Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

SFS nr
1997:263
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-05-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1569

1 § Inom varje län ska det upprättas en länsplan till
ledning vid fördelning av medel för investeringar och
förbättringsåtgärder. Om det bedöms ändamålsenligt får en
gemensam plan för två eller flera län upprättas.

Länsstyrelsen upprättar planen om inte annat följer av 17 § i
denna förordning. Förordning (2009:239).

2 § Länsplanen skall upprättas med hänsyn till de samlade
transportbehoven inom en region.

3 § Länsplanen ska avse tolv år och omfatta

1. investeringar i statliga vägar som inte ingår i
stamvägnätet,

2. åtgärder i sådana anläggningar m.m. för vilka statlig
medfinansiering kan beviljas enligt 2 § förordningen
(2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m.,

3. åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av
transportsätt samt åtgärder som ger effektivare användning av
befintlig infrastruktur,

4. åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar
av betydelse för det regionala transportsystemet som bör
redovisas i planen, och

5. från år 2012 driftbidrag till icke-statliga flygplatser
som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen.

Driftbidrag enligt första stycket 5 lämnas i enlighet med
Europeiska unionens regler om tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse. Förordning (2014:1569).

3 a § Länsplanen får avse investeringar och
förbättringsåtgärder för vilka Trafikverket har ansvaret
enligt förordningen (2009:236) om en nationell plan för
transportinfrastruktur.

Länsplanen får även avse byggande och drift av enskilda
vägar. Förordning (2010:137).

4 § Länsplanen ska ange

1. standard på anläggningarna,

2. den inriktning på åtgärder enligt 3 och 3 a §§ som bedöms
ha störst effekt för att nå de transportpolitiska målen,

3. redovisning av de objekt som beräknas kosta minst 25
miljoner kronor och som bedöms bli utförda under planens
giltighetstid,

4. redovisning av åtgärdernas beräknade kostnader,

5. redovisning av överenskommelser om icke-statlig
medfinansiering,

6. redovisning av beräknade årliga medel i statlig
medfinansiering för olika ändamål, och

7. en bedömning som innefattar redovisning av inverkan på de
transportpolitiska målen. Förordning (2010:137).

4 a § Den regionala planen för transportinfrastruktur ska
innefatta en beskrivning av ett för personer med
funktionsnedsättning prioriterat regionalt transportnät inom
vilket infrastrukturen, stationerna och fordonen ska kunna
användas av alla. Förordning (2009:239).

5 § Har upphävts genom förordning (2009:239).

6 § Trafikverket ska bistå länsstyrelsen när länsplanen
upprättas. Vid beredningen har länsstyrelsen ansvaret för
samordning av åtgärdsförslagen så att dessa, med hänsyn till
de regionala förutsättningarna, bidrar till att uppnå de
transportpolitiska målen.

Om det ingår frågor om ersättning till icke-statliga
flygplatser i ett förslag till länsplan enligt 3 § första
stycket 5 ska Trafikverket vid sitt bistånd pröva om sådan
ersättning är förenlig med Europeiska unionens regler om
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.
Förordning (2014:1569).

7 § Trafikverket ska lämna underlag till länsplanen.
Underlaget ska avse gällande nationella
planeringsförutsättningar och ange inriktningsmål inom
respektive trafikslag samt vilka särskilda regionala aspekter
som bör beaktas. Trafikverket ska därutöver lämna förslag till
vilka regionala infrastrukturobjekt som bör genomföras och
lämna en redovisning av objektens beräknade kostnader.

Länsstyrelsen ska också begära in förslag om vilka objekt som
bör utföras i länet från regionala kollektivtrafikmyndigheter,
kommuner, landstinget och andra berörda myndigheter.
Förordning (2011:1127).

8 § Har upphävts genom förordning (2002:76).

9 § Har upphävts genom förordning (2002:76).

10 § Länsplanen fastställs av länsstyrelsen om inte annat
följer av 17 §. Innan dess ska yttrande inhämtas över den
upprättade länsplanen från de förslagsgivare som anges i 7 §.
Även Försvarsmakten och andra berörda statliga myndigheter
samt berörda organisationer ska höras. Förordning (2009:239).

11 § Om en väsentlig avvikelse behöver göras i fråga om
innehållet i en fastställd länsplan, ska länsstyrelsen eller
det organ som enligt 17 § fastställt planen ändra den.

Innan ett beslut om ändring av en plan fattas ska yttrande
inhämtas från de förslagsgivare som anges i 7 §.
Förordning (2009:239).

12 § Länsstyrelsen eller det organ som enligt 17 § fastställt
en länsplan ska skicka en kopia av den fastställda länsplanen
till regeringen och de förslagsgivare som anges i 7 §.
Förordning (2009:239).

13 § Länsstyrelsen skall i länsstyrelsens författningssamling
föra in meddelande om beslut att fastställa en länsplan och om
ändring av en sådan plan.

14 § Trafikverket skall fortlöpande underrätta länsstyrelserna
om genomförandet av åtgärderna i länsplanen.

Trafikverket skall årligen till regeringen redovisa hur de
fastställda länsplanerna genomförts. Redovisningen skall ske
regionvis och omfatta uppgifter om genomförda åtgärder,
uppnådda effekter, hur de nationella inriktningsmålen har
uppfyllts, kostnader och anslagsförbrukning.
Förordning (2010:137).

15 § Har upphävts genom förordning (2009:239).

16 § Har upphävts genom förordning (2002:76).

17 § I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns
bestämmelser om att ett samverkansorgan har till uppgift att
upprätta och fastställa länsplaner för regional
transportinfrastruktur. I lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län finns bestämmelser om att vissa
landsting har till uppgift att upprätta och fastställa
länsplaner för regional transportinfrastruktur. Dessa
bestämmelser ska dock inte gälla åtgärd enligt 13 §.

Ett landsting som avses i lagen om regionalt utvecklingsansvar
i vissa län ska fastställa länsplanen efter samråd med
länsstyrelsen. Förordning (2010:1753).

Övergångsbestämmelser

1997:263

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997 och tillämpas
första gången på de länsplaner som upprättas och fastställs
för åren 1998-2007.

2009:239

Denna förordning träder i kraft den 14 april 2009 och
tillämpas första gången på de länsplaner som upprättas och
fastställs för åren 2010–2021.