Lag (1997:223) om val av ledamöter i styrelsen för Länsstyrelsen i Västra Götalands län

SFS nr
1997:223
Departement/myndighet
Inrikesdepartementet
Utfärdad
1997-05-22

Med avvikelse från vad som föreskrivs i lagen (1976:891) om
val av ledamöter i länsstyrelses styrelse skall val av
ledamöter och ersättare i styrelsen för Länsstyrelsen i Västra
Götalands län förrättas av fullmäktige i Göteborgs och Bohus
läns landsting, Skaraborgs läns landsting och Älvsborgs läns
landsting samt Göteborgs kommun med den fördelning mellan dem
som regeringen bestämmer efter befolkningstalen.

Valen skall avse en period av ett år, räknat från den 1
januari 1998.