Lag (1997:240) om införande av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor

SFS nr
1997:240
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1997-05-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:162

1 § Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen
(1997:239) om arbetslöshetskassor träder i kraft den 1 januari
1998 då lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring och lagen
(1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd upphör att gälla.

2 § Arbetslöshetskassor som registrerats med stöd av äldre
lagstiftning och som bedriver verksamhet enligt sådan
lagstiftning vid utgången av år 1997 skall anses registrerade
med rätt att enligt lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring handha arbetslöshetsförsäkringen.

3 § Stödtagare som enligt lagen (1973:371) om kontant
arbetsmarknadsstöd påbörjat en ersättningsperiod före
ikraftträdandet har rätt till fortsatt ersättning i den
perioden. Längden av ersättningsperioden skall då beräknas
enligt bestämmelserna i lagen (1997:238) om arbetslöshets-
försäkring. Ersättningen lämnas i form av grundbelopp.

4 § Försäkrade enligt lagen (1973:370) om
arbetslöshetsförsäkring som påbörjat en ersättningsperiod före
ikraftträdandet har rätt till de återstående antal dagar av
ersättningsperioden som följer av 14 § i den lagen.
Ersättningen lämnas i form av inkomstrelaterad ersättning.

5 § Försäkrade enligt lagen (1973:370) om arbetslöshets-
försäkring som fått kontant arbetsmarknadsstöd enligt 1 § 3
lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd är berättigade
till ersättning enligt grundförsäkringen även om de inte
uppfyller arbetsvillkoret.

5 a § Med avvikelse från vad som anges i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring gäller följande. Personer som med stöd
av 3 b § lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring eller 3 b
§ lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd tillerkänts
tillfällig avgångsersättning är, under förutsättning att de är
helt arbetslösa, berättigade till fortsatt sådan ersättning
enligt inkomstbortfallsförsäkringen eller grundförsäkringen
till dess de fyller 65 år.

6 § Med beslut om avstängning enligt 43-46 §§ och beslut om
frånkännande enligt 66 § lagen (1997:238) om
arbetslöshetförsäkring jämställs motsvarande beslut enligt
lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring och lagen
(1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd.

7 § Bestämmelsen i 13 § första stycket 3 och andra stycket
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring tillämpas om
anställningen upphört efter ikraftträdandet och avtalet om
avgångsvederlag har träffats efter den 14 mars 1997.

Om en sökande, vars anställning upphört efter ikraftträdandet
och som omfattas av ett avtal om avgångsvederlag som träffats
före den 14 mars 1997, fått sin ersättningsrätt prövad under
tiden den 1 januari – 31 maj 1998 skall arbetslöshetskassan
göra en förnyad prövning av sökandens rätt till ersättning.
Lag (1998:162).

8 § Äldre föreskrifter i lagen (1973:370) om arbetslös-
hetsförsäkring och lagen (1973:371) om kontant arbets-
marknadsstöd gäller fortfarande i fråga om omprövning och
överklagande av beslut som meddelats före ikraftträdandet.

9 § En anvisning om utbetalning av stöd enligt lagen
(1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd som har kommit in
till en allmän försäkringskassa före ikraftträdandet skall
verkställas av den kassan. Övriga utbetalningar av kontant
arbetsmarknadsstöd skall göras av arbetslöshetskassorna med
tillämpning av bestämmelserna i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring.