Elberedskapslag (1997:288)

SFS nr
1997:288
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1997-05-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:807

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om skyldighet att vidta
beredskapsåtgärder inom elsektorn.

Bestämmelserna gäller för den som bedriver produktion av el,
handel med el eller sådan överföring av el som sker med stöd
av nätkoncession enligt 2 kap. 1 § ellagen (1997:857).
Lag (2012:396).

1 a § Den myndighet som regeringen bestämmer är
elberedskapsmyndighet och har de uppgifter som anges i denna
lag och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till
lagen. Om myndigheten bedriver sådan verksamhet som avses i 1 §
andra stycket omfattas inte myndigheten av bestämmelserna i 4,
6, 7, 9 och 15 §§. Lag (2012:396).

2 § Beredskapslagring av bränsle som används för elproduktion
omfattas av lagen endast i fråga om rätt till ersättning enligt
10 §. Särskilda bestämmelser om beredskapslagring finns i lagen
(2012:806) om beredskapslagring av olja.

I skyddslagen (2010:305) och i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
finns bestämmelser om tillträdesbegränsning. Lag (2012:807).

Beredskapsåtgärder

3 § Med beredskapsåtgärder avses åtgärder som behövs för att
förebygga, motstå och hantera sådana störningar i
elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på
samhället. Med beredskapsåtgärder avses också sådana åtgärder
som krävs för att göra det möjligt att vidta de åtgärder som
behövs vid höjd beredskap.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om
beredskapsåtgärder. Lag (2012:396).

Skyldighet att vidta beredskapsåtgärder m.m.

4 § Den som avses i 1 § andra stycket ska

1. vidta de beredskapsåtgärder som beslutas enligt denna lag,

2. upprätta en risk- och sårbarhetsanalys avseende säkerheten
i den egna verksamheten, och

3. lämna de uppgifter till elberedskapsmyndigheten som
myndigheten behöver för att kunna upprätta den nationella
risk- och sårbarhetsanalysen inom elsektorn.

Om det kan anses lämpligt, får ett beslut om
beredskapsåtgärder i stället riktas till ägaren eller
nyttjanderättshavaren till anläggningen eller fastigheten.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om risk- och
sårbarhetsanalyser och om skyldigheten att lämna uppgifter
till elberedskapsmyndigheten.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
elberedskapsmyndigheten får även meddela föreskrifter om eller
besluta om undantag från föreskrifterna i första stycket 2 och
3. Lag (2012:396).

Beslut om beredskapsåtgärder

5 § Elberedskapsmyndigheten beslutar om de beredskapsåtgärder
som ska vidtas enligt denna lag.

Ett beslut om beredskapsåtgärder får inte vara mer betungande
än som kan anses skäligt med hänsyn till anläggningens eller
verksamhetens omfattning och betydelse.

Ett beslut om sådana åtgärder får inte innebära att vapen ska
anskaffas. Lag (2012:396).

Anmälningsskyldighet

6 § Innan en anläggning som är av väsentlig betydelse
för elförsörjningen i Sverige eller inom en ort eller
ett område uppförs, byggs om eller på annat sätt ändras
skall anmälan göras till elberedskapsmyndigheten för
prövning enligt 5 §. Arbetet får inte påbörjas innan
myndigheten fattat beslut i frågan.

Anmälan skall göras av den som driver verksamheten.
Om någon verksamhet inte drivs, skall anmälan göras av
ägaren eller i förekommande fall nyttjanderättshavaren
till anläggningen eller fastigheten.

7 § Den som driver sådan verksamhet som anges i 1 § och
som är av väsentlig betydelse för elförsörjningen i
Sverige eller inom en ort eller ett område skall anmäla
till elberedskapsmyndigheten om verksamheten överlåts,
läggs ner eller ändras på annat sätt. Sådan anmälan
behöver dock endast göras om verksamhetsförändringen är
av väsentlig betydelse för elförsörjningen. Anmälan
skall ske senast i samband med ändringen.

8 § Regeringen eller efter regeringens bemyndigande
elberedskapsmyndigheten får föreskriva

1. vilken typ av anläggningar och verksamheter som
enligt 6 och 7 §§ skall anses vara av väsentlig
betydelse för elförsörjningen, och

2. vilka slag av verksamhetsförändringar som enligt 7 §
skall anses vara av väsentlig betydelse.

9 § Har ändring som anmälts enligt 6 § inte påbörjats
inom två år från det elberedskapsmyndigheten meddelade
sitt beslut, skall en ny anmälan göras.

Informationsskyldighet

9 a § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet
för den som avses i 1 § andra stycket att lämna information
till elberedskapsmyndigheten när det har uppstått en sådan
störning i elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar
på samhället. Lag (2012:396).

Ersättning för kostnader för beredskapsåtgärder

10 § Ersättning lämnas för kostnader för beredskapsåtgärder som
vidtas efter beslut enligt 5 §.
Ersättning lämnas dock inte för

1. merkostnader som avses i 11 §, eller

2. kostnader för upprättande av risk- och sårbarhetsanalys
avseende säkerheten i den egna verksamheten eller för
uppgiftslämnande och planering av egna uppgifter inom
totalförsvaret.

Ersättning för kostnader för beredskapsåtgärder beslutas av
elberedskapsmyndigheten. Ersättningen ska betalas ut efter det
att åtgärden genomförts. Ersättningen får dock betalas ut i
förskott, om det finns särskilda skäl för det.
Lag (2012:807).

11 § Om anmälningsskyldighet enligt 6 § inte fullgjorts
kan elberedskapsmyndigheten besluta att rätt inte
föreligger till ersättning för merkostnad som uppstått
på grund av att beredskapsåtgärden har måst utföras
utan samband med annan åtgärd.

Tillsyn

12 § Elberedskapsmyndigheten har tillsynen över att
denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av
lagen följs.

13 § Elberedskapsmyndigheten har på begäran rätt att av
den som kan åläggas att utföra beredskapsåtgärder få de
upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen
samt för klarläggande av om beredskapsåtgärder behöver
vidtas. Elberedskapsmyndigheten har också rätt att för
samma ändamål få tillträde till områden, lokaler och
andra utrymmen, dock inte bostäder, där verksamhet som
omfattas av denna lag bedrivs.

Elberedskapsmyndigheten får meddela de förelägganden
och förbud som behövs för att denna lag eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall
följas. Ett föreläggande eller förbud får förenas med
vite.

14 § Beslut enligt 5 § om åläggande att vidta
beredskapsåtgärder får verkställas enligt
utsökningsbalkens bestämmelser. Detsamma gäller beslut
enligt 13 § om utlämnande av handlingar och om
tillträde till område m.m. där verksamhet bedrivs.

Avgift

15 § Den som innehar nätkoncession enligt ellagen (1997:857)
skall betala avgift (elberedskapsavgift) för

1. finansiering av de beredskapsåtgärder som ersätts
enligt 10 §, och

2. elberedskapsmyndighetens verksamhet enligt denna
lag.

Avgiften skall grundas på det antal abonnenter som är
anslutna till den avgiftsskyldiges nät. En högre avgift
får tas ut för högspänningsabonnemang än för
lågspänningsabonnemang.

Elberedskapsavgift påförs av elberedskapsmyndigheten.
Beslutet får verkställas enligt utsökningsbalkens
bestämmelser.

Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela närmare föreskrifter om
elberedskapsavgift. Lag (1997:858).

Tystnadsplikt

16 § Den som på grund av bestämmelser i denna lag eller
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen har fått
kännedom om förhållanden som är av betydelse för
totalförsvaret eller för rikets säkerhet i övrigt eller en
enskilds affärs- eller driftförhållanden får inte obehörigen
röja eller utnyttja uppgifterna.

I det allmännas verksamhet gäller offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:466).

Överklagande m.m.

17 § Beslut enligt 5, 10 och 11 §§, 13 § andra stycket
och 15 § tredje stycket får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Andra beslut än beslut om att ta ut avgift gäller
omedelbart om inte annat bestäms i beslutet.

Ansvarsbestämmelser

18 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte
fullgör anmälnings-skyldighet enligt 6 § döms till
böter eller fängelse i högst sex månader.

Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande skall
inte dömas till straff för gärning som omfattas av
föreläggandet.

Övriga bestämmelser

19 § Mål enligt 11 kap. miljöbalken om tillstånd till
anläggning som omfattas av bestämmelserna i denna lag eller
till väsentlig ombyggnad, ändring eller utvidgning av en sådan
anläggning får inte avgöras innan prövning har skett enligt
denna lag.

Första stycket tillämpas också beträffande ärende om
nätkoncession enligt ellagen (1997:857) om anläggningen
omfattas av bestämmelser enligt denna lag. Lag (1998:853).

20 § Den ökning i byggnadskostnader som föranleds av åtgärder
enligt denna lag skall inte räknas med vid den prövning som
avses i 11 kap. 6 § första stycket miljöbalken.

Vid meddelande av tillstånd som anges i 19 § första stycket
skall de beslut om vattenanläggningars utförande som meddelats
med stöd av denna lag beaktas. Lag (1998:853).

Övergångsbestämmelser

1997:288

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

2. Genom lagen upphävs lagen (1942:335) om särskilda
skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.

3. I ärenden och mål där beslut fattats före denna
lags ikraftträdande skall bestämmelserna i den upphävda
lagen fortfarande tillämpas. Elberedskapsmyndigheten
skall dock vara enskilds motpart i mål vid allmän
förvaltningsdomstol efter den 1 juli 1997, även om det
överklagade beslutet fattats av Krigsskyddsnämnden för
kraftanläggningar.