Förordning (1997:294) om elberedskap

SFS nr
1997:294
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1997-05-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:446

Inledande bestämmelse

1 § Affärsverket svenska kraftnät ska vara
elberedskapsmyndighet enligt elberedskapslagen (1997:288).
Förordning (2012:446).

Beredskapsåtgärder

2 § Elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om
beredskapsåtgärder enligt 3 § elberedskapslagen (1997:288).
Förordning (2012:446).

Risk- och sårbarhetsanalyser

3 § Elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om risk-
och sårbarhetsanalyser enligt 4 § första stycket 2
elberedskapslagen (1997:288).

Elberedskapsmyndigheten får även meddela föreskrifter om
eller besluta om undantag från föreskrifterna i 4 § första
stycket 2 elberedskapslagen. Förordning (2012:446).

4 § Elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om
skyldigheten att lämna uppgifter till elberedskapsmyndigheten
enligt 4 § första stycket 3 elberedskapslagen (1997:288).

Elberedskapsmyndigheten får även meddela föreskrifter om
eller besluta om undantag från föreskrifterna i 4 § första
stycket 3 elberedskapslagen. Förordning (2012:446).

Beslut om fysiska åtgärder

5 § Innan elberedskapsmyndigheten beslutar om fysiska
skyddsåtgärder enligt 5 § elberedskapslagen (1997:288) i
verksamhet som omfattas av lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet ska myndigheten höra Strålsäkerhetsmyndigheten.
Förordning (2012:446).

Anmälningsskyldighet

6 § Elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. vilken typ av anläggningar och verksamheter som enligt 6
och 7 §§ elberedskapslagen (1997:288) ska anses vara av
väsentlig betydelse för elförsörjningen, och

2. vilka slag av verksamhetsförändringar som enligt 7 §
elberedskapslagen ska anses vara av väsentlig betydelse.
Förordning (2012:446).

7 § En anmälan enligt 6 eller 7 § elberedskapslagen
(1997:288) ska vara skriftlig, om inte
elberedskapsmyndigheten beslutar annat.

Elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om vilka
uppgifter en sådan anmälan ska innehålla.
Förordning (2012:446).

Informationsskyldighet

8 § Elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om
skyldighet för den som avses i 1 § andra stycket
elberedskapslagen (1997:288) att lämna information till
elberedskapsmyndigheten när det har uppstått en sådan
störning i elförsörjningen som kan medföra svåra
påfrestningar på samhället. Förordning (2012:446).

Ytterligare föreskrifter

9 § Elberedskapsmyndigheten får meddela ytterligare
föreskrifter om verkställighet av elberedskapslagen
(1997:288) samt föreskrifter om verkställighet av denna
förordning. Förordning (2012:446).