Förordning (1997:265) om tillämpning av konventionen den 21 mars 1996 mellan Sverige och Österrike om social trygghet

SFS nr
1997:265
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1997-05-29

1 § Den konvention mellan Sverige och Österrike om social
trygghet som har undertecknats den 21 mars l996 skall gälla
som förordning här i landet.

2 § Konventionen bifogas denna förordning som bilaga..

KONVENTION MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN
ÖSTERRIKE OM SOCIAL TRYGGHET

Konungariket Sverige och Republiken Österrike som med
beaktande av artikel 8 i förordning (EEG) nr 1408/71 och i en
önskan att på den sociala trygghetens område, utöver vad som
följer av bestämmelserna i förordningarna (EEG) nr 1408/71 och
(EEG) nr 574/72, skydda personer som är eller har varit
omfattade av lagstiftningen i den ena eller båda staterna, har
kommit överens om att ingå följande konvention, som skall
ersätta konventionen mellan de båda staterna om social
trygghet av den 11 november 1975, ändrad genom tilläggs-
överenskommelsen den 21 oktober 1982,

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

1. I denna konvention avses med uttrycken

1) förordningen förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen
av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare
eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen i den
vid varje tillfälle mellan de två fördragsslutande staterna
gällande lydelsen, och med

2) tillämpningsförordningen förordning (EEG) nr 574/72 om
tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av
systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare
eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen i den
vid varje tillfälle mellan de två fördragsslutande staterna
gällande lydelsen.

2. Andra uttryck, som förekommer i denna konvention har den
innebörd som de har i förordningen, tillämpningsförordningen
eller i de fördragsslutande staternas nationella lagstiftning.

Artikel 2

Denna konvention är tillämplig på all lagstiftning som
omfattas av förordningens sakområden.

Artikel 3

1. Denna konvention gäller personer som omfattas av
förordningens personkrets.

2. Denna konvention gäller vidare följande personer, som inte
omfattas av förordningens personkrets:

a) personer som omfattas eller har omfattats av lagstiftningen
i en eller i båda av de fördragsslutande staterna, samt

b) familjemedlemmar eller efterlevande till sådana personer
som avses under a.

Artikel 4

1. För personer som avses i artikel 3.2 gäller i förhållandet
mellan de båda fördragsslutande staterna förordningen och
tillämpningsförordningen och alla för deras genomförande
ingångna överenskommelser om något annat inte sägs i denna
konvention.

2. Artikel 3 i förordningen gäller i fråga om de personer som
avses i artikel 3.2 endast för medborgare i de
fördragsslutande staterna och familjemedlemmar och
efterlevande till sådana personer.

3. Förordningens avdelning III kapitel 6, med undantag för
artikel 67, samt kapitel 7 och 8 gäller inte för personer som
avses i artikel 3.2.

Artikel 5

1. De medborgare i en fördragsslutande stat som är bosatta
utanför en stats territorium för vilken förordningen gäller
likställs med medborgare i den andra fördragsslutande staten
vid tillämpning av dess lagstiftning.

2. Punkt 1 berör inte den österrikiska lagstiftningen om
försäkring av personer som är anställda vid en österrikisk
ambassad eller ett konsulat i en annan stat än en stat för
vilken förordningen gäller, eller är anställda av en medlem av
en sådan ambassad eller ett sådant konsulat.

3. Punkt 1 berör inte den svenska lagstiftningen om
försäkringen för tilläggspension för personer anställda av en
svensk arbetsgivare i en annan stat än en stat för vilken
förordningen gäller.

AVDELNING II

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

Artikel 6

I de fall de fördragsslutande staterna i stället för att
tillämpa återbetalning i den form som föreskrivs i artiklarna
93-96 i tillämpningsförordningen har kommit överens om
återbetalning i form av schablonbelopp eller om att avstå från
återbetalning kan de behöriga myndigheterna komma överens

a) dels om att institutionen på bosättningsorten skall anses
som den behöriga institutionen,

b) dels om åtgärder för att förhindra sådana extraordinära
finansiella förpliktelser för en institution eller ett
förbindelseorgan som annars skulle bli följden av att
återbetalning sker i form av ett schablonbelopp eller ett
avstående från återbetalning.

Artikel 7

För personer, som avses i artikel 3.1 och 3.2, bosatta utanför
en stats territorium för vilken förordningen gäller, och för
personer, som avses i artikel 3.2 bosatta inom en stats
territorium för vilket förordningen gäller, skall beträffande

a) barntillägg till ålders- och invalidpension, och

b) barnpension, med undantag för barnpension från försäkring
för olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar

bestämmelserna i avdelning III kapitel 3 i förordningen
tillämpas.

Artikel 8

1. För personer som avses i artikel 3.2 som varken är svenska
eller österrikiska medborgare eller härleder sina rättigheter
från en svensk eller österrikisk medborgare skall artikel 10 i
förordningen endast gälla sådan svensk folkpension som
beräknats på grundval av försäkringsperioder enligt
försäkringen för allmän tilläggspension eller därmed
jämställda perioder.

2. För personer som avses i artikel 3.2 skall artikel 45 i
förordningen och bestämmelserna för Sverige i bilaga 6 till
förordningen rörande framtida antagna försäkringsperioder
endast gälla sådana svenska folkpensioner som beräknats på
grundval av försäkringsperioder enligt försäkringen för allmän
tilläggspension eller därmed jämställda perioder.

AVDELNING III

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 9

1. Av en fördragsslutande stats domstolar meddelade verkställ-
bara domar liksom även av en fördragsslutande stats
försäkringsorgan eller myndigheter meddelade verkställbara
beslut och restantiebesked (bevis) rörande avgifter och andra
socialförsäkringsfordringar erkänns i den andra fördrags-
slutande staten.

2. Erkännande får vägras endast om det strider mot den
allmänna ordningen i den fördragsslutande stat, i vilken domen
eller beviset skall erkännas.

3. Enligt punkt 1 erkända verkställbara domar och bevis
verkställs i den andra fördragsslutande staten. Härvid
förfares i enlighet med vad som enligt lagstiftningen i den
stat, på vars territorium verkställandet skall ske, gäller för
verkställande av i denna fördragsslutande stat meddelade
motsvarande domar och bevis. Domen eller beviset måste förses
med intyg om dess verkställbarhet (exigibilitetsklausul).

4. Har försäkringsorgan i en fördragsslutande stat fordran på
obetalda avgifter skall vid tvångsverkställighet liksom även
vid konkurs- och förlikningsförfarande i den andra
fördragsslutande staten sådan fordran ha samma förmånsrätt som
motsvarande fordringar i denna stat.

Artikel 10

1. Tvister mellan de fördragsslutande staterna om tolkningen
eller tillämpningen av denna konvention skall, om möjligt,
lösas genom de fördragsslutande staternas behöriga
myndigheter.

2. Om tvisten inte inom tre månader kan lösas på detta sätt,
skall den på begäran av endera parten underställas en
skiljedomstol som skall vara sammansatt på följande sätt.

a) vardera staten skall utse en skiljeman inom en månad efter
det begäran om skiljedom mottagits. De två skiljemännen skall
bland medborgarna i en tredje stat utse en tredje skiljeman
inom två månader från den dag då den stat som sist utsåg sin
skiljeman underättade den andra staten härom;

b) om endera staten inte skulle utse en skiljeman inom den
föreskrivna tiden, kan den andra staten begära att presidenten
i Internationella Domstolen, eller, om denne är medborgare i
den ena av staterna, vicepresidenten eller den därnäst äldste
domaren i denna domstol som inte är medborgare i endera
staten, utser skiljemannen. Liknande förfarande skall
tillämpas på begäran av endera staten om de båda skiljemännen
inte kan enas om utseendet av den tredje skiljemannen.

3. Skiljedomstolens utslag skall grundas på majoritetsbeslut.
Utslaget skall vara bindande för båda staterna. Varje stat
skall bära kostnaderna för den skiljeman som denna stat
utsett. Återstående kostnader skall fördelas lika på de båda
staterna. Skiljedomstolen skall fastställa sin
procedurordning.

AVDELNING IV

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 11

För beviljande av förmåner eller omprövning av förmåner enligt
denna konvention gäller artiklarna 94 och 95 i förordningen
och artiklarna 118 och 119 i tillämpningsförordningen från och
med tidpunkten för denna konventions ikraftträdande.

Artikel 12

1. Denna konvention träder i kraft första dagen i tredje
månaden efter den månad, då de båda regeringarna skriftligen
har underrättat varandra om att de inomstatliga villkoren för
konventionens ikraftträdande fullgjorts.

2. Denna konvention slutes på obestämd tid. Den kan
skriftligen sägas upp av endera av de fördragsslutande
staterna med iakttagande av 3 månaders uppsägningstid.

3. Om konventionen sägs upp skall dess bestämmelser fortsätta
att tillämpas med avseende på förvärvade rättigheter.

Artikel 13

Vid ikraftträdandet av denna konvention upphör att gälla:

a) konventionen den 11 november 1975 mellan Konungariket
Sverige och Republiken Österrike om social trygghet och
slutprotokollet till denna konvention ändrad genom tilläggs-
överenskommelsen av den 21 oktober 1982,

b) tillämpningsöverenskommelsen den 1 juni 1976 till
konventionen mellan Konungariket Sverige och Republiken
Österrike om social trygghet.

Till bekräftelse härav har de båda fördragsslutande staternas
befullmäktigade ombud undertecknat denna konvention.

Utfärdad i Wien den 21 mars 1996, i två exemplar, på vardera
svenska och tyska, vilka båda texter äger lika vitsord.

För Konungariket Sverige:

Björn Skala

För Republiken Österrike:

Michael Fitz

ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND DEM KÖNIGREICH
SCHWEDEN ÜBER SOZIALE SICHERHEIT

Die Republik Österreich und das Königreich Schweden in dem
Wunsche, unter Bedachtnahme auf Artikel 8 der Verordnung (EWG)
Nr.1408/71 auf dem Gebiet der Sozialen Sicherheit zwischen den
beiden Staaten über die Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und
574/72 hinausgehend Personen zu schützen, die nach den
Rechtsvorschriften eines oder beider Staaten geschützt sind
oder waren, sind übereingekommen, folgendes Abkommen zu
schließen, das an die Stelle des Abkommens vom 11. November
1975 zwischen den beiden Staaten über Soziale Sicherheit in
der Fassung des Zusatzabkommens vom 21. Oktober 1982 treten
soll:

ABSCHNITT I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

(1) In diesem Abkommen bedeuten die Ausdrücke

1. ”Verordnung” die Verordnung (EWG) Nr.1408/71 des Rates über
die Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf
Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienangehörige,
die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern, in der
zwischen den beiden Vertragsstaaten jeweils geltenden Fassung;

2. ”Durchführungsverordnung” die Verordnung (EWG) Nr.574/72
des Rates über die Durchführung der Verordnung (EWG) Nr.
1408/71 über die Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit
auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren
Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und
abwandern, in der zwischen den beiden Vertragsstaaten jeweils
geltenden Fassung.

(2) In diesem Abkommen haben andere Ausdrücke die Bedeutung,
die ihnen nach der Verordnung und der Durchführungsverordnung
oder den innerstaatlichen Rechtsvorschriften zukommt.

Artikel 2

Dieses Abkommen gilt für die Rechtsvor-schriften, die vom
sachlichen Geltungsbereich der Verordnung erfaßt sind.

Artikel 3

(1) Dieses Abkommen gilt für Personen, die vom persönlichen
Geltungsbereich der Verordnung erfaßt sind.

(2) Dieses Abkommen gilt ferner für folgende Personen, die
nicht vom persönlichen Geltungsbereich der Verordnung erfaßt
sind:

a) Personen, für die die Rechtsvorschriften eines oder beider
Vertragsstaaten gelten oder galten;

b) Personen, die Familienangehörige oder Hinterbliebene der in
Buchstabe a genannten Personen sind.

Artikel 4

(1) Für die im Artikel 3 Absatz 2 genannten Personen finden im
Verhältnis zwischen den beiden Vertragsstaaten die Verordnung,
die Durchführungsverordnung und die zu ihrer Durchführung
getroffenen Vereinbarungen entsprechend Anwendung, soweit in
diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist.

(2) Artikel 3 der Verordnung gilt in bezug auf die im Artikel
3 Absatz 2 genannten Personen nur für die Staatsangehörigen
der Vertragsstaaten sowie für die Familienangehörigen und
Hinterbliebenen dieser Personen.

(3) Titel III Kapitel 6, mit Ausnahme des Artikels 67, Kapitel
7 und 8 der Verordnung gelten nicht in bezug auf die im
Artikel 3 Absatz 2 genannten Personen.

Artikel 5

(1) Die Staatsangehörigen eines Vertragsstaates, die außerhalb
des Gebietes eines Staates wohnen, für den die Verordnung
gilt, stehen bei Anwendung der Rechtsvorschriften des anderen
Vertragsstaates den Staatsangehörigen dieses Vertragsstaates
gleich.

(2) Absatz 1 berührt nicht die österreichischen
Rechtsvorschriften betreffend die Versicherung von Personen,
die bei einer österreichischen amtlichen Vertretung in einem
anderen Staat als einem Staat, für den die Verordnung gilt,
oder bei Mitgliedern einer solchen Vertretung beschäftigt
sind.

(3) Absatz 1 berührt nicht die schwedischen Rechtsvorschriften
betreffend die Zusatzrentenversicherung für Personen, die von
einem schwedischen Arbeitgeber in einem anderen Staat als
einem Staat, für den die Verordnung gilt, beschäftigt werden.

ABSCHNITT II

BESONDERE BESTIMMUNGEN

Artikel 6

In jenen Fällen, in denen die Vertragsstaaten anstelle der
nach den Artikeln 93 bis 96 der Durchführungsverordnung
vorgesehenen Kostenerstattung eine Erstattung auf der
Grundlage eines Pauschbetrages oder einen Verzicht auf eine
Erstattung vereinbaren, können die zuständigen Behörden beider
Vertragsstaaten folgendes vereinbaren:

a) die Bezeichnung des Trägers des Wohnortes als zuständiger
Träger;

b) Maßnahmen zur Vermeidung einer außergewöhnlichen Belastung,
die sich für einen Träger oder für eine Verbindungsstelle aus
der Erstattung auf der Grundlage eines Pauschbetrages oder aus
dem Verzicht auf eine Erstattung ergeben würde.

Artikel 7

Für die im Artikel 3 Absätze 1 und 2 genannten Personen, die
außerhalb des Gebietes eines Staates wohnen, für den die
Verordnung gilt, und für die im Artikel 3 Absatz 2 genannten
Personen, die im Gebiet eines Staates wohnen, für den die
Verordnung gilt, findet in bezug auf

a) Kinderzuschüsse zu Alters- und Invaliditätsrenten,

b) Waisenrenten mit Ausnahme von Waisenrenten aus der
Versicherung bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten

Titel III Kapitel 3 der Verordnung entsprechend Anwendung.

Artikel 8

(1) Für die im Artikel 3 Absatz 2 genannten Personen, die
nicht schwedische oder österreichische Staatsangehörige oder
Personen sind, die ihre Rechte von schwedischen oder
österreichischen Staatsangehörigen ableiten, gilt Artikel 10
der Verordnung nur in bezug auf eine schwedische Grundrente,
die auf Grund von Zeiten einer Zusatzrentenversicherung oder
von gleichgestellten Zeiten berechnet wird.

(2) Für die im Artikel 3 Absatz 2 genannten Personen gelten
Artikel 45 der Verordnung und die für Schweden im Anhang VI
der Verordnung vorgesehenen Bestimmungen betreffend die
vorausgeschätzten künftigen Versicherungszeiten nur in bezug
auf eine schwedische Grundrente, die auf Grund von Zeiten
einer Zusatzrentenversicherung oder von gleichgestellten
Zeiten berechnet wird.

ABSCHNITT III

VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN

Artikel 9

(1) Die vollstreckbaren Entscheidungen der Gerichte sowie die
vollstreckbaren Bescheide und Rückstandsausweise (Urkunden)
der Träger oder der Behörden eines Vertragsstaates über
Beiträge und sonstige Forderungen aus der Sozialen Sicherheit
werden im anderen Vertragsstaat anerkannt.

(2) Die Anerkennung darf nur versagt werden, wenn sie der
öffentlichen Ordnung des Vertragsstaates widerspricht, in dem
die Entscheidung oder die Urkunde anerkannt werden soll.

(3) Die nach Absatz 1 anerkannten vollstreckbaren
Entscheidungen und Urkunden werden im anderen Vertragsstaat
vollstreckt. Das Vollstreckungsverfahren richtet sich nach den
Rechtsvorschriften, die in dem Vertragsstaat, in dessen Gebiet
vollstreckt werden soll, für die Vollstreckung der in diesem
Vertragsstaat erlassenen entsprechenden Entscheidungen und
Urkunden gelten. Die Ausfertigung der Entscheidung oder der
Urkunde muß mit der Bestätigung ihrer Vollstreckbarkeit
(Vollstreckungsklausel) versehen sein.

(4) Forderungen von Trägern im Gebiet eines Vertragsstaates
aus Beitragsrückständen haben bei der Zwangsvollstreckung
sowie im Konkurs- und Ausgleichsverfahren im Gebiet des
anderen Vertragsstaates die gleichen Vorrechte wie
entsprechende Forderungen im Gebiet dieses Vertragsstaates.

Artikel 10

(1) Streitigkeiten zwischen den Vertragsstaaten über die
Auslegung oder Anwendung dieses Abkommens werden, soweit
möglich, durch die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten
beigelegt.

(2) Kann eine Streitigkeit auf diese Weise nicht innerhalb von
drei Monaten beigelegt werden, so ist sie auf Verlangen eines
Vertragsstaates einem Schiedsgericht zu unterbreiten, das wie
folgt zu bilden ist:

a) Jeder Vertragsstaat bestellt binnen einem Monat ab dem
Empfang des Verlangens einer schiedsgerichtlichen Entscheidung
einen Schiedsrichter. Die beiden so nominierten Schiedsrichter
wählen innerhalb von zwei Monaten, nachdem der Vertragsstaat,
der seinen Schiedsrichter zuletzt bestellt hat, dies
notifiziert hat, einen Staatsangehörigen eines Drittstaates
als dritten Schiedsrichter.

b) Wenn ein Vertragsstaat innerhalb der festgesetzten Frist
keinen Schiedsrichter bestellt hat, kann der andere
Vertragsstaat den Präsidenten des Internationalen
Gerichtshofes oder für den Fall, daß dieser Staatsangehöriger
eines der beiden Vertragsstaaten ist, den Vizepräsidenten oder
nächsten dienstältesten Richter, der nicht die
Staatsangehörigkeit eines der beiden Vertragsstaaten hat,
ersuchen, einen solchen zu bestellen. Entsprechend ist über
Aufforderung eines Vertragsstaates vorzugehen, wenn sich die
beiden Schiedsrichter über die Wahl des dritten
Schiedsrichters nicht einigen können.

(3) Das Schiedsgericht entscheidet mit Stimmenmehrheit. Seine
Entscheidungen sind für die beiden Vertragsstaaten bindend.
Jeder Vertragsstaat trägt die Kosten des Schiedsrichters, den
er bestellt. Die übrigen Kosten des Schiedsverfahrens werden
von den Vertragsstaaten zu gleichen Teilen getragen. Das
Schiedsgericht regelt sein Verfahren selbst.

ABSCHNITT IV

ÜBERGANGS- UND SCHLÜSSBESTIMMUNGEN

Artikel 11

Für die Feststellung und Neufeststellung von Leistungen nach
diesem Abkommen gelten die Artikel 94 und 95 der Verordnung
sowie die Artikel 118 und 119 der Durchführungsverordnung mit
Inkrafttreten dieses Abkommens entsprechend.

Artikel 12

(1) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des dritten Monats
nach Ablauf des Monats in Kraft, in dem die beiden Regierungen
einander schriftlich mitgeteilt haben, daß die für das
Inkraftreten des Abkommens erforderlichen jeweiligen
innerstaatlichen Voraussetzungen vorliegen.

(2) Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
Jeder Vertragsstaat kann es unter Einhaltung einer Frist von
drei Monaten schriftlich kündigen.

(3) Im Falle der Kündigung gelten die Bestimmungen dieses
Abkommens für erworbene Ansprüche weiter.

Artikel 13

Mit Inkrafttreten dieses Abkommens treten außer Kraft:

a) das Abkommen vom 11. November 1975 zwischen der Republik
Österreich und dem Königreich Schweden über Soziale Sicherheit
samt Schlußprotokoll in der Fassung des Zusatzabkommens vom
21. Oktober 1982;

b) die Vereinbarung vom l. Juni 1976 zur Durchführung des
Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem Königreich
Schweden über Soziale Sicherheit.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten beider
Vertragsstaaten dieses Abkommen unterzeichnet.

Geschehen zu Wien, am 21. März 1996 in zwei Urschriften, in
deutscher und schwedischer Sprache, wobei beide Texte in
gleicher Weise authentisch sind.

Für die Republik Österreich:

Michael Fitz

Für das Königreich Schweden:

Björn Skala