Riksgäldskontorets föreskrifter (1997:26) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet

SFS nr
1997:26
Departement/myndighet
Riksgäldskontoret
Utfärdad
1997-01-27
Upphävd
1998-12-15

Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av
10 § lagen (1988:846) om ungdomsbosparande samt 2§
förordningen (1996:311) med instruktion för
Riksgäldskontoret.

På medel som står inne på ett konto anslutet till
ungdomsbosparandet skall den bank eller sparkassa som
för kontot betala lägst 1,5 procent årlig ränta.

För den kalendermånad, då insättning eller uttag sker,
får på det insatta respektive uttagna beloppet betalas
en lägre årlig ränta än som sägs i första stycket, dock
lägst 0,25 procent.