningsdelegerade besluta att arbetsutskottet eller en
kommitté i sin tur får uppdra åt en eller flera ledamöter
eller ersättare i arbetsutskottet eller i kommittén eller åt
en anställd hos Kommunförbundet Västra Götaland att besluta på
sammanläggningsdelegerades vägnar.

I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte
delegeras:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning,
omfattning eller kvalitet,

2. framställningar eller yttranden till
sammanläggningsdelegerade, liksom yttranden med anledning av
att ett beslut av arbetsutskottet eller en kommitté i dess
helhet eller av sammanläggningsdelegerade har överklagats,
samt

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

10 § Beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 9 §
skall anmälas till sammanläggningsdelegerade, som bestämmer
hur detta skall ske.

Medel för verksamheten

11 § Göteborgs och Bohus läns landsting, Skaraborgs läns
landsting och Älvsborgs läns landsting skall tillhandahålla
medel för sammanläggningsdelegerades verksamhet i förhållande
till det antal skattekronor och skatteören som enligt lagen
(1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan
menighets utdebitering av skatt, m.m. skall ligga till grund
för landstingens bestämmande av skattesatsen för uttag av
skatt för år 1996.

Göteborgs kommun skall på motsvarande sätt tillhandahålla
medel i förhållande till den verksamhet som kommunen skall
överföra till Västra Götalands läns landsting.

Ekonomisk förvaltning

12 § Vad som föreskrivs i 8 kap. kommunallagen (1991:900) om
mål för den ekonomiska förvaltningen, medelsförvaltningen,
utgiftsbeslut under budgetåret samt räkenskapsföring och
redovisning skall i tillämpliga delar gälla för
sammanläggningsdelegerades ekonomiska förvaltning.

Sammanläggningsdelegerades arbetsformer

13 § Ordföranden i fullmäktige i Skaraborgs läns landsting
skall snarast efter det att delegerade och ersättare har valts
utse en av de delegerade att utfärda kungörelse om det första
sammanträdet med sammanläggningsdelegerade och att föra ordet
där till dess ordförande har valts.

14 § Vid det första sammanträdet skall
sammanläggningsdelegerade för sin tjänstgöringstid bland de
delegerade välja en ordförande och en eller flera vice
ordförande.

15 § Sammanläggningsdelegerades ordförande skall utfärda en
kungörelse om varje sammanträde. Kungörelsen skall innehålla
uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden
som skall behandlas.

Kungörelsen skall anslås på anslagstavlan i Göteborgs och
Bohus läns landsting, Skaraborgs läns landsting, Älvsborgs
läns landsting och Göteborgs kommun minst en vecka före
sammanträdesdagen samt inom samma tid på lämpligt sätt lämnas
till varje delegerad och ersättare.

Kungörelsen skall inom samma tid införas i de ortstidningar
där landstingen och kommunen inför sådana tillkännagivanden
som avses i 5 kap. 10 § kommunallagen (1991:900).

16 § Om en delegerad är förhindrad att inställa sig till ett
sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, skall en
ersättare tjänstgöra i den delegerades ställe. När ersättarna
tjänstgör har de samma rättigheter som de delegerade.

I fråga om ersättarnas tjänstgöring skall föreskrifterna i 5
kap. 13-15 §§ kommunallagen (1991:900) tillämpas.

17 § Sammanläggningsdelegerade får kalla en förtroendevald
eller en anställd hos Göteborgs och Bohus läns landsting,
Skaraborgs läns landsting, Älvsborgs läns landsting eller
Göteborgs kommun eller en särskild sakkunnig att närvara vid
ett sammanträde med sammanläggningsdelegerade för att lämna
upplysningar.

Den som har kallats till ett sådant sammanträde får, om
sammanläggningsdelegerade beslutar det, delta i
överläggningarna men inte i besluten.

18 § Sammanläggningsdelegerade skall i en arbetsordning
meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för
sammanträdena och handläggningen av ärenden.

19 § Ärenden hos sammanläggningsdelegerade får väckas av

1. arbetsutskottet,

2. en kommitté,

3. en delegerad genom motion,

4. revisorerna, om ärendet gäller förvaltning som har samband
med revisionsuppdraget, eller

5. fullmäktige eller styrelsen i Göteborgs och Bohus läns
landsting, Skaraborgs läns landsting, Älvsborgs läns landsting
eller Göteborgs kommun.

Sammanläggningsdelegerade skall besluta i ärenden som har
väckts enligt första stycket.

20 § Utöver vad som anges i denna lag gäller följande
bestämmelser i kommunallagen (1991:900) för delegerade och
deras ersättare:

– 4 kap. 10 § om återkallande av uppdraget,

– 4 kap. 11 § om rätt till ledighet från anställning,

– 4 kap. 19-22 §§ om omröstning, beslut och reservation,

– 5 kap. 18-20 §§ om beslutförhet och jäv,

– 5 kap. 26, 28, 29 och 31-33 §§ om hur ärendena bereds,

– 5 kap. 36-46 §§ om bordläggning, offentlighet och ordning
vid sammanträdena, hur ärendena avgörs och proportionella val,
samt

– 5 kap. 57-62 §§ om protokollet.

Beredning och verkställighet

21 § För beredning och verkställighet skall
sammanläggningsdelegerade utse ett arbetsutskott. För sådana
uppgifter får de dessutom utse en eller flera kommittéer.

22 § Ledamöter och ersättare i arbetsutskottet och i en
kommitté väljs av sammanläggningsdelegerade till det antal och
för den tid som sammanläggningsdelegerade bestämmer, dock
längst till utgången av år 1998.

Valbar till ledamot och ersättare i arbetsutskottet eller en
kommitté är den som fyller 18 år senast på dagen för valet och
som är folkbokförd i en kommun inom området för Västra
Götalands läns landsting. Den som inte är svensk medborgare är
valbar bara om han har varit folkbokförd i Sverige den 1
november de tre åren närmast före valåret. Om ersättarna inte
väljs proportionellt, skall det vid valet också bestämmas i
vilken ordning som de skall kallas in till tjänstgöring.

23 § Sammanläggningsdelegerade skall för tid som anges i 22 §
bland ledamöterna i arbetsutskottet och i en kommitté välja en
ordförande och en eller två vice ordförande.

24 § Det förslag till budget för Västra Götalands läns
landsting som sammanläggningsdelegerade enligt 7 § 2 skall
besluta om upprättas av arbetsutskottet.

I fråga om budgeten tillämpas i övrigt bestämmelserna i 8
kap. 5 och 8-11 §§ kommunallagen (1991:900).

25 § För beredning och verkställighet av ärenden som avser
Västra Götalands läns landsting får det nyvalda fullmäktige i
detta landsting under perioden den 1 november-31 december 1998
anlita sammanläggningsdelegerades arbetsutskott och kommittéer
samt nämnder och beredningar i Göteborgs och Bohus läns
landsting, Skaraborgs läns landsting, Älvsborgs läns landsting
och Göteborgs kommun.

26 § Utöver vad som anges i denna lag gäller följande
bestämmelser i kommunallagen (1991:900) för arbetsutskottet
och en kommitté:

– 4 kap. 11 § om ledighet från anställning,

– 4 kap. 19-22 §§ om omröstning, beslut och reservation,

– 4 kap. 23 § om närvarorätt,

– 6 kap. 18 och 19 §§ om tidpunkt för sammanträde och
närvarorätt för utomstående,

– 6 kap. 23-26 §§ om beslutförhet och jäv, samt

– 6 kap. 28-31 §§ om hur ärendena avgörs samt om protokoll
och delgivning.

Interpellationer och frågor

27 § Interpellationer och frågor får ställas av de delegerade
samt av ledamöterna i fullmäktige i Göteborgs och Bohus läns
landsting, Skaraborgs läns landsting, Älvsborgs läns landsting
och Göteborgs kommun. De skall riktas till
sammanläggningsdelegerades, arbetsutskottets eller en
kommittés ordförande.

28 § Interpellationer och frågor skall avse ämnen som hör till
sammanläggningsdelegerades, arbetsutskottets eller en
kommittés handläggning. De får dock inte avse ärenden som rör
myndighetsutövning mot någon enskild.

29 § Den ordförande till vilken en interpellation eller en
fråga har ställts får överlåta besvarandet av denna till en
annan delegerad eller till en ledamot i arbetsutskottet eller
en kommitté. Svaret skall lämnas vid sammanträde med det
fullmäktige vars ledamot har ställt interpellationen eller
frågan. I det fall en delegerad har ställt en interpellation
eller en fråga skall den besvaras vid ett sammanträde med
sammanläggningsdelegerade.

30 § Utöver vad som föreskrivs i denna lag om interpellationer
och frågor gäller bestämmelserna i 5 kap. 50 och 51 §§, 54 §
första stycket samt 55 och 56 §§ kommunallagen (1991:900).

Uppdragets upphörande

31 § Om en delegerad, en ledamot i arbetsutskottet eller i en
kommitté eller en ersättare för någon av dessa avgår under
tjänstgöringstiden, skall bestämmelserna i 6 kap. 14 § första
och andra styckena kommunallagen (1991: 900) tillämpas.

Bestämmelsen i 4 kap. 7 § kommunallagen gäller för
delegerade, ledamöter i arbetsutskottet och i en kommitté samt
deras ersättare.

32 § Om en delegerad, en ledamot i arbetsutskottet eller i en
kommitté eller en ersättare för någon av dessa upphör att vara
valbar, upphör också uppdraget genast.

Sammanläggningsdelegerade skall befria en delegerad, en
ledamot i arbetsutskottet eller i en kommitté eller en
ersättare för någon av dessa från uppdraget när denne önskar
avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Revision

33 § Sammanläggningsdelegerade skall för den tid som
sammanläggningsdelegerade bestämmer, dock längst till utgången
av år 1998, välja minst tre revisorer och lika många
revisorsersättare för att granska arbetsutskottets och kommit-
téernas verksamhet.

Valbar till revisor eller revisorsersättare är den som är
valbar enligt 22 §.

Om revisorsersättarna inte väljs proportionellt, skall det
vid valet även bestämmas i vilken ordning som de skall kallas
in till tjänstgöring.

34 § Om en revisor eller en revisorsersättare upphör att vara
valbar, upphör också uppdraget genast.

Sammanläggningsdelegerade skall befria en revisor eller
revisorsersättare från uppdraget när denne önskar avgå, om det
inte finns särskilda skäl mot det.

35 § Revisorerna skall år 1999 till fullmäktige i Västra
Götalands läns landsting avge en berättelse om resultatet av
den revision som avser verksamheten under år 1998. Fullmäktige
skall vid sammanträde före utgången av år 1999 besluta om
ansvarsfrihet skall beviljas eller om någon åtgärd för att
bevara landstingets rätt skall vidtas.

36 § Utöver vad som föreskrivs i denna lag om revision gäller
9 kap. kommunallagen (1991:900).

Laglighetsprövning

37 § Bestämmelserna om överklagande i 10 kap. kommunallagen
(1991:900) gäller i fråga om ett beslut som har fattats av
sammanläggningsdelegerade, arbetsutskottet eller en kommitté.
Ett sådant beslut får överklagas såväl av Göteborgs och Bohus
läns landsting, Skaraborgs läns landsting, Älvsborgs läns
landsting och Göteborgs kommun som av deras medlemmar.

Om länsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut eller
förbjudit att det verkställs, får domstolens beslut överklagas
även av Göteborgs och Bohus läns landsting, Skaraborgs läns
landsting, Älvsborgs län landsting, Göteborgs kommun och av
deras medlemmar.