Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor

SFS nr
1997:239
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1997-05-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:936

Allmänna bestämmelser

1 § Arbetslöshetsförsäkringen enligt lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring handhas av arbetslöshetskassor som har
registrerats enligt 7-14 §§. Arbetslöshetskassor är föreningar
för vilkas bildande och verksamhet det finns närmare bestäm-
melser i denna lag.

En arbetslöshetskassas verksamhet skall omfatta ett visst
verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde omfattar en viss
yrkeskategori eller bransch eller vissa närbesläktade sådana.

2 § En arbetslöshetskassa kan förvärva rättigheter och ta på
sig skyldigheter samt föra talan inför domstolar och andra
myndigheter sedan den registrerats.

För en arbetslöshetskassas förbindelser svarar endast kassans
tillgångar. I tillgångarna räknas in avgifter som har
förfallit till betalning, även om de ännu inte har betalats.

3 § En förening kan registreras som arbetslöshetskassa endast
om den har minst 10 000 medlemmar, har till ändamål att ge
sina medlemmar ersättning vid arbetslöshet samt har antagit
stadgar och utsett styrelse och revisorer enligt denna lag.

4 § En arbetslöshetskassas firma skall innehålla ordet
arbetslöshetskassa.

Firman skall tydligt skilja sig från andra bestående arbets-
löshetskassors firma.

Endast arbetslöshetskassor enligt denna lag får i sin firma
använda benämningen arbetslöshetskassa eller förkortningar
därav.

5 § En arbetslöshetskassas stadgar skall ange följande:

1. arbetslöshetskassans firma,

2. kassans verksamhetsområde,

3. uppgift om kassan är avsedd för anställda eller företagare

eller båda kategorierna,

4. den ort i Sverige där kassans styrelse skall ha sitt säte,

5. betalningssätt för arbetslöshetsersättning,

6. betalningssätt för avgifter,

7. påföljden för försummelse att till kassan betala avgift
eller särskilt uttaxerat belopp,

8. antalet styrelseledamöter och revisorer samt deras
suppleanter, sättet att tillsätta dem och tiden för deras
uppdrag,

9. bestämmelser om föreningsstämma,

10. antalet ombud som skall utses till föreningsstämman, sättet
att utse dem och tiden för deras uppdrag,

11. tid för ordinarie föreningsstämma,

12. den tid inom vilken föreningsstämman skall sammankallas,
hur den skall sammankallas och hur andra meddelanden skall ges
till känna för ombuden och medlemmarna, samt

13. den tid inom vilken en medlem som vill få ett ärende
behandlat vid en föreningsstämma skall begära det och hur det
skall göras.

Första stycket 8 gäller inte arbetstagarrepresentanter som har
utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för
privatanställda.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får medge att en
arbetslöshetskassas stadgar innehåller annat än det som anges i
första stycket, om det finns särskilda skäl. Lag (2002:543).

6 § En arbetslöshetskassa får inte utöva annan verksamhet än
sådan som avses i 1 § eller använda medel för ändamål som är
främmande för sådan verksamhet. Regeringen eller efter
regeringens bemyndigande Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen får medge undantag från denna
föreskrift, om det finns särskilda skäl. Lag (2002:543).

Registrering av arbetslöshetskassor

7 § En förening som vill verka som arbetslöshetskassa
registreras hos Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Registreringen gäller från den dag ansökan om registrering kom
in till inspektionen. Lag (2002:543).

8 § Om en arbetslöshetskassas avsedda verksamhetsområde helt
eller i väsentligt hänseende skulle sammanfalla med en redan
verksam arbetslöshetskassas verksamhetsområde får registrering
vägras.

9 § En arbetslöshetskassa skall för registrering anmäla

1. sin postadress,

2. de personer som har utsetts till

– styrelseledamot,

– kassaföreståndare,

– suppleant,

– firmatecknare,

– revisor,

3. de utseddas postadress och personnummer, och

4. hur kassans firma tecknas.

Om en arbetstagarrepresentant har utsetts enligt lagen
(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
skall det anges.

10 § En arbetslöshetskassa skall också för registrering anmäla
varje ändring av stadgarna som beslutats av föreningsstämman.

11 § En anmälan som sägs i 9 § görs första gången när
arbetslöshetskassan ansöker om registrering enligt 7 §.
Därefter skall en anmälan göras genast efter det att en
ändring inträffat i något förhållande som tidigare anmälts
eller borde ha anmälts enligt 9-10 §§.

Även den som anmälan gäller har rätt att göra anmälan.

12 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får förelägga
arbetslöshetskassan att inom en viss tid avge yttrande eller
vidta rättelse, om inspektionen finner att ett beslut som
anmäls för registrering eller en handling som bifogas anmälan

1. inte har tillkommit i behörig ordning,

2. till sitt innehåll strider mot lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring, mot denna lag, mot föreskrifter som
har meddelats med stöd av dessa lagar eller mot
arbetslöshetskassans stadgar,

3. i något viktigare hänseende har formulerats otydligt eller
vilseledande.

Om en arbetslöshetskassa inte följer ett sådant föreläggande,
skall anmälan avskrivas. En underrättelse om att så kan ske
skall tas in i föreläggandet. Lag (2002:543).

13 § Finns det något hinder mot registrering även efter det att
ett yttrande som sägs i 12 § första stycket har avgetts och
arbetslöshetskassan har haft tillfälle att yttra sig över
hindret, skall Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen vägra
registrering, om det inte finns anledning att ge ett nytt
föreläggande. Lag (2002:543).

14 § För en förpliktelse som genom en åtgärd på en förenings
vägnar uppkommit före registreringen svarar de solidariskt som
har beslutat eller deltagit i åtgärden. Genom registreringen
övergår ansvaret på arbetslöshetskassan, om förpliktelsen
uppkommit efter det att föreningen bildats.

Arbetslöshetskassans ledning

Kassans styrelse

15 § En arbetslöshetskassa skall ha en styrelse med minst tre
ledamöter samt suppleanter.

En av ledamöterna och hans eller hennes suppleant skall som
statens representant utses av Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen. Övriga ledamöter och suppleanter
väljs av föreningsstämman.

Den ledamot och den suppleant som utsetts av inspektionen har
rätt till ersättning för uppdragets fullgörande med det belopp
som regeringen eller efter regeringens bemyndigande
inspektionen fastställer. Lag (2002:543).

16 § Vad som sägs i denna lag om styrelseledamöter gäller även
suppleanter.

Bestämmelser om arbetstagarrepresentanter finns i lagen
(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

Krav för att få vara styrelseledamot

17 § Styrelseledamöter skall vara bosatta i Sverige, om inte
regeringen eller efter regeringens bemyndigande Inspektionen
för arbetslöshetsförsäkringen i ett särskilt fall tillåter
annat.

Den som är underårig, i konkurs, har en förvaltare enligt 11
kap. 7 § föräldrabalken eller är underkastad näringsförbud får
inte vara styrelseledamot.

Till styrelseledamot får föreningsstämman välja endast den som
är medlem i kassan. Lag (2002:543).

Styrelseledamöternas uppdragstid

18 § En styrelseledamots uppdrag gäller för den tid som anges
i arbetslöshetskassans stadgar. Uppdragstiden får inte omfatta
mer än fyra verksamhetsår och skall bestämmas så att den
upphör vid slutet av den ordinarie föreningsstämma där
styrelseval förrättas.

19 § Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid om
ledamoten begär det. Ett sådant uppdrag upphör i förtid även i
det fall att den som utsett ledamoten eller, i fråga om vald
styrelseledamot, föreningsstämman beslutar det. Anmälan om att
uppdrag upphört i förtid skall göras hos arbetslöshetskassans
styrelse och hos Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.
Lag (2002:543).

20 § Om en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid eller det
uppkommer hinder enligt 17 § för honom eller henne att vara
styrelseledamot och en suppleant inte kan träda i ledamotens
ställe, skall övriga styrelseledamöter vidta åtgärder för att
en ny styrelseledamot tillsätts för den återstående
mandattiden.

Sådana åtgärder behöver inte vidtas om den ledamot vars
uppdrag upphört var en arbetstagarrepresentant som avses i
lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de
privatanställda.

Valet av en ny ledamot som skall väljas på föreningsstämma får
anstå till nästa ordinarie stämma där styrelseval förrättas
utan hinder av 15 § första stycket, om styrelsen är beslutför
med kvarstående ledamöter och suppleanter.

Poster inom arbetslöshetskassans ledning

21 § Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice
ordförande. Den som är anställd hos arbetslöshetskassan får
inte vara ordförande.

Styrelsen utser även en kassaföreståndare och en sekreterare.
Bestämmelserna i 17 § andra stycket gäller också
kassaföreståndaren. Kassaföreståndaren får inte vara
styrelseledamot i en annan kassa.

Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning.
Lag (2009:1438).

Ledningens uppgifter

22 § Styrelsen företräder arbetslöshetskassan och tecknar dess
firma.

Styrelsen får bemyndiga en styrelseledamot, kassaföreståndaren
eller någon annan att företräda arbetslöshetskassan och teckna
dess firma, om det inte är förbjudet enligt stadgarna.
Styrelsen kan föreskriva att rätten att företräda
arbetslöshetskassan och teckna dess firma får utövas endast av
två eller flera personer i förening. Ingen annan inskränkning
får registeras.

Bestämmelserna i 17 § andra stycket och 30 § gäller också den
som bemyndigas enligt andra stycket.

Styrelsen kan när som helst återkalla ett bemyndigande som
avses i andra stycket.

23 § Styrelsen svarar för arbetslöshetskassans organisation
och förvaltningen av kassans angelägenheter.

Kassaföreståndaren ansvarar för den löpande förvaltningen
enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

24 § Styrelsen skall se till att organisationen av bokföringen
och medelsförvaltningen innefattar en tillfredsställande
kontroll.

Kassaföreståndaren skall se till att bokföringen fullgörs i
överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på
ett betryggande sätt.

Styrelsesammanträden

25 § Styrelsens ordförande skall se till att styrelsesamman-
träden hålls när det behövs. Styrelsen skall sammankallas om
någon av styrelseledamöterna eller kassaföreståndaren begär
det.

Kassaföreståndaren har rätt att närvara och yttra sig vid
styrelsesammanträden även om han eller hon inte är
styrelseledamot, om inte styrelsen bestämmer något annat i ett
särskilt fall.

26 § Vid styrelsesammanträden skall föras protokoll som
undertecknas av ordföranden och justeras av den ledamot som
styrelsen utser.

Styrelseledamöter och kassaföreståndaren har rätt att få en
avvikande mening antecknad till protokollet.

Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på ett
betryggande sätt.

27 § Styrelsen är beslutför om mer än hälften av det totala
antalet ledamöter eller det högre antal som föreskrivs i
stadgarna är närvarande.

Beslut i ett ärende får inte fattas om inte, såvitt möjligt,
samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i
ärendets behandling och fått tillfredsställande underlag för
att avgöra det.

28 § Om en styrelseledamot inte kan närvara vid ett
styrelsesammanträde skall ledamotens suppleant ges tillfälle
att delta i sammanträdet.

Suppleanten för den arbetstagarledamot som har utsetts enligt
lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de
privatanställda skall alltid få underlag för
styrelsesammanträdena och ges tillfälle att delta vid
sammanträden på samma sätt som en styrelseledamot.

29 § Om inte stadgarna föreskriver en särskild röstmajoritet,
gäller som styrelsens beslut den mening för vilken fler än
hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den
mening som ordföranden stöder. Är styrelsen inte fulltalig
skall de som röstar för beslutet utgöra mer än en tredjedel av
det totala antalet styrelseledamöter, om inte något annat
föreskrivs i stadgarna.

Särskilda bestämmelser om arbetslöshetskassans ledning och
ställföreträdare

30 § Styrelseledamöter eller kassaföreståndaren får inte
handlägga frågor som rör avtal mellan dem och
arbetslöshetskassan. De får inte heller handlägga frågor om
avtal mellan kassan och tredje man, om de i frågan har ett
väsentligt intresse som kan strida mot kassans intressen. Vad
som sägs om handläggning av frågor som rör avtal gäller även
rättegång eller annan talan.

31 § Styrelsen eller andra ställföreträdare för en arbets-
löshetskassa får inte företa en rättshandling eller någon
annan åtgärd som kan bereda en otillbörlig fördel åt medlem
eller någon annan, om rättshandlingen eller åtgärden är till
nackdel för arbetslöshetskassan eller någon av dess medlemmar.

32 § En ställföreträdare för en arbetslöshetskassa får inte
följa en sådan föreskrift av en föreningsstämma eller ett
annat organ hos arbetslöshetskassan som inte gäller därför att
den står i strid med lagen (1997:238) om arbetslöshetsför-
säkring, med denna lag, med föreskrifter utfärdade med stöd av
dessa lagar eller med kassans stadgar.

33 § Om en ställföreträdare har överskridit sin befogenhet när
han eller hon företog en rättshandling för en arbetslös-
hetskassa gäller inte rättshandlingen mot kassan, om den mot
vilken rättshandlingen företogs insåg eller borde ha insett
att befogenheten överskreds.

Detta gäller också om en kassaföreståndare vid företagande av
en rättshandling har överskridit sin behörighet att vidta
åtgärder på arbetslöshetskassans vägnar enligt 23 § andra
stycket och 24 § andra stycket.

Arbetslöshetskassans medlemmar

Rätt till medlemskap

34 § Rätt att bli medlem i en arbetslöshetskassa har var och
en som vid ansökningstillfället förvärvsarbetar och uppfyller
villkoren i kassans stadgar om arbete inom kassans
verksamhetsområde. Även den som vid ansökningstillfället inte
arbetar har rätt att bli medlem i en arbetslöshetskassa, om
han eller hon uppfyllde villkoren när han eller hon senast
arbetade. Rätt att bli medlem har dock inte den som är medlem
i en annan arbetslöshetskassa eller har fyllt 64 år.

När medlemskap i arbetslöshetskassan beviljas anses inträdet
i kassan ha skett första dagen i den kalendermånad när
ansökan om medlemskap gjordes. Lag (2009:665).

34 a § Har upphävts genom lag (2009:665).

35 § Arbetslöshetskassan skall föra en medlemsförteckning.
Förteckningen skall innehålla uppgift om

1. varje medlems namn, personnummer, postadress och tid för
inträde i kassan, och

2. de avgifter och andra belopp som medlemmen har betalat in.

36 § Medlemskapet i en arbetslöshetskassa upphör utan
uppsägning den dag medlemmen fyller 65 år.

Uteslutning av medlem

37 § En medlem i en arbetslöshetskassa som medvetet eller av
grov vårdslöshet har lämnat oriktiga eller vilseledande
uppgifter om förhållanden av betydelse för hans eller hennes
rätt till medlemskap eller ersättning, ska uteslutas som
medlem om inte särskilda skäl talar mot det. Detsamma gäller
en medlem som medvetet eller av grov vårdslöshet har låtit
bli att anmäla ändrade uppgifter till kassan om förhållanden
av betydelse för hans eller hennes rätt till ersättning.

I 46–46 b §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
finns bestämmelser om frånkännande av rätt till ersättning
när arbetslöshetskassan beslutar att medlemmen inte ska
uteslutas. Lag (2013:153).

37 a § En medlem får uteslutas om han eller hon inte
uppfyller och inte heller under de senaste sex månaderna har
uppfyllt bestämmelsen i en arbetslöshetskassas stadgar om
arbete inom kassans verksamhetsområde. Lag (2013:153).

37 b § Ett beslut om uteslutning av en medlem enligt 37 §
gäller från och med den dag då arbetslöshetskassan inledde
utredning av det förhållande som ligger till grund för
beslutet.

Ett beslut om uteslutning av en medlem enligt 37 a § gäller
från och med första dagen i den kalendermånad som följer på
beslutet. Om medlemmen har rätt till ersättning vid
tidpunkten för beslutet om uteslutning, gäller dock
uteslutningen från och med första dagen i den kalendermånad
som följer efter den dag då rätten till ersättning upphör.
Lag (2013:153).

37 c § Arbetslöshetskassans styrelse prövar frågor om
uteslutning av en medlem och om frånkännande av rätt till
ersättning enligt bestämmelser om detta i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring. En kassaföreståndare får dock efter
uppdrag från styrelsen fatta beslut i sådana ärenden, utom
när det gäller omprövning. Lag (2013:153).

38 § Har i ett ärende om uteslutning av medlem uppgift som
inte saknar betydelse för frågan om uteslutning tillförts
ärendet av någon annan får ärendet inte avgöras utan att
medlemmen har underrättats om det och fått tillfälle att yttra
sig över uppgiften. Medlemmen skall anses ha fått under-
rättelse om uppgiften, om den har sänts i ett rekommenderat
brev under medlemmens vanliga adress.

39 § Ett beslut om att utesluta en medlem ska innehålla de
skäl som har bestämt utgången, om det inte är uppenbart
obehövligt. I beslutet ska det även anges från och med vilken
dag uteslutningen gäller. Lag (2013:153).

Rätt till utträde

40 § Utträde ur en arbetslöshetskassa sker efter anmälan.
Sådan anmälan skall göras skriftligen och innehålla uppgift om
tidpunkten för utträdet. En medlems rätt att träda ut ur en
arbetslöshetskassa får inte begränsas.

Ytterligare bestämmelser om utträde finns i 45-46 §§.

Medlemsavgifter och särskild uttaxering

41 § En arbetslöshetskassa ska ta ut medlemsavgifter som i
förening med andra inkomster får antas täcka kassans
förvaltningskostnader, betalningen av finansieringsavgift och
övriga utgifter. En arbetslöshetskassa får besluta om olika
medlemsavgifter för olika medlemskategorier, om det finns
skäl för det. Lag (2013:936).

41 a § Har upphävts genom lag (2013:936).

42 § Trots vad stadgarna föreskriver, får en arbetslöshets-
kassa besluta om särskild uttaxering, om arbetslöshetskassans
tillgångar är otillräckliga för verksamhetens behöriga
utövande.

43 § En arbetslöshetskassas beslut om medlemsavgifter och om
särskild uttaxering skall godkännas av Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen. Lag (2002:543).

44 § En arbetslöshetskassas inkomster som inte används för
löpande utgifter under verksamhetsåret, skall användas för
sådana utgifter följande verksamhetsår.

45 § En medlem skall anses ha trätt ut ur arbetslöshetskassan,
om medlemmen vid utgången av andra månaden efter den tid på
vilken en medlemsavgift eller ett särskilt uttaxerat belopp
belöper inte har betalat avgiften eller beloppet till kassan
och inte heller har anmält ett förhållande på vilket befrielse
från betalningsskyldighet kan grundas. Medlemmen skall anses
ha trätt ut ur kassan vid den tidpunkten.

I en arbetslöshetskassa med en längre avgiftsperiod än en
kalendermånad skall en medlem som inte inom tre månader från
periodens början har betalat medlemsavgiften anses ha trätt ut
ur kassan efter den tiden.

46 § Om det finns särskilda skäl, får Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen medge utträde vid en senare tidpunkt
än vad som sägs i 45 §, dock senast vid utgången av sjätte
månaden. Lag (2002:543).

47 § En arbetslöshetskassas styrelse får medge att en medlem
får fortsätta att vara medlem, även om medlemmen låtit bli att
inom den tid som framgår av 45 § anmäla ett förhållande som
befrielse från betalningsskyldighet kan grundas på.

Om det finns särskilda skäl, får styrelsen även i andra fall
än som sägs i första stycket besluta att en medlem får
fortsätta att vara medlem även om medlemmen inte inom den tid
som framgår av 45 § betalat medlemsavgiften eller ett särskilt
uttaxerat belopp.

47 a § Anser arbetslöshetskassan att en medlem trätt ut ur
kassan på grund av bristande betalning enligt 45 § skall kassan
fatta beslut om utträdet. Det skall anges i beslutet från och
med vilken dag medlemmen anses ha utträtt. Beslutet skall
omgående sändas till den enskilde. Lag (2000:1461).

Finansieringsavgift

48 § En arbetslöshetskassa ska till staten för varje
kalendermånad betala en finansieringsavgift för finansiering
av del av statens kostnader för utbetald ersättning för varje
medlem som fanns i kassan den sista dagen i månaden.
Finansieringsavgiften ska motsvara 131 procent av den under
månaden genomsnittligt utbetalade dagpenningen enligt
inkomstbortfallsförsäkringen delat med tolv. Lag (2009:665).

48 a § Har upphävts genom lag (2013:936).

48 b § Har upphävts genom lag (2013:936).

48 c § En finansieringsavgift får inte ändras efter tolv
månader från utgången av den kalendermånad som avgiften
avser, om anledningen till ändringen är att de uppgifter som
legat till grund för beräkningen av avgiften ändrats.
Lag (2013:936).

49 § Regeringen får meddela närmare föreskrifter om när och
på vilket sätt betalningarna enligt 48 § ska göras.
Lag (2013:936).

Föreningsstämma

50 § En arbetslöshetskassa skall hålla ordinarie
föreningsstämma före den 1 juli varje år.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får medge att stämma
hålls vid en senare tidpunkt eller att den hålls endast
vartannat år. Lag (2002:543).

51 § Medlemmars rätt att besluta i arbetslöshetskassans ange-
lägenheter får utövas vid föreningsstämman genom valda ombud.
Varje ombud har en röst.

Om en arbetslöshetskassa är nybildad och val av ombud inte har
hunnit anordnas, får medlemmarna besluta i kassans ange-
lägenheter vid föreningsstämman. Vad som sägs om ombud i 55
och 56 §§ gäller i ett sådant fall på motsvarande sätt
medlemmar som beslutar vid stämman.

52 § Samtliga medlemmar i en arbetslöshetskassa har rätt att
delta i val av ombud.

53 § Föreningsstämman fastställer antalet ombud som skall
väljas.

Föreningsstämman kan bemyndiga styrelsen att fastställa antalet
ombud. Ett sådant bemyndigande blir giltigt endast om det
godkänns av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.
Lag (2002:543).

54 § Ett ombud får inte väljas för längre tid än fem år.

Till ombud får väljas endast en person som är medlem i
arbetslöshetskassan.

55 § Ett ombud får inte rösta genom ett annat ombud.

Ett ombud får inte rösta i en fråga som rör

1. talan mot ombudet,

2. ombudets befrielse från skadeståndsansvar eller från någon
annan förpliktelse mot arbetslöshetskassan, eller

3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 som rör någon
annan, om ombudet i frågan har ett väsentligt intresse som kan
strida mot kassans intressen.

56 § Om en bestämmelse i denna lag eller i arbetslöshets-
kassans stadgar som rör kallelse till föreningsstämma eller
tillhandahållande av handlingar har åsidosatts i ett ärende,
får stämman inte besluta i ärendet utan samtycke av alla
närvarande ombud. Även utan ett sådant samtycke får förenings-
stämman avgöra ett ärende som inte har tagits upp i kallelsen,
om ärendet enligt stadgarna skall förekomma på stämman eller
omedelbart föranleds av ett annat ärende som skall avgöras.
Stämman får också besluta att en extra föreningsstämma skall
sammankallas för behandling av ärendet.

57 § Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller av
den som styrelsen har utsett.

Ordföranden vid föreningsstämman utses av stämman.

58 § Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har
fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika
röstetal, den mening som stämmans ordförande stöder.

Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid
lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte något annat
beslutas av stämman innan valet förrättas.

59 § Föreningsstämman beslutar om ändring av stadgarna.
Beslutet är giltigt, om minst tre fjärdedelar av samtliga
röstberättigade vid stämman har förenat sig om det. Om
arbetslöshetskassans stadgar innehåller ytterligare villkor
för ändring av stadgarna, gäller det villkoret.

Beslutet får inte verkställas innan registrering har skett
enligt 10 §.

60 § Föreningsstämman får uppdra åt styrelsen att fatta beslut
om medlemsavgifter.

61 § Ett förbehåll i stadgarna om att tvister mellan arbets-
löshetskassan och styrelsen, styrelseledamöterna, kassaföre-
ståndaren eller medlemmarna skall hänskjutas till skiljemän
har samma verkan som ett skiljeavtal.

Om styrelsen begär skiljemannaförfarande mot arbetslöshets-
kassan, tillämpas 65 §.

Talan mot föreningsstämmans beslut

62 § Om ett beslut av en föreningsstämma inte har kommit till
i behörig ordning eller i övrigt strider mot lagen (1997:238)
om arbetslöshetsförsäkring, denna lag eller mot arbetslöshets-
kassans stadgar, kan talan mot arbetslöshetskassan om att
beslutet skall upphävas eller ändras föras av en medlem,
styrelsen, en styrelseledamot eller kassaföreståndaren.

Talan skall väckas vid tingsrätten.

Talan skall väckas inom tre månader från dagen för beslutet.
Väcks inte talan inom denna tid, är rätten till talan
förlorad.

63 § En dom som upphäver eller ändrar en föreningsstämmas
beslut gäller även för medlemmar som inte har fört talan.

64 § Rätten kan ändra en föreningsstämmas beslut endast om det
kan fastställas vilket innehåll beslutet rätteligen borde ha
haft.

Skall föreningsstämmans beslut enligt denna lag anmälas för
registrering, skall rätten underrätta Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen för registrering, om beslutet har
upphävts eller ändrats genom en dom som vunnit laga kraft eller
om rätten genom beslut under rättegången har förordnat att
beslutet inte får verkställas. Lag (2002:543).

65 § Om styrelsen vill väcka talan mot arbetslöshetskassan,
skall den sammankalla en föreningsstämma där det skall väljas
ställföreträdare som kan föra kassans talan i tvisten.
Stämning delges den valde ställföreträdaren.

För styrelsen talan mot föreningsstämmans beslut är rätten
till talan inte förlorad enligt 62 § tredje stycket, om
styrelsen inom den där angivna tiden har kallat till
föreningsstämma enligt första stycket.

Redovisning

66 § Arbetslöshetskassans verksamhetsår är kalenderår.

67 § Styrelsen skall avge årsredovisning för varje
räkenskapsår. Bestämmelser om bokföring och annan redovisning
finns i övrigt, förutom i 68-71 §§ denna lag, i bokföringslagen
(1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554).
Lag (1999:1117).

68 § Årsredovisningen skall skrivas under av samtliga
styrelseledamöter och av kassaföreståndaren.

Om det har antecknats en avvikande mening om årsredovisningen
till styrelsens protokoll, skall den avvikande meningen fogas
till redovisningen.

69 § Årsredovisningen för det förflutna verksamhetsåret skall
avlämnas till revisorerna senast den 31 mars.

70 § Senast en månad efter det att resultaträkningen och
balansräkningen har blivit fastställda, skall en kopia av
årsredovisningen och revisionsberättelsen hållas tillgängliga
hos arbetslöshetskassan för dem som vill ta del av dessa
handlingar.

71 § Regeringen eller efter regeringens bemyndigande
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får utfärda närmare
föreskrifter om arbetslöshetskassans bokföring och
årsredovisning. Om det finns särskilda skäl, får föreskrifterna
avvika från vad som följer av bokföringslagen (1999:1078) och
årsredovisningslagen (1995:1554). Lag (2002:543).

Revision

72 § En arbetslöshetskassa skall ha minst två revisorer och
personliga suppleanter för dem. Vad som i denna lag sägs om
revisorer gäller även revisorssuppleanter.

Revisorerna väljs av föreningsstämman, om det inte föreskrivs
i stadgarna att de skall utses på ett annat sätt.

73 § Minst en av revisorerna skall vara en auktoriserad eller
en godkänd revisor.

Till revisor kan utses även ett registrerat revisionsbolag.

74 § Revisor får inte

1. vara underårig,

2. ha en förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

3. vara i konkurs,

4. vara underkastad näringsförbud,

5. vara styrelseledamot eller kassaföreståndare i arbetslös-
hetskassan eller hjälpa till vid kassans bokföring eller
medelsförvaltning eller kontrollen över den,

6. vara anställd hos arbetslöshetskassan, eller

7. vara gift eller sambo med en person som avses i 5, syskon
eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en sådan
person, eller besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller
nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres
syskon.

75 § En revisors uppdrag gäller för den tid som anges i
stadgarna. Om uppdraget inte skall gälla tills vidare, skall
tiden bestämmas så att uppdraget upphör vid slutet av den
ordinarie föreningsstämma på vilken revisorsval förrättas.

76 § Om en revisors uppdrag upphör i förtid eller om revisorn
enligt 74 § eller enligt stadgarna inte får fortsätta att vara
revisor och inte har någon suppleant, skall styrelsen vidta
åtgärder för att en ny revisor tillsätts för den återstående
mandattiden.

77 § Revisorerna får när som helst inventera arbetslöshets-
kassans tillgångar och granska dess böcker, räkenskaper och
andra handlingar.

Arbetslöshetskassans styrelse och kassaföreståndaren skall
lämna de upplysningar och den hjälp som revisorerna begär.

78 § Revisorerna skall i den omfattning som följer av god
revisionssed granska arbetslöshetskassans årsredovisning och
räkenskaper samt styrelsens och kassaföreståndarens förvalt-
ning. Efter att granskningen har slutförts, skall revisorerna
skriva en hänvisning till revisionsberättelsen på årsredo-
visningen. Om revisorerna finner att balans- eller resultat-
räkningen inte bör fastställas, skall även det antecknas.

79 § Revisorerna skall för varje verksamhetsår till
föreningsstämman avge en revisionsberättelse som skall
innehålla

1. ett uttalande om årsredovisningen har gjorts enligt
gällande lag och arbetslöshetskassans stadgar,

2. ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet för styrelse-
ledamöterna, och

3. ett förslag i frågan om fastställande av balansräkning och
resultaträkning.

80 § Revisionsberättelsen skall lämnas till arbetslöshets-
kassans styrelse senast en månad efter det att revisorerna har
fått redovisningshandlingarna. Dessa skall samtidigt lämnas
tillbaka till styrelsen.

81 § Revisorerna har rätt att närvara vid en föreningsstämma.
De är skyldiga att närvara vid en stämma, om det med hänsyn
till ärendena anses nödvändigt.

81 a § Bestämmelser om Riksrevisionens granskning av
arbetslöshetskassornas handläggning av
arbetslöshetsersättningen finns i lagen (2002:1022) om revision
av statlig verksamhet m.m. Lag (2002:1035).

Fusion

82 § Genom ett avtal om fusion kan en arbetslöshetskassa (den
överlåtande kassan) gå upp i en annan arbetslöshetskassa (den
övertagande kassan). En sådan fusion innebär att medlemmarna i
den överlåtande kassan blir medlemmar i den övertagande
kassan, att den överlåtande kassan upplöses samt att dess
tillgångar och skulder övertas av den övertagande kassan.

En fusion kan också verkställas genom att en överlåtande kassa
går upp i två eller flera övertagande kassor.

83 § Genom ett avtal om fusion kan två eller flera
arbetslöshetskassor (de överlåtande kassorna) förenas genom
att bilda en ny arbetslöshetskassa. En sådan fusion innebär
att medlemmarna i de överlåtande kassorna blir medlemmar i den
nya kassan, att de överlåtande kassorna upplöses samt att
deras tillgångar och skulder övertas av den nya kasssan.

84 § Ett avtal om fusion skall för att bli giltigt godkännas av
föreningsstämman i den överlåtande arbetslöshetskassan samt av
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Bestämmelserna i
59 § skall tillämpas i fråga om en föreningsstämmas beslut att
godkänna en fusion. Lag (2002:543).

Den kompletterande arbetslöshetskassan

85 § Rikstäckande organisationer som företräder anställda och
företagare på arbetsmarknaden får bilda en kompletterande
arbetslöshetskassa. I den kompletterande arbetslöshetskassan
är organisationerna som bildat föreningen medlemmar. Denna
kassa kommer främst övergångsvis att handha
arbetslöshetsförsäkring åt enskilda. När det gäller
grundförsäkringen omfattar kassans verksamhet arbetslösa som
inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa. När det gäller
den frivilliga inkomstbortfallsförsäkringen omfattar
verksamheten dem som är anslutna till den kompletterande
kassan.

Den kompletterande arbetslöshetskassan skall godkännas av
regeringen.

86 § Såväl arbetstagare som företagare kan hos kassan försäkra
sig mot inkomstbortfall. En sådan försäkrad benämns ansluten.

87 § För den kompletterande kassan gäller i övrigt
bestämmelserna i denna lag med följande undantag.

Bestämmelserna i 1 § andra stycket och 5 § första stycket 2
om kassans verksamhetsområde, bestämmelsen i 3 § om minsta
antal medlemmar, bestämmelsen i 8 § om att registrering i
vissa fall får vägras samt bestämmelserna i 82–84 §§ om
fusion gäller inte.

Bestämmelserna i 3 §, 5 § första stycket 12, 34–47 a §§ samt
60 § om medlemskap, medlemsförteckning, medlemsavgift m.m., i
48 § om finansieringsavgift, i 94 g § om uppgiftsskyldighet
samt i 95–97 §§ och 111–115 §§ om överklagande, omprövning
och ändring gäller för de anslutna i stället för medlemmarna.
Det som sägs om medlem i 31 och 61 §§ gäller även den som är
ansluten till den kompletterande arbetslöshetskassan.

I stället för det som sägs i 17 § tredje stycket gäller för
den kompletterande arbetslöshetskassan följande. Till
styrelseledamöter får utses medlemmar, förtroendevalda eller
anställda i de organisationer som är medlemmar i föreningen.
Styrelseledamöterna får inte vara styrelseledamöter,
kassaföreståndare eller ombud vid föreningsstämma i en annan
arbetslöshetskassa.

Bestämmelserna i 51–54 §§ om val av ombud och valda ombud
gäller i den kompletterande arbetslöshetskassan på
motsvarande sätt ombud som utses av medlemsorganisationerna.
För sådana ombud gäller det som sägs i fjärde stycket om
styrelseledamöter i den kompletterande kassan.
Lag (2013:936).

87 a § Den kompletterande arbetslöshetskassan skall ta ut en
avgift av dem som får ersättning enligt grundförsäkringen
enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och som inte
är anslutna till kassan eller medlemmar i en annan
arbetslöshetskassa. Avgiften skall bidra till att täcka kassans
förvaltningskostnader för denna grupp ersättningsberättigade.

Avgiften betalas genom att den dras av när ersättningen enligt
grundförsäkringen betalas ut. Avdrag för betalning av
preliminär skatt skall göras innan avgiften dras av från
ersättningen. Avdrag för avgiften får inte göras gällande mot
beslut om utmätning av lön enligt 7 kap. utsökningsbalken.
Lag (2004:225).

87 b § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får, efter förslag från den kompletterande arbetslöshetskassan,
meddela föreskrifter om storleken på avgiften enligt 87 a §.
Lag (2004:225).

Samverkan

88 § Arbetslöshetskassorna skall samverka med varandra i
frågor som rör administration, service, information,
utbildning och utveckling av kassornas verksamhet.

Arbetslöshetskassorna skall lämna information till den
enskilde om vilka andra arbetslöshetskassor som är verksamma
inom hans eller hennes yrkesområde.

Tillsyn

89 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen utövar tillsyn
över arbetslöshetskassorna och gör uppföljning av
arbetslöshetsförsäkringen.

Inspektionen skall verka för att bestämmelserna i lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och i denna lag tillämpas
likformigt och rättvist. Lag (2002:543).

90 § En arbetslöshetskassa skall för tillsyn och uppföljning av
arbetslöshetsförsäkringen lämna uppgifter enligt vad regeringen
eller efter regeringens bemyndigande Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen föreskriver.

En arbetslöshetskassa är skyldig att lämna inspektionen
tillträde till föreningsstämman och styrelsesammanträdena.
Lag (2002:543).

91 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela de
erinringar i fråga om en arbetslöshetskassas verksamhet som
inspektionen finner behövliga.

Inspektionen får förelägga en arbetslöshetskassa att inom en
viss tid vidta de åtgärder som behövs för rättelse, om

1. en avvikelse har gjorts från kassans stadgar, denna lag,
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring eller de
författningar och föreskrifter i övrigt som gäller för kassans
verksamhet,

2. stadgarna inte längre uppfyller kraven enligt 5 §,

3. kassans tillgångar inte är tillräckliga, eller

4. någon annan allvarlig anmärkning kan riktas mot kassans
verksamhet. Lag (2002:1135).

92 § Om ett föreläggande enligt 91 § inte har följts inom den
tid som angetts i föreläggandet och det förhållandet mot vilket
anmärkningen riktats inte heller har undanröjts på något annat
sätt, får Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen bestämma
att arbetslöshetskassan helt eller delvis under en viss tid
inte skall ha rätt till statsbidrag. Lag (2002:543).

Statsbidrag

93 § En arbetslöshetskassa har rätt till statsbidrag för
kostnader för ersättning som betalas ut enligt bestämmelser i
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

93 a § Regeringen får besluta om bidrag till en
arbetslöshetskassa för andra ändamål än dem som anges i 93 §.
Lag (2006:1545).

Återbetalning av statsbidrag

94 § Om någon som har fått arbetslöshetsersättning har
orsakat att ersättningen betalats ut i strid med denna lag,
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring eller
föreskrifter som har meddelats i anslutning till någon av
dessa lagar, ska arbetslöshetskassan betala tillbaka
statsbidrag som har betalats ut felaktigt. Detsamma gäller
när den som har fått ersättning från en kassa senare har fått
lön eller ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön för samma
tid.

Återbetalningsskyldigheten omfattar dock inte belopp som
arbetslöshetskassan har beslutat att efterge med stöd av
68 d § lagen om arbetslöshetsförsäkring. Lag (2013:153).

94 a § Om en arbetslöshetskassa har orsakat att
arbetslöshetsersättning betalats ut i strid med denna lag,
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring eller
föreskrifter som har meddelats i anslutning till någon av
dessa lagar, ska kassan betala tillbaka statsbidrag som har
betalats ut felaktigt. Lag (2013:153).

94 b § Om det är någon annan än den som har fått ersättningen
eller en arbetslöshetskassa som har orsakat att
arbetslöshetsersättning betalats ut i strid med denna lag,
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring eller
föreskrifter som har meddelats i anslutning till någon av
dessa lagar, ska kassan betala tillbaka statsbidrag som har
betalats ut felaktigt endast om den som fått ersättningen
skäligen borde ha insett att han eller hon har fått
ersättning obehörigen eller med för högt belopp.

Återbetalningsskyldigheten omfattar dock inte belopp som
arbetslöshetskassan har beslutat att efterge med stöd av
68 d § lagen om arbetslöshetsförsäkring. Lag (2013:153).

94 c § En arbetslöshetskassa ska, även i andra fall än som
anges i 94–94 b §§, betala tillbaka statsbidrag som kassan
har fått utan att vara berättigad till det eller har fått med
för högt belopp. Lag (2013:153).

94 d § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ska besluta
att kräva tillbaka statsbidrag från en arbetslöshetskassa om
myndigheten vid sin tillsyn finner att förutsättningarna för
återbetalningsskyldighet enligt 94–94 c §§ är uppfyllda.
Lag (2013:153).

94 e § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får, om en
arbetslöshetskassa begär det eller i samband med beslut
enligt 94 d §, besluta att delvis befria kassan från
återbetalningsskyldighet enligt 94–94 c §§ om det finns
särskilda skäl. Om det finns synnerliga skäl, får myndigheten
besluta om hel befrielse. Lag (2013:153).

Uppgiftsskyldighet

94 f § Har upphävts genom lag (2013:936).

94 g § En arbetslöshetskassa ska på begäran av Statistiska
centralbyrån lämna de uppgifter om medlemskap i kassan och
medlemmars ersättning enligt lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring som myndigheten behöver för
framställning av statistik i enlighet med sådant uppdrag från
regeringen som syftar till att kartlägga och analysera
arbetsmarknaden.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om skyldigheten
enligt första stycket och om när uppgifter får lämnas ut
elektroniskt. Lag (2013:153).

Överklagande, omprövning och ändring

Överklagande av en arbetslöshetskassas beslut

95 § Beslut av en arbetslöshetskassa i ärenden enligt denna
lag om rätt till medlemskap, medlemsavgifter och särskild
uttaxering får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Behörig förvaltningsrätt är den inom vars domkrets klaganden
var folkbokförd vid tidpunkten för beslutet. Om han eller hon
inte var folkbokförd i Sverige är behörig förvaltningsrätt
den inom vars domkrets det första beslutet i saken har
fattats.

Arbetslöshetskassans beslut enligt denna lag i andra fall än
som avses i första stycket får inte överklagas.
Lag (2013:97).

96 § Arbetslöshetskassans beslut får inte överklagas av en
enskild innan kassan har omprövat sitt beslut enligt 111 §. Om
ett beslut överklagas innan det har omprövats, skall
överklagandet anses som en begäran om omprövning.

97 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får, även till
förmån för en enskild part, överklaga en domstols och en
arbetslöshetskassas beslut i ärenden som avses i 95 §.
Lag (2002:543).

98 § Har upphävts genom lag (2009:665).

Överklagande av beslut från Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen

99 § Utan hinder av vad som sägs i 2 § första stycket får
styrelsen för en förening som vägrats registrering överklaga
beslut från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen i
ärendet om registrering. Lag (2002:543).

100 § En arbetslöshetskassa får överklaga Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringens beslut enligt 92, 94 d och 94 e §§
till allmän förvaltningsdomstol. Lag (2013:153).

Gemensamma bestämmelser om överklagande

101 § Ett beslut skall överklagas skriftligt.

I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den
ändring av beslutet som begärs.
102 § Skrivelsen med överklagandet skall ges in till den
instans som har meddelat beslutet. Skrivelsen skall, om inte
annat anges i 103 och 104 §§, ha kommit in till den instansen
inom två månader från den dag klaganden fick del av beslutet.

103 § Om överklagandet görs av Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen eller av en arbetslöshetskassa skall
skrivelsen med överklagandet ha kommit in till den instans som
meddelat beslutet inom två månader från beslutets dag.
Lag (2002:543).

104 § Beslut i frågor som avses i 8, 92, 94 d och 94 e §§ ska
överklagas inom två månader från dagen för beslutet.
Lag (2013:153).

105 § Den instans som har meddelat det överklagade beslutet
prövar om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt
tid.

Om skrivelsen har kommit in för sent, skall den avvisas utom
när

1. förseningen beror på att den instans som har fattat det
överklagade beslutet har lämnat klaganden en felaktig
underrättelse om hur man överklagar, eller

2. skrivelsen inom tiden för överklagande har kommit in till
den instans som skall pröva överklagandet.

I fall som avses i 2 skall den instans dit skrivelsen kommit
vidarebefordra den till den instans som har meddelat beslutet
och samtidigt lämna uppgift om vilken dag skrivelsen kom in
till den högre instansen.

106 § Om skrivelsen med överklagandet inte avvisas enligt 105 §
andra stycket, skall den instans som har meddelat det
överklagade beslutet lämna över denna och övriga handlingar i
ärendet till den instans som skall pröva överklagandet.

107 § Beslut enligt denna lag från en arbetslöshetskassa,
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen eller en domstol
gäller omedelbart, om inte något annat har angetts i beslutet
eller bestämts av den instans som skall överpröva beslutet.
Lag (2002:543).

108 § I ett mål där en enskild part överklagar en
arbetslöshetskassas beslut är kassan den enskildes motpart.

109 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får överta en
arbetslöshetskassas uppgift att i förvaltningsrätt och
kammarrätt föra talan.

Inspektionen för sådan talan i Högsta förvaltningsdomstolen.
Lag (2010:1450).

110 § Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten. Lag (2013:97).

Omprövning och ändring

111 § Beslut av en arbetslöshetskassa i ärenden som sägs i 95 §
skall omprövas av kassan, om det begärs av den enskilde som
beslutet angår.

Detta gäller inte, om arbetslöshetskassan redan har ändrat
beslutet med stöd av 113 §.

112 § Bestämmelserna i 101-106 §§ om överklagande skall
tillämpas i fråga om en begäran om omprövning.
113 § En arbetslöshetskassa skall utan begäran ändra sitt
beslut i ärenden som sägs i 95 § och som inte har överprövats
av en högre instans, om

1. beslutet på grund av skrivfel, räknefel eller något annat
sådant förbiseende innehåller en uppenbar oriktighet,

2. beslutet har blivit oriktigt på grund av att det har
fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag,
eller

3. beslutet har blivit oriktigt på grund av en uppenbart
felaktig rättstillämpning eller någon annan liknande orsak.

En ändring enligt första stycket behöver inte göras, om
oriktigheten är av ringa betydelse.

114 § En ändring med stöd av 113 § av ett beslut får inte
göras sedan mer än två år förflutit från den dag då beslutet
meddelades.

Ett beslut får ändras även efter det att den tiden har gått
ut, om det först därefter har kommit fram att beslutet har
fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag
eller om det finns andra synnerliga skäl.

115 § Vid omprövning enligt 111 § får beslutet inte ändras
till den enskildes nackdel.

Vid ändring enligt 113 § får beslutet inte ändras till den
enskildes nackdel, om det finns synnerliga skäl mot det.

Straffbestämmelse

116 § Om en förening eller en annan organisation utan att vara
registrerad enligt denna lag handhar frågor om ersättning
enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, döms den
som på föreningens eller organisationens vägnar deltar i en
åtgärd eller ett beslut i sådan verksamhet till böter eller
fängelse i högst sex månader.

Övergångsbestämmelser

1997:239

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen
(1997:240) om införande av lagen (1997:238) om arbetslös-
hetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

1999:1117

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas
första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den
31 december 1999.

2001:29

Denna lag träder i kraft den 1 april 2001. I fall där
omprövningsbeslut har fattats dessförinnan gäller äldre
bestämmelser.

2006:1545

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för
finansieringsavgifter som avser tid före ikraftträdandet.

3. Den äldre lydelsen av 49 § gäller för föreskrifter som avser
tid före ikraftträdandet.

2008:410

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

2. När det gäller förhöjd finansieringsavgift för tid före
ikraftträdandet gäller fortfarande äldre föreskrifter.

3. Förändringar av de uppgifter som legat till grund för
beräkningen av en förhöjd finansieringsavgift enligt 48 § i
dess äldre lydelse får, efter utgången av 2009, inte leda
till att avgiften ändras. Lag (2009:1438).

2009:665

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som meddelats före
ikraftträdandet.

2013:97

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats
före ikraftträdandet.

2013:153

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013. Den nya
bestämmelsen i 37 § första stycket andra meningen tillämpas
inte på sådana förhållanden som har betydelse för rätt till
ersättning och som har inträffat före den 1 september 2013.

2013:936

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för
arbetslöshetsavgift som avser tid före den 1 januari 2014.

3. Den upphävda 94 f § gäller fortfarande för uppgifter som
avser tid före den 1 januari 2014.