Förordning (1997:262) om nationell väghållningsplan

SFS nr
1997:262
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-05-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:236
Upphävd
2009-04-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:172

1 § Vägverket skall upprätta en nationell väghållningsplan till
ledning vid fördelning av medel för nyinvesteringar,
förbättringsåtgärder och drift av statliga vägar samt
sektorsåtgärder. Förordning (2002:75).

2 § Har upphävts genom förordning (2002:75).

3 § Planen skall ange

1. ett rikstäckande nät av riksvägar av särskild betydelse
(stamvägnätet) och förslag till standard på detta vägnät,

2. den inriktning på nyinvesteringar och förbättringsåtgärder
på stamvägnätet som är nödvändig för att nå de
transportpolitiska målen,

3. inriktningen på åtgärder för tjälsäkring, bärighet och
rekonstruktion på det statliga vägnätet,

4. inriktningen på drifts- och underhållsåtgärder på det
statliga vägnätet,

5. inriktningen på åtgärder för förbättrad miljö på det
statliga vägnätet,

6. inriktningen på sektorsåtgärder,

7. en bedömning som innefattar redovisning av inverkan på de
transportpolitiska målen.

Planen skall redovisa strategiska överväganden när det gäller
vad som anges i första stycket 2-5. Förordning (2002:75).

4 § Den nationella väghållningsplanen skall avse tolv år.

Planen skall förnyas vart fjärde år om inte regeringen i det
enskilda fallet beslutar något annat. Förordning (2002:75).

5 § Innan den nationella väghållningsplanen upprättas skall
Vägverket hämta in synpunkter från länsstyrelserna, kommunerna
och andra som kan ha ett väsentligt intresse av planen.

6 § Vägverket ska hämta in yttranden över den upprättade
planen från länsstyrelserna, Banverket, Transportstyrelsen,
Sjöfartsverket, Boverket, Naturvårdsverket, Försvarsmakten
och Tillväxtverket samt ge kommunerna tillfälle att lämna
synpunkter på planen. Förordning (2009:172).

7 § Synpunkter och yttranden enligt 5 och 6 §§ skall i
förekommande fall även inhämtas från

1. ett samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om
samverkansorgan i länen som har till uppgift att besluta om
prioritering bland åtgärder avseende infrstruktur m.m. vid
upprättande av länsplaner för regional infrastruktur, och

2. ett regionalt självstyrelseorgan enligt lagen (1996:1414) om
försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning.
Förordning (2002:850).

8 § Den nationella väghållningsplanen ska fastställas av
regeringen.

Vägverket ska sända kopia av den fastställda
planen till

1. Banverket,

2. Transportstyrelsen,

3. Sjöfartsverket,

4. Naturvårdsverket,

5. Tillväxtverket,

6. länsstyrelserna,

7. samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan
i länen,

8. regionala självstyrelseorgan enligt lagen (1996:1414) om
försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning,

9. Försvarsmakten,

10. kommunerna. Förordning (2009:172).

9 § Beslut enligt denna förordning får ej överklagas.

Övergångsbestämmelser

1997:262

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997 och tillämpas
första gången på den nationella väghållningsplan som upprättas
och fastställs för åren 1998-2007.

2002:75

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2002 och tillämpas
första gången på den nationella väghållningsplanen som
upprättas och fastställs för åren 2004-2015.